Etiska riktlinjer för medlemmar i Studentbostadsföretagen

Att bygga, äga, förvalta och förmedla studentbostäder har stor påverkan på många människors vardag; medarbetare, leverantörer och framförallt studenterna. Det är därför av stor vikt att medlemmarna agerar på ett etiskt sunt och hållbart sätt.

Varje studentbostadsföretag är även en ambassadör för branschen i stort. Ett medlemskap innebär en kvalitetsstämpel och därför har Studentbostadsföretagen tagit fram etiska riktlinjer för våra medlemmar.

Studentbostadsföretagens medlemmar:

  • bedriver en kundorienterad verksamhet där de värnar om hyresgästen och strävar efter en bra kunddialog
  • äger, utvecklar, förvaltar och/eller förmedlar kvalitativa studentbostäder
  • arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i sin verksamhet och strävar efter goda relationer med det omgivande samhället.

Antagna av Studentbostadsföretagens styrelse, vid styrelsemötet 2018-09-06. Reviderade 2024-03-21.