Så tycker riksdagspartierna i branschens viktiga frågor

Valet närmar sig med stormsteg och en ny mandatperiod väntar runt hörnet. Vad kan vi förvänta oss de kommande fyra åren? Vi har bett samtliga riksdagspartier att redogöra för sin politik i fyra av branschens viktigaste frågor. På så sätt kan du få koll på var nästa regering står i studentbostadspolitiken. 

Frågorna har skickats till de åtta riksdagspartiernas bostadspolitiska personer som själva eller genom partikollegor mejlat in svaren. Klicka på respektive fråga nedan för att se partiernas svar. 

Så tycker riksdagspartierna

Socialdemokraterna
Vår ingång är att det inte finns behov av någon särskild definition. Men vi är öppna för att se över byggreglerna för att om möjligt skapa bättre möjlighet att bygga små lägenheter.

Moderaterna
Vi har inget sådant förslag i dagsläget.

Sverigedemokraterna
Ja. Vi har föreslagit att studentbostäder ska klassas som elevhem för att därigenom få lättare krav vid byggande. Vi är positiva till att definiera studentbostäder om det betyder att byggreglerna lättare kan förenklas och anpassas. Vi vill också att kommunerna anvisar lämplig mark för att bygga fler studentbostäder.

Centerpartiet
Centerpartiet vill utreda om byggandet av studentlägenheter kan underlättas genom att studentbostäder definieras som en egen boendeform i lagstiftningen.

Vänsterpartiet
Studentbostäder har en väldigt specifik målgrupp och är en boendelösning som de facto är menad för en tydligt begränsad och relativt kort tid i livet. Av denna anledning kan finnas anledning att se över regelverken för att se om det går att anpassa dessa vid såväl nybyggnation som uthyrning, så att bostäderna på olika sätt bättre lämpar sig utifrån denna speciella omständighet. Huruvida det handlar om att göra studentbostaden till en egen form i lagstiftningen eller om att hitta andra vägar framåt, som i viss mån kan utnyttjas för fler grupper, bör man titta närmre på.

Kristdemokraterna
Ja. Vi vill definiera studentbostäder i hyreslagstiftningen. Både för att underlätta byggandet men även skapa möjligheten till att underlätta på andra sätt.

Liberalerna
I princip ja. Det är olyckligt att studentbostäder idag har samma krav på sig som andra lägenheter. Studentbostaden är ett tillfälligt boende för unga personer och behöver inte samma rigorösa regleringar som en lägenhet för exempelvis en pensionär eller en stor barnfamilj.

Miljöpartiet
Vi är öppna för att se över om studentbostaden bör definieras i hyreslagen för att underlätta för partiella kontrakt och hyreskontrakt under själva studietiden.

Socialdemokraterna
Möjligheten att bygga små studentbostäder får redan idag anses goda utan att för den skull ge avkall på tillgängligheten. Att avskaffa tillgänglighetskraven för studentbostäder skulle troligtvis få negativa följder för studenter med funktionsnedsättningar och deras möjligheter till studier. För oss är det viktigt att samhället ska vara tillgängligt för alla.

Moderaterna
Moderaterna föreslår en generell översyn av byggreglerna, med syfte att göra dem mer flexibla för att möta de ungas efterfrågan av små yteffektiva lägenheter. När små lägenheter byggs bör till exempel inte alla lägenheterna nödvändigtvis vara fullt tillgänglighetsanpassade om det finns tillgång till gemensam tillgänglighetsanpassad toalett för besökare.

Sverigedemokraterna
Ja. Det är rimligt att det finns krav om tillgång på tillgänglighetsanpassade bostäder för studenter men alla studentbostäder behöver inte vara tillgänglighetsanpassade. Genom en bättre matchning av studentbostäderna kan kostnaden för boenden minskas.

Centerpartiet
Eftersom studentbostäder bebos under en begränsad tid bör vissa lättnader i byggkraven vara möjliga, exempelvis när det gäller anpassningar av tillgänglighetskraven. Det har visat sig vara möjligt att utforma studentbostäder efter regler som medger en mindre bostadsyta med bibehållen tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Med den bostadsbrist vi i dag ser behöver vi förenklade regler för att kunna tillgodose den efterfrågan som finns bland studenter på bostäder under studietiden.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet tycker generellt inte att lägre krav på tillgänglighet är ett bra alternativ, men för kollektiva, tidsbegränsade boendeformer som till exempel studentbostäder kan justeringar behövas. Till exempel finns idag redan undantag för tillgänglighetsregler i BBR för studentbostäder (bl.a. att studentbostäder om högst 35 m2 inte behöver ha plats för medhjälpare på sängens bortre sida) och vi är inte främmande för att undersöka möjligheten att justera tillgänglighetskraven för studentbostäder ytterligare. För Vänsterpartiet är det dock grundläggande att eventuella förändringar av tillgänglighetskrav i studentbostäder ska utformas i nära samarbete med funktionshinderrörelsen.

Kristdemokraterna
Ja. Tillgänglighetskravens grundidé ska vara kvar om att alla ska ha tillgänglighet till studentbostad och inte hindras av svårigheter. Men om alla studentbostäder inte hade haft samma krav så underlättar och gör det billigare att bygga studentbostäder.

Liberalerna
De behöver göras mer flexibla. Det ska finnas tillgängliga studentbostäder i alla städer – däremot tror jag inte det är rimligt att varje studentbostad är helt tillgänglighetsanpassad. Det driver upp kostnader och gynnar i slutändan ingen alls.

Miljöpartiet
Nej, vi menar att allt nytt som byggs ska fungera väl också om 100 år. Vad studentbostäderna används till om 60 år vet vi inte idag. Dessutom ska alla oavsett funktionsnedsättning kunna studera och då behöver det finnas tillgängliga bostäder. Den lilla andel som är nyproduktion är en väldigt liten del av det totala beståndet och därför menar vi att den ska vara tillgänglig.

Socialdemokraterna
Ja. En starkt bidragande orsak till de senaste årens höga byggtakt är investeringsstödet för små hyresrätter och studentlägenheter med en väsentligt lägre hyra än vad som annars skulle vara fallet. Ett stöd som nu tagits bort av de högerkonservativa partierna i riksdagen. Vi ser investeringsstödet som en framgångsfaktor som bör ingå i en offensiv bostadspolitik. De statliga investeringsstöden har varit framgångsrika och vi vill att de ska utvecklas och villkoras med krav på socialt ansvarstagande. Mer än 20 procent av de hyresrätter som byggts de senaste åren har byggts med investeringsstöd. Majoriteten av dessa hade inte byggts utan investeringsstödet och framför allt har det gett lägre hyror.

Moderaterna
Vi tror inte att det behövs några statliga stöd för att öka byggandet, Socialdemokraterna har testat detta fler gånger och alltid med samma dåliga resultat. Se till exempel miljonprogrammet eller det senaste investeringsstödet som dömts ut av Riksrevisionen. Istället behöver reformer, vi la 70 förslag på riksdagens bord i höstas som vi avser att gå vidare med i regeringsställning. Bland annat åtgärder för att minska regelkrånglet och tillgängliggöra mer byggbar mark. Specifikt för studenter anser vi också att köpkraften behöver stärkas – så att studenter kan efterfråga bostäder till marknadsmässiga villkor. Därför föreslår vi att alla studenter ska ha möjlighet att ta det tilläggslån som idag endast en bråkdel av studenterna är berättigade till.

Sverigedemokraterna
Ja. Vi vill stärka bostadsbidraget och räkna ut det per månad, samt stärka övriga stöd till studenter så att de har råd att efterfråga de studentbostäder som byggs.

Centerpartiet
Vi vill förenkla byggreglerna för studentbostäder för att det ska bli lättare att bygga nya, så att man inte ska behöva tacka nej till studier på grund av att man inte får tag på en bostad. Centerpartiet är också pådrivande för mer experimentbyggande för studenter och ungdomar. Man kommer långt med enklare regler, bättre kommunikation och stimulanser. Skulle det inte räcka vill Centerpartiet se över finansieringsformerna och exempelvis stödja skapandet av kreditgarantiorganisationer, vilka likt exempelvis Almi garanterar ett investeringskapital för byggande av studentbostäder.

Vänsterpartiet
Ja. För att minska bostadsbristen, både vad gäller studentbostäder och vanliga hyresrätter, är den viktigaste åtgärden att bygga mer och att bygga rätt – det vill säga att hyresrätterna som byggs har hyresnivåer som även en student klarar att betala. För att uppnå detta krävs en aktiv statlig bostadspolitik där staten tar ett betydligt större ansvar även ekonomiskt. Vi vill därför återinföra och utöka därför stödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder som togs bort vid årsskiftet när den borgerliga budgeten röstades igenom av riksdagen.

Kristdemokraterna
Om det definieras i hyreslagstiftningen så finns det större och mer träffsäker möjlighet till subventioner.

Liberalerna
Erfarenheterna från investeringsstödet visar att bostadssubventioner inte fungerar. De träffar fel, och hamnar för det mesta i byggherrarnas fickor. Vi ser hellre ett förenklat regelverk som tillåter billigare och därmed med byggnation.

Miljöpartiet
Miljöpartiet vill utveckla det statliga investeringsstödet och se till att det byggs fler kollektiva boendelösningar. Vi vill också rikta fastighetsavgiften så att den gynnar studentbostäder. Bristen på bostäder får aldrig vara anledningen till att en student tackar nej till en utbildning. För studenter, liksom för andra med låga inkomster, krävs att det finns bostäder med rimliga boendekostnader.

Socialdemokraterna
Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att se över förordningen för att bland annat utreda om organisationer som förmedlar studentbostäder bör få tillgång till uppgifter genom direktåtkomst eller annan form av elektroniskt utlämnande. Vi avvaktar detta arbete.

Moderaterna
Ja. Vi vill öka byggandet av studentbostäder men att bygga nytt tar tid, därför är det viktigt att säkra att de bostäder som redan finns idag faktiskt når den gruppen de är avsedda för.

Sverigedemokraterna
Vi vill se över hur förmedlingen av studentbostäder kan göras mer effektiv och hur man undviker att studentlägenheter upptas av icke studerande. Det låter rimligt att det också blir möjligt med digitala studiekontroller.

Centerpartiet
Med en begränsad tillgång till studentbostäder är det viktigt att de bebos av just studenter, om de ska kunna räcka för att motsvara behoven. I dag är det inte fullt ut möjligt att säkerställa att den som bor i en studentbostad verkligen studerar aktivt. Dessa möjligheter bör stärkas genom bättre kontroller, givetvis i kombination med högt ställda krav på den enskilda hyresgästens integritet.

Vänsterpartiet
Nej. Vi ser ingen anledning att ge bostadsbolagen/förmedlare av studentbostäder direkt tillgång till Ladok/NyA. Problem med eventuell fusk går att lösa inom dagens system. Uppgifterna i Ladok/NyA är redan allmänna handlingar och om det finns det anledning från förmedlarens sida att misstänka några oegentligheter går det att begära ut den handlingen specifikt.

Kristdemokraterna
Ja.

Liberalerna
Ja. Det är rimligt att studentbostäder faktiskt går till studenter – då behövs det ett sätt att kolla upp det. Det borde finnas sätt att göra det på utan att äventyra den personliga integriteten.

Miljöpartiet
Ja. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om att undersöka detta, vilken vi är positiva till.