Så sparar branschen energi

Vintern och stigande elpriser står för dörren. Att energieffektivisera fastigheter är ingen nytt, men det är mer aktuellt än någonsin. Som branschorganisation är energifrågan högt på vår agenda, och vi har tagit reda på hur studentbostadsföretag runt om i landet tänker kring sin egen energieffektivisering. 

I en enkät som nyligen skickades ut till våra medlemsföretag ställde vi frågan hur man agerar för att minska sina driftskostnader. Mest vanligt är inte oväntat en bred och utökad energieffektivisering, som antingen fortsätter enligt plan eller som påskyndas och skalas upp. Bland typen av åtgärder märks ökade satsningar på solenergi, byte till LED-belysning, justering av värme och ventilation samt tilläggsisolering. Några få nämner även att de drar ner på ytterbelysning, stänger av torkskåp och omförhandlar sina avtal.

För många handlar det om ett övergripande arbete att se över kostnaderna idag och göra åtgärder man själv i stor grad kan påverka och få effekt på. Här är många fortfarande mitt i arbetet av att se över och ställa om sin energiförbrukning och ytterligare åtgärder är att vänta.

Debitering en framtidsfråga för branschen
Det som kanske är lite svårare att påverka är studenternas egen förbrukning i lägenheten, oavsett om den debiteras separat eller ingår i hyran. Flera jobbar med information till hyresgästerna om hur man kan spara energi, men det är inte lika vanligt som andra typer av åtgärder. Ett par studentbostadsföretag ser över möjligheterna att framöver gå över till individuell mätning och debitering av el, och det är en diskussion som branschen generellt står inför och som vi kommer lyfta upp mer framöver.

Initiativ från regeringen att vänta
Den nya regeringen har aviserat stöd för både höga elkostnader till företag där kostnaderna reflekteras på konsumenter och fortsatt energieffektivisering. Hur det kommer utformas eller vilka det omfattar är ännu oklart, men tydligt är att elkostnader för såväl företag som individer finns på deras kortsiktiga agenda.


 

Två studentbostadsföretags arbete med energibesparing

Amine Asry, Teknisk förvaltare
– När man pratar om energi i fastigheter så finns det mycket vi kan påverka. Vi har valt att lägga störst fokus på att optimera värmen och elanvändningen eftersom det där finns mest besparing att göra. Vi har ändå haft det tacksamt eftersom vi jobbar mycket med nyproduktion där våra kollegor har haft ett hållbart tänk i sin projektering.

– Våra hyresgäster har egna elavtal med elnätsbolagen och vi har gått ut med ett utskick där vi informerar om hur man kan hålla ner förbrukningen och kostnaderna. Framöver lägger vi fokus på fastighetselen där våra förvaltare successivt bytt ut belysning i trapphus och garage till LED och det är ett arbete vi kommer fortsätta med och prioritera under 2023 i de få fastigheter där det inte redan finns installerat. Vi kommer även titta på sensorstyrning i de fall där det inte går att direkt byta ut all belysning då det kräver ett budgetarbete. Utöver det har vi gjort klart om ett nytt elhandelsavtal tidigare i höst.

– Vad gäller värmen så kommer även den påverka oss. Nackdelen med att våra hyresgäster reglerar och betalar för sin värme är att det inte går att påverka den i samma utsträckning. Här kommer vi som en direktåtgärd noggrant dra ner temperaturen i gemensamma utrymmen som trapphus och förrådsutrymmen och spara in på det sättet. Vi har även gjort klart om en tjänst där vi automatiserar värmeoptimeringen, vår tanke är att den ska hjälpa oss med de minsta justeringarna i kurvorna för att spara in på framledningstemperaturen. Vi har även aggregat där fläktar drar mycket ström och behöver ses över och vi har bergvärmeanläggningar med värmepumpar som kräver mycket el som kan kompletteras med solceller, där pågår arbete nu.

– Mycket handlar om det långsiktiga arbetet där ett samarbete mellan avdelningarna pågår. Vi tittar på besparingar vi kan göra på att kapa topparna i inköp av fjärrvärme genom att till exempel förvärma luft med spillvärme. Priset baseras på högsta punkten så det gäller att nyttja all energi som redan finns i husen innan man köper ny.

Peter Skanvik, Chef Teknisk service
– Under 2019 genomförde vi en energikartläggning av alla våra fastigheter, målet var att identifiera varje fastighets nuläge och möjligt läge avseende energiförbrukning. Resultatet utmynnade i ett stort antal energisparåtgärder som behövde göras för att nå varje fastighets besparingspotential. Vi har börjat med de projekt som ger störst energibesparing till lägst kostnad. Förutom genomförande av energiprojekt arbetar vi systematiskt med driftoptimering, det vill säga analys av el, värme och vattenförbrukning. Vi säkerställer att temperaturerna i lägenheterna är rätt och att våra tekniska installationer presterar optimalt via moderna fjärrstyrda system.

– De åtgärder som vi ser ger mest effekt är installation av värmeåtervinning på fastigheter som saknar det. Det kan vara frånluftvärmepumpar eller installation av FTX-ventilation. Även utbyte av äldre tvätt och torkutrustning till maskiner med inbyggda värmepumpar ger bra besparing. Vi har även goda erfarenheter av att installera avloppsvärmeväxlare. Kan inte låta bli att nämna att våra solcellsprojekt har blivit väldigt lönsamma då elpriserna har ökat så kraftigt.

– Vad gäller åtgärder specifikt för vintern så finns tankar på att gå ut till studenthyresgäster med energispartips, men det är ännu inte bestämt.