Så påverkas studentbostadsbranschen av det nya säkerhetspolitiska och ekonomiska läget

Rysslands invasion av Ukraina har på kort tid förändrat vår omvärld. Samtidigt som det främst är en humanitär tragedi för alla som är direkt inblandade, får händelserna stora konsekvenser för samhället i Sverige och Europa. Vi har frågat tre experter inom fastighet och utbildning om hur det kan påverka studentbostadsbranschen.

Ingrid Gyllfors, vd Stockholms Studentbostäder
Även om mycket har hänt på kort tid är läget fortfarande osäkert och vi på Stockholms Studentbostäder följer utvecklingen noggrant. Det vi ser främst kan komma att påverka oss och branschen är det förändrade ekonomiska läget. Den osäkra ekonomin kommer sannolikt resultera i både högre räntor och ökade energipriser som på kort sikt gör förvaltningen dyrare och på lång sikt kan påverka fastigheternas värde. Det oroliga läget i omvärlden och inflationen påverkar även hyresgästernas disponibla inkomst och hur de ser på den, vilket ger minskad betalningsförmåga.

Leveranskedjorna, som redan är påverkade av pandemin, löper också risk att drabbas ytterligare. Detta kommer i så fall att påverka både pris och leveranser, vilket leder till dyrare förvaltning och nyproduktion. Nyproduktion kan även påverkas om banker blir mer restriktiva i sin utlåning. Till sist ökar nu risken för cyberattacker mot kritiska system. Risken gäller både den egna verksamheten och verksamhetsnära leverantörer såsom banker, it-system och elnät.

Anna Broman, politisk sakkunnig Byggföretagen
Rysslands invasion av Ukraina är i första hand en tragedi för alla de människor som nu berörs och påverkas av kriget. Det finns yrkesarbetare från Ukraina, Ryssland och andra närliggande länder i Sverige, som nu tvingas resa hem för att delta i kriget eller på annat sätt hantera krisen. Våra tankar går främst till dem och deras familjer.

Vår bedömning är att krisen inte i dagsläget innebär någon akut påverkan på den svenska byggmarknaden, men situationen är osäker och vi följer utvecklingen noga. En första bedömning är att krigets direkta effekter på byggandet är begränsade, men att byggandet kommer att påverkas indirekt av den markroekonomiska utvecklingen. Osäkerheten som råder kommer med stor sannolikhet få konsekvenser för den generella investeringsviljan, vilket påverkar konjunkturen.

Byggmaterialpriserna kommer sannolikt att påverkas direkt och priset på vissa material har redan börjat stiga. Det handlar om energipriserna som redan är höga, liksom materialkostnaderna som ökade kraftigt redan under pandemin. Bedömningen är att priser på insatsvaror av bland annat stål och järn eller trä inte kommer att falla tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin. Det är faktorer som vi bedömer påverkade byggstarterna redan under fjolåret, framförallt vad gäller bostadsrätter – möjligen får vi se fler uppskjutna byggstarter framöver.

Ulrika Boman, utredare/analyst Universitetskanslerämbetet
Det är väldigt svårt att spekulera kring i det här skedet, men vi kan i alla fall konstatera att Ryssland och Ukraina står för en väldigt liten del av de inresande studenterna på svenska lärosäten. Våra uppgifter visar att det läsåret 2020/21 fanns totalt cirka 200 studenter från Ryssland i Sverige, och cirka hälften så många från Ukraina. Vad gäller nya inresande studenter från dessa båda länder kom knappt 100 från Ryssland och knappt 40 från Ukraina.

Men självklart kan situationen innebära att det kan finnas svårigheter dels för nya studenter att komma till Sverige samtidigt som det också skulle kunna påverka dem som redan befinner sig i Sverige. Och på motsvarande sätt kan det också komma att påverka svenska studenters möjligheter att åka till dessa länder och studera. Men liksom studentflödet till Sverige från dessa länder är begränsat, är det också ett högst begränsat utflöde av svenskar som åker till dessa länder för att studera.