Trygga bostadsområden

När ett studentbostadsområde drabbas av störningar, kriminalitet eller oro är det viktigt med trygghetsskapande åtgärder som skapar en positiv förändring. Det finns många goda exempel inom trygghetsfrämjande arbete, här delar vi med oss av två från studentbostadsbranschen – ett som utgår från modern teknik, och ett annat som fokuserar på relationer och samarbete – där båda uppnått framgångsrika resultat. Har du fler tips på andra förebyggande trygghetsåtgärder? Kontakta oss gärna på info@studentbostadsforetagen.se 

Uppsalahems trappsensorer – från pilotprojekt till implementering

Uppsalahem har totalt cirka 17 000 bostäder. I ett stort fastighetsbestånd inträffar ibland olika händelser som skapar otrygghet. Inbrott, skadegörelse, rökning i trapphus och obehöriga personer som vistas i området är några exempel. Därför har företaget ett stort fokus på trygghetsskapande åtgärder.

För att utvecklas genomför Uppsalahem flera olika pilotprojekt som bland annat ger svar på viktiga frågor, lär organisationen om ny teknik och ger ett underlag för att fatta beslut och minska risker vid breddinförande. Under hösten 2022 startade de ett pilotprojekt som syftar till att stärka trygghetsarbetet i trapphus och allmänna utrymmen. Syftet med piloten var att få indikation om otrygghet, minska störningar, effektivisera störningsarbetet och få tryggare och trivsammare boenden.

Projektet inleddes genom tester med en sensorteknik som känner av ljud och avvikande lukter som till exempel rök. Vid avvikande ljud och lukt utmärks dessa i datainsamlingen för det enskilda trapphuset och Uppsalahem kan få en överblick över vad som sker i trapphusen och under vilka tider. De kan då kartlägga avvikelserna eller direkt koppla dem till ett vaktbolag som agerar på händelsen. Med hjälp av sensortekniken får de en helhetsbild över vad som sker i trapphusen när de inte är där. Tekniken samlar inga känsliga personuppgifter och bryter därför inte mot dataskyddsförordningen (GDPR) eller hyresgästernas personliga integritet.

Här är några av insikterna som piloten har gett:

  • Genom sensorer görs trygghetsarbetet mätbart och uppföljningsbart. Det blir lättare att följa upp om de  trygghetsförbättrande åtgärderna ger något
  • Sensorerna gör att man kan agera mycket snabbare
  • Störningsboxar minskar störningar utan interna resurser

Vidare har de boende varit positivt inställda piloten och tryggheten har ökat påtagligt i de områden sensorerna testats. Detta är bidragande faktorer till att Uppsalahem nu efter att piloten genomförts, utvärderats och breddats fattat beslut om att breddinföra trygghetssensoerer i områden där det finns ett behov.


Studentbostäder i Linköping – samarbete och trygghetsvärdar

Under pandemin ökade kriminaliteten och störningarna i det campusnära bostadsområdet Ryd som består av både en stor andel studentbostäder och övriga bostäder. Det var en liten grupp som skapade stor skada för övriga boenden, bland annat genom inbrott och droghandel. Denna grupp blev lagförda och dömda, men situationen innebar startskottet för ett större samarbete mellan flera aktörer som bidragit till ett bättre läge i Ryd långsiktigt.

Studentbostäder i Linköping samarbetar via sitt moderbolag Stångåstaden tillsammans med kommunen, polisen och andra bostadsaktörer genom en arbetsgrupp som träffas varje vecka för att göra en bedömning av läget – grönt, gult, orange eller rött – samt planera insatser och strategi framöver. Samarbetet har gett insikt i hur man ska agera i vissa sammanhang och utmynnat i rutiner och verktyg att plocka fram när läget förändras.

Långsiktiga relationer med boende är en framgångsfaktor

En av framgångsfaktorerna är Trygghetsvärdar anställda av Stångåstaden som jobbar med långsiktiga relationer till alla hyresgäster. De fungerar som en brygga mellan polis och de boende och känner till personerna, familjerna och har bra lokalkännedom. Trygghetsvärdarna har varit i området i fyra år, och stor vikt läggs vid att de är stabila förebilder med stor social förmåga. Deras rutiner inkluderar även att verka som ögon och öron vilket underlättar för verksamheterna att förekomma oönskade situationer.

Förutom att skapa relationer ansvarar Trygghetsvärdarna för att överblicka skalskyddet, se till att dörrar är stängda och rapportera eventuella fel. Just skalskyddet är viktigt för att skapa trygghet och under åren har de åtgärdat saker som bättre lås, kameror och att snabbt åtgärda saker för att det alltid ska vara snyggt, rent och helt i området – till exempel klotter, skräp eller trasiga fönster.

Etablerad kontakt med studenter 

En av de stora utmaningarna i området är studentbostäderna med dess höga omflyttning samt kundgrupp som ofta är i sitt första boende. Därför är det viktigt att informera dem om hur man tar hand om fastigheten man bor i både, vad gäller säkerhet, brand, skalskydd med mera. Trygghetsvärdarnas har etablerat kontakt med studenterna genom att göra besök för att uppdatera dem om hur skalskyddet fungerar samtidigt som de fokuserar på att sprida god stämning och och verka relationsbyggande.

Framåt planerar Studentbostäder i Linköping att samarbeta med föreningslivet, utöka arbetet med trygghetsanställda och satsa på utbildning av personalen.