Studentbostaden som samhällsinvestering

Sverige är en kunskapsnation. Genom att investera i studenter investerar vi i vår framtid och vårt samhälle. För att kunna studera behöver studenter bostäder. Det är grundläggande för en trygg studietid och bidrar dessutom till en bättre fungerande bostadsmarknad i stort. Resurssmart, konkurrenskraftigt och hållbart.

Vi ser tre områden som extra viktiga för en hållbar studentbostadsmarknad:

left

En outnyttjad resurs för en bättre fungerande bostadsmarknad

I en studentbostad bor personer under en kort tid. Det är en unik bostadslösning som borde bli en egen form i lagstiftningen och ges anpassade regler för byggnation och uthyrning. Då kan nya bostäder byggas snabbare och beståndet bättre anpassas till målgruppen. En studentbostad kan också delas av fler personer. Här behöver hyreslagstiftningen moderniseras för att underlätta och uppmuntra smartare utnyttjande av bostadsbeståndet.

  • Gör studentbostaden till en egen form i lagstiftningen för både byggnation och uthyrning.
  • Anpassa byggreglerna efter studenternas behov (exempelvis lägre krav på tillgänglighet och ändrade brandregler för kollektivt boende).
  • Inför särskilda hyresregler för studentbostäder, inte minst för att gynna kollektiva och tidsbegränsade boendeformer.
left

För studenter och inga andra

Det behövs särskilda regler för studentbostäder, men då krävs också bättre metoder för att säkerställa att det faktiskt är just studenter som bor. Digitala studiekontroller står redo bara regelverket släpper in dem. Studenter måste också ges bra ekonomiska förutsättningar. Bostadsbidraget behöver ses över för att passa studenter. Studentstäder skapas gemensamt och universitet och högskolor som vill måste ges möjlighet att bidra till en bra bostadsförsörjning.

  • Möjliggör en effektiv digital tjänst som kontrollerar att de boende är studenter.
  • Se över bostadsbidraget så det ger trygghet åt fler studenter.
  • Skapa långsiktiga spelregler för universitet och högskolor som vill hyra ut bostäder.
left

En hållbar investering i framtidens konkurrenskraft

En stad där studenter trivs är en stad som investerar i framtiden. Hållbar tillväxt kräver en fungerande kompetensförsörjning och studenter är avgörande för konkurrenskraften. Genom anpassade regler kan studentbostäder byggas och utnyttjas både smartare och grönare – viktigt i hållbara städer som växer.

  • Se studentbostäder som en strategiskt viktig investering för regional kompetensförsörjning och utveckling.
  • Möjliggör hållbara renoveringar och nyproduktion genom anpassning av regelverken.
  • Öppna för co-living och andra både miljömässiga och socialt hållbara boendeformer genom uppdatering av hyresregelverket.