Studentbostadsföretagen får rätt att föreslå ledamöter i hyresnämnden

Vår organisation samlar stora delar av studentbostadsbranschen och det är viktigt att vi representeras i instanser som behandlar studentbostäder. Därför är det glädjande att Domstolsverket nu godkänt vårt förslag att nominera ledamöter i hyresnämnderna. 

Hyresnämnden fattar beslut i frågor som rör hyra, andrahandsuthyrning och bostadsrättsfrågor. Den fungerar också som en medlare i tvister i hyrestvister. Claes Hjortronsteen, uthyrningschef AF Bostäder, sitter med i hyresnämnden i Malmö och beskriver den som en domstol med vissa utmärkande drag.

– Hyresnämnden är en domstol även om processen är mera informell. Vid sidan av en juristdomare utgörs nämnden av två intresseledamöter. I bostadsärenden kommer dessa från hyresvärds- och hyresgästsidan. Hyresnämnden avgör även frågor rörande lokaler och arrenden. Nämnden har en medlande roll vilket inte sällan leder till överenskommelser mellan parterna snarare än beslut till förmån för endera parten. Som alltid i rättsprocesser är bevisningen viktig. Eftersom det handlar om bostäder och lokaler händer det därför ibland att nämnden åker ut och tittar på plats.

Något som utmärker sig särskilt menar Claes är prövningar.

– Karaktären på prövningarna skiljer sig mycket åt. Det händer inte sällan att man möter utsatta människor som ställs inför hotet att förlora sin bostad. Det känns naturligtvis viktigt att kunna bidra till genomtänkta och rättssäkra beslut i sådana sammanhang.

Avslutningsvis kan uppdraget att sitta med i nämnden beskrivas som både intressant och kompetenshöjande.

– Jag blev nominerad av Fastighetsägarna som vi är medlemmar i och tackade självklart ja. Uppdraget ger en unik inblick i hur den rättsliga prövningen går till och hur hyresnämnden ”tänker”. Jag har också fått en djupare kunskap i flera hyresrättsliga frågor och om den lokala bostadsmarknaden, en kompetens som varit omöjlig att skaffa på annat sätt, avslutar Claes.

Studentbostadsföretagen har nyligen blivit godkända av Domstolsverket att nominera ledamöter till hyresnämnderna. Nu påbörjas arbetet att identifiera kandidater inom studentbostadsbranschen. Hör gärna av dig med tips. 

info@studentbostadsforetagen.se