Utredning om byggregler är nu klar

Kommittén för modernare byggregler har idag lämnat över sin utredning till regeringen. Bland förslagen finns en ny myndighet och ändrade regler vid ombyggnation, men också ett tydligt avståndstagande till att anpassa regelverket för studentbostäder. Studentbostadsföretagen sammanfattar huvudförslagen för studentbostadsbranschen.

Efter ett nästan tre år långt regeringsuppdrag har kommittén nu lämnat sin slutrapport i ett drygt 600 sidor långt dokument. Här sammanfattar vi huvuddragen och ger vår analys.

Förändrat kontrollsystem och lättare att bygga om

Kraven för ombyggnad föreslås tas bort från plan- och bygglagen (PBL), vilket innebär att endast den del som ändras, renoveras eller byggs om ska anpassas till dagens bestämmelser. Idag måste gällande utformningskrav och tekniska egenskapskrav implementeras i hela byggnaden, även om enbart en del byggs om. Att regelverket för ombyggnad förenklas anser vi vore mycket bra.

Dagens rapport föreslår också att stärka byggherrens egenkontroll och kommunernas arbete genom att förtydliga hur kontrollplaner och arbetsplatsbesök ska användas. Utredarna rekommenderar vidare att systemet med certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas. En byggherre som vill anlita en expertkompetens inom dessa områden kan välja att göra det, men det blir inte en del av kontrollsystemet.

Flexiblare planlösning även för större bostäder

Kommittén föreslår friare regler för bostadsutformning och att reglerna endast följer två kravnivåer; en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter. Tidigare har även 55 kvadratmeter inneburit en gräns. Samtidigt föreslår kommittén att de speciella skrivningarna för studentbostäder tas bort, med hänvisning till att alla människor ska kunna leva i samma bostadsområden och att bostadsbeståndet måste vara flexibelt över tid.

– Det är bra att man vill öka flexibiliteten vad gäller planlösningar och att man till exempel ska slippa kravet att bygga ”föräldrasovrum” även i större bostäder. Däremot är det mycket olyckligt att kommittén väljer att bortse från studentbostadens specifika förutsättningar som genomgångsbostad. Det skulle gå att förorda innovation och variation för fler bostadstyper, utan att aktivt ta avstånd från studentbostaden som egen kategori, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Ny myndighet för enhetlig tillämpning av byggreglerna

Kommittén förordar också att Boverkets byggregler (BBR) får en ny utformning. Man föreslår att användandet av allmänna råd i föreskrifter minimeras och att hänvisningar till standarder tas bort. Orsaken är att de anses vara alltför styrande idag, något som också Studentbostadsföretagen påpekat inför utredningen. Med funktionskrav vill man istället uppmuntra innovation och mer varierat byggande.

Med utgångspunkt i det nya upplägget för BBR, måste byggherrar få bättre chans att pröva nya lösningar för att uppfylla uppsatta funktionskrav. Kommittén föreslår därför att Byggkravsnämnden inrättas, med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked. Genom Byggkravsnämndens förhandsavgöranden skapas vägledande praxis, vilket gör tillämpningen av regelverket mer enhetlig och förutsägbar.

– Det är positivt att kommittén lämnar förslag för hur man kan uppnå mer enhetliga bedömningar. Inte minst är detta viktigt för att möjliggöra ökat industriellt byggande, att uppföra likadana studentbostäder i flera kommuner och att motverka kommunala särkrav, avslutar Stina Olén.


Nästa steg
Förslagen kommer nu att tas om hand av regeringen och vi utgår från att det remitteras, så Studentbostadsföretagen med flera har möjlighet att lämna synpunkter. Boverket har också nyligen påbörjat en översyn av byggreglerna, vilket också kommer behöva samordnas med kommitténs slutsatser. Byggregelfrågan är långt ifrån avslutad, vi kommer få anledning att återkomma. Hör av er till Studentbostadsföretagen om ni har kommentarer eller frågor i ämnet.