Utredning föreslår ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

Som en del av januariavtalet har regeringen tillsatt en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Betänkandet, som överlämnades till justitieminister Morgan Johansson i början av juni, förslår en ny lag som ska bidra till att skapa fler till­gängliga hyres­bostäder.

Förslaget innebär en helt ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion som definierar hur hyran kan bestämmas, justeras och omprövas. Hyresvärden ska själv kunna bestämma om de vill tillämpa den nya lagen eller nuvarande hyreslag, kapitel 12 i jordabalken, för hyressättning i nyproduktion.

Här är huvudpunkterna i den nya lag som föreslås:

  • Hyres­värd och hyres­gäst ska i samband med att hyresavtal träffas fritt få komma överens om hyrans storlek. I grunden bestämmer hyresvärden hyresbeloppet. Detta innebär att hyresvärden kan erbjuda bostaden till den som betalar mest i hyra, men också att hyresvärd och presumtiv hyresgäst kan förhandla om hyran.
  • Den överenskomna hyran ska inte avvika väsentligt från hyror för bostäder med liknande attraktionsvärde. Kraven för jämförelse är dock inte lika höga som i det nuvarande bruksvärdessystemet. Hyresgästen har rätt att få hyran prövad inom ett år om hen anser att hyran är oskälig.
  • Efter att avtalet börjat tillämpas kan hyresvärdens justera hyran en gång per år och med ett belopp som motsvarar aktuell förändring i konsumentprisindex (KPI). Därmed tillämpas ett indexbaserat system för hyresjustering.
  • Hyran kan ändras på ett sätt som avviker från index vid ändrade förhål­landen som generellt ökar/minskar bostadens attraktivitet. Både hyresvärd och hyresgäst har möjlighet att åberopa en justering av hyran utifrån dessa premisser. Om parterna inte kommer överens om hyran kan hyres­nämnden pröva hyrans storlek.
  • Förfarandet kring hyreshöjningarna förenklas. Ett brev med information om hyreshöjning kan skickas till hyresgästen, som genom att inte agera anses ingå ett avtal om ny hyra. Om hyresgästen motsäger sig hyreshöjningen behöver hyresvärden vända sig till hyresnämnden.
  • Lägenhetsregistret föreslås kompletteras med uppgifter om hyra för nyproducerade bostäder. Detta för att ge både hyresvärdar och hyresgäster tillgång till uppgifter om hyresnivåer för liknande lägenheter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Justitieminister Morgan Johansson tydliggjorde vid en presskonferens att den fria hyressättningen inte ska påverka befintligt bestånd. Han lyfte också regeringens kritik mot utredningens förslag, främst gällande hyreshöjningar vid ändrade förhållanden samt fri hyressättning mellan hyresgäster. Dessa frågor är något som regeringen avser förhandla med samarbetspartierna om. Betänkandet har remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Därefter bereds frågorna vidare i höst och planen är att ett förslag ska läggas fram i riksdagen i början av 2022.