Studenternas psykisk ohälsa – läget efter pandemin

Den psykiska ohälsan bland studenter har under och efter pandemin fått ett ökat fokus i studentbostadsbranschen. Bland studenter är psykisk ohälsa mer utbrett än i befolkningen i stort. Oro, stress och osäkerhet kring sin bostadssituation är några av de saker som påverkar den psykiska hälsan negativt.

Studenter lider i större utsträckning än den övriga befolkningen av psykisk ohälsa. Det konstateras i en rad enkäter och rapporter som publicerats från 2018 och framåt. Både i förhållande till befolkningen i stort och jämfört med yrkesarbetande i samma åldersgrupper syns en stor skillnad där studenter i högre grad anger att de mår dåligt. Det får effekt både på det allmänna måendet och på studielivet. Studenter med psykisk ohälsa funderar till exempel i större utsträckning på att avbryta sina studier än andra och är dessutom mindre nöjda med sin studieprestation.

Fler studenter anger att de mår dåligt
I en rapport från CSN baserad på en enkät gjord i september 2020 anger 8 procent av de svarande studenterna att deras övergripande hälsotillstånd är dåligt eller mycket dåligt, en ökning från 5 procent 2017. Men en betydande majoritet, 68 procent, uppskattar sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, vilket kan jämföras med 69 procent 2017. Hos både Stockholms och Umeås universitet ökar antalet studenter som tar kontakt med studenthälsan, med det kan bero på flera saker.

– Det finns väldigt lite forskning på studenters hälsa och jag har inte sett något som tyder på att den psykiska ohälsan ökar. Vi har anställt flera medarbetare de senaste tre åren, ökat antalet gruppaktiviteter och jobbar digitalt vilket gör att vi når fler och fler kan delta, säger Ingemar Dahlgren, sektionschef på Stockholms universitets Studentstöd.

Annika Enmark, sjuksköterska på studenthälsan på Umeå universitet berättar att de också ökat sina resurser och syns mer, vilket gör att de kan hjälpa fler studenter än tidigare. Dessutom har diskussionen om psykisk ohälsa förändrats.

– Under de senaste åren ser vi en ökad öppenhet kring att prata om psykisk ohälsa i hela samhället vilket gör att det inte är lika tabubelagt, säger Annika.

I studentbostadsbranschen diskuterar man den psykiska ohälsan bland studenter intensivt då den utifrån mångas verksamhet upplevs öka. I Studentbostadsföretagens medlemsenkät från hösten 2022 är psykisk ohälsa ett av de mest efterfrågade ämnena att lyfta i branschen. Hos AF Bostäder i Lund ser man en ökning av antalet studenter som söker dispens från studiekraven på grund av de mår dåligt.

– Vi ser dels att allt fler hyresgäster söker medicinsk dispens från våra studiekrav och dels att kunskapen om psykisk ohälsa är begränsad. Studenterna vet inte var de kan vända sig för att få hjälp, säger Elin Svensson, social samordnare på AF Bostäder.

Pandemin påverkade studenterna stort
Pandemin är ett särskilt kapitel i utvecklingen av studenternas psykiska ohälsa. CSN gjorde ytterligare en enkät i oktober/november 2020 där de ställde samma fråga om det självuppskattade hälsotillståndet. I den minskade andelen som mår bra eller mycket bra till 58 procent och andelen som mår ganska eller mycket dåligt ökade till 14 procent. Den heldigitala utbildningen i kombination med restriktioner i samhället som begränsade den sociala samvaron påverkade studenter stort. Framförallt påverkades nybörjarstudenter som inte hade någon social gemenskap på studieorten att falla tillbaka på.

– Vi fick under pandemin ett ökat antal studenter som kontaktade oss gällande ensamhet. Många uttryckte ett behov av social gemenskap och kände samtidigt att det behovet inte fanns hos andra. Det kände sig alltså inte bara ensamma, utan även ensamma i sin ensamhet, säger Annika.

Ensamhet, stress och oro de vanligaste orsakerna
Och just ensamhet är en av de orsaker som skapar psykisk ohälsa bland studenter. Över hälften av alla studenter känner sig ensamma, var sjätte student känner sig ensam i stor utsträckning enlig CSN:s rapport. Men även oro och ångest finns hos en stor andel av studentpopulationen. Så många som var fjärde student anger att de har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest och det är vanligare bland studenter under 25 år än de som är äldre. Stress är en tredje stor orsak till psykisk ohälsa, och är så mycket som tre till fyra gånger vanligare bland studenter än befolkningen i stort.

Boendet spelar roll
Saker som påverkar måendet är framförallt studiesituationen, men även den ekonomiska situationen. Annika Enmark på Umeå universitet märker att omställningen till en ny ort, ny sysselsättning, nya vänner och kanske för första gången ett eget boende blir överväldigande för många. Osäkerheten kring bostadssituationen, eller att inte trivas i sitt hem, är en stor del av detta.

– Vi märker framförallt av bostadens påverkan i samband med terminsstart. Det är mycket som är nytt och oroande för studenterna, och en otrygg eller osäker boendesituation blir ytterligare en faktor i livet som skapar stress och oro, säger hon.

Ingemar Dahlgren på Stockholms universitet ser också att studiekraven för att behålla sin bostad skapar stor oro hos studenterna.

– För en del studenter är bostadsfrågan central i samtalen, dels som grundorsak till psykisk ohälsa men framför allt är det en ökad oro och påfrestning när kraven är höga för att få behålla bostaden. Är inte bostadsfrågan löst är risken hög att måendet över tid försämras, säger han.

För studentbostadsföretag kan balansgången vara svår, hemmet är både något som påverkar den psykiska hälsan och en plats där den märks av både grannar och personal, och det gäller att stödja på rätt sätt.

– Vi ska inte behandla de som mår dåligt, men vi ska göra det lättare för studenter och medarbetare att agera när de möter eller upplever psykisk ohälsa. Vi har därför startat informationsprojektet ”Hjälp” för att uppmärksamma problemet och öka kunskapen.Under 2021 spelade vi in sex kortfilmer med konkreta råd kring vad du kan göra när du möter någon som mår dåligt. Filmerna ger också tips på hur du själv kan förebygga psykisk ohälsa, bland annat genom bra rutiner kring mat, sömn, motion och fritidssysselsättning, avslutar Elin Svensson på AF Bostäder.

Mer information om hur AF Bostäder och andra studentbostadsföretag jobbar för att förebygga och bemöta psykisk ohälsa publiceras inom kort här på vår webb.


Rapporter och källor: