Små bostäder för fler bostäder

I det senaste nedslaget i studentbostadsvärlden har vi tittat lite extra på Lund. Den lokala studentbostadsstiftelsen AF Bostäder är kända för att tänja på gränserna för vad man ska och bör bygga i studentbostadsbranschen. I januari 2012 uppmärksammades deras minibostad på 8,8 kvadratmeter över hela landet. Nu tar de nästa steg och bygger 22 minibostäder i Lund, från ettor på 10 kvadratmeter till fyror på 43 kvadratmeter.

BoKompakt är inga vanliga studentbostäder. På många sätt, från planering och utformning till syfte och målsättning, skiljer de sig från det vanliga studentbostadsbeståndet. I grund och botten handlar BoKompakt om att bygga bostäder som både är mindre och har lägre hyra än genomsnittet, för att sedan utreda hur hyresgästen upplever bostaden och hyran i förhållande till varandra.

I projektet finns också en större utvecklingstanke, man vill bredda uppfattningen om vad en studentbostad kan vara och se ut samt hitta nya sätt att bygga fler studentbostäder. På så sätt hoppas man kunna bidra med lösningar på ett brinnande samhällsproblem.

BoKompakt kommer att utvärderas vetenskapligt tillsammans med forskaren Elisabeth Dalhom Hornyánszky vid Lunds universitet. De underlag som framkommer ska kontinuerligt analyseras utifrån faktorer som trivsel, boendeupplevelse och funktioner. I utvärderingen ingår även hur olika tillgänglighetsfrågor kan lösas.

Ambitionen med BoKompakt är att utifrån hyresgästernas reaktioner skapa ett underlag för framtida diskussioner kring hur prisvärda studentbostäder kan utvecklas utan att man måste göra avkall på alltför centrala funktioner. AF Bostäder menar att om resultatet av utvecklingsprojektet blir lyckat krävs regeländringar eller ytterligare dispensprövningar för att byggande av kompaktbostäder ska kunna ske i större skala.

Utöver detta har projektet även en energibesparingsaspekt, både vad gäller miljöpåverkan och hyresgästens egna boendekonomi. Därför lägger man mycket fokus på att hitta lösningar för att minska energiförbrukningen per boende.

På grund av att storleken på bostäderna frångår de tillgänglighetsregler som råder har AF Bostäder krävt och beviljats dispens för att genomföra BoKompakt. Dispensen beviljades av Mark- och miljööverdomstolen i en dom den 20 november 2012 (Målnummer P 4012-12). Det råder ingen tvekan om att dispensen de fått är korrekt. Dels har AF Bostäder beviljats ekonomiskt stöd av staten för att genomföra projektet och dels står det i domen att ”de eventuella skäl som kan anföras mot projektet är mycket svaga eller helt enkelt obefintliga”. Dispensen omfattar endast dessa 22 bostäder och gäller med andra ord inte AF Bostäders övriga bostäder, varken färdigställda eller de som är under pågående byggnation.

Byggstart för BoKompakt skedde tidigare under året och i skrivande stund håller det på att färdigställas. Inflyttning i de 22 bostäderna sker under hösten 2014.

Vi ställde några frågor till AF Bostäders marknads- och kommunikationschef Dag Oredsson som förklarar lite mer kring tankarna bakom projektet.

Vad hoppas ni uppnå med BoKompakt?
– Projektet omfattar en helhetsstudie av kompaktboenden och ett stort antal frågor rörande funktion, trivsel, energiförbrukning, ekonomi med mera kommer att utvärderas. Avsikten är att skapa ett underlag för framtida ställningstaganden. Ett möjligt resultat av projektet är att det, med eller utan modifieringar, går att utveckla kompaktbostäder av detta slag med god funktion och trivsel och att det kan aktualisera vissa regellättnader för byggande av studentbostäder. Även om slutsatsen skulle bli att det inte går att uppnå god funktion och trivsel utan större modifieringar, kan det ändå finnas enskilda lösningar som går att använda för att utveckla billigare studentbostäder.

Vad är syftet med att bygga så små bostäder?
– Projektet är ett led i vår produktutveckling, det betyder inte att detta är vägen för alla våra nya bostäder. 10 kvadratmeter som är effektivt planerade är bättre än 25 kvadratmeter som är dåligt planerade. Och 10 kvadratmeter är under alla omständigheter bättre än ingen bostad alls.

Hur har tankarna gått kring de tillgänglighetsregler som annars begränsar hur små bostäder man kan bygga?
– AF Bostäder vill utmana byggnormerna så att det blir enklare att bygga bostäder. BoKompakt kommer att erbjuda besökstillgänglighet i alla bostäderna, samt besökstoalett för rörelsehindrade. Studentboendet är ett genomgångsboende, våra hyresgäster bor hos oss i två år i genomsnitt. Detta medför att andra förutsättningar kan accepteras än i ett ”livstidsboende”. AF Bostäder erbjuder särskilt handikappanpassade bostäder i det vanliga beståndet.

Ni har samarbetat med studenter under projektet, hur har samarbetet sett ut?
– Under 2013 hade vi en referensgrupp med studenter som arbetade tillsammans med AF Bostäder för att hitta vision, funktion och konstruktion för BoKompakt. Utformningen och funktionerna i bostäderna har sin grund i de önskemål som studenterna i referensgrupperna lade fram. I referensgruppen ingick studenten Madeleine Forsberg som då bodde i den internationellt uppmärksammade stugan ”8,8:an” i vårt bestånd. Vi har fortfarande kontakt med referensgruppen som bland annat gör studiebesök på byggplatsen.

Vad har ni fått för respons på projektet?
– Lund gillar att se sig självt som lite uppkäftigt, därför passar det in i Lundalynnet. Studenterna i Lund är positiva! Projektet har också fått överväldigande positiv respons i pressen, just nu cirkulerar det i brittisk byggmedia. Vi förväntar oss mer uppmärksamhet när det faktiskt finns studenter i husen, det blir mer story då.