Så påverkar coronapandemin efterfrågan på studentbostäder

Inför vårterminens antagningsbesked har Studentbostadsföretagen tagit temperaturen på studentbostadsmarknaden. I en färsk enkätundersökning säger 43 procent av studentbostadsaktörerna att de har haft ett lägre söktryck än normalt under hösten, medan 49 procent anger att söktrycket varit oförändrat. Högskolorna påverkas mest, men det syns också skillnader i efterfrågan på olika bostadstyper i coronapandemins kölvatten.


Tre trender

Störst påverkan på söktrycket syns hos de med stor andel internationella studenthyresgäster.
En lägre efterfrågan på korridorrum märktes under hösten och förväntas hålla i sig under våren.
 Stor osäkerhet inför våren – hälften av fastighetsägarna tror dock på oförändrat läge.


Blandat utfall under hösten
Det är det minskade antalet internationella studenter som ligger bakom att söktrycket på studentbostäder minskat på vissa håll i landet. Förändrat söktryck märks därför främst hos de fastighetsägare som vanligtvis har en stor andel internationella studenter och hos högskolorna, då deras verksamhet är helt riktad till en internationell målgrupp. Sju av åtta högskolor anger att hösten inneburit ett minskat söktryck gentemot ett normalår. Samtidigt visar undersökningen att även i de fall söktrycket varit i nivå med tidigare år, så har pandemin skapat andra utmaningar. Fler studenter har sagt upp avtalen i förtid, vilket gett större vakanser än normalt.

På de största studieorterna* är studentbostadsbristen fortfarande tydlig, vilket medför att trycket på studentbostadsmarknaden där är fortsatt högt, trots ett minskat inflöde av internationella studenter. Samtliga lärosäten på de stora studieorterna säger att trycket på studentbostäder har minskat, medan endast 18 procent av fastighetsägarna på samma orter säger det. Hos fastighetsägare på de största studieorterna har inhemska studenter alltså i hög grad fyllt det tomrum som de internationella studenterna lämnat.

På övriga studieorter upplevs större svängningar under coronapandemin. Där anger hälften av studentbostadsföretagen att trycket varit minskat under hösten. Ett minskat söktryck innebär dock inte alltid vakanser, som en av de tillfrågade påpekar: ”Vi har lite svårare att hyra ut våra korridorsrum, men fortsatt fullt uthyrt”.


Hur har coronapandemin påverkat söktrycket på era studentbostäder denna höst, jämfört med samma period ett ”normalår”?


Osäker prognos för våren
Många fastighetsägare känner sig osäkra på efterfrågan i vår, men på de största studieorterna är det ändå 68 procent som tror på ett oförändrat söktryck gentemot ett normalår. På övriga studieorter är förväntningarna tydligare; 52 procent tror på minskat och 43 procent spår oförändrat söktryck till våren. Högskolorna tror att efterfrågan på studentbostäder fortsätter att vara lägre så länge en stor andel av undervisningen sker på distans. Sju av åtta högskolor tror på minskat söktryck på deras studentbostäder även till våren och en anger vet ej.


”Jag tror att trycket kommer att minska men jag tror samtidigt att vi kommer att få det mesta uthyrt.”


Hur tror du att söktrycket på era studentbostäder kommer att vara vårterminen 2021, jämfört med samma period ett ”normalår”?


Skillnader mellan olika bostadstyper
Under hösten har efterfrågan på korridorsrum varit lägre än vanligt, både på mindre och större studieorter. På de små och medelstora studieorterna upplever många ett minskat tryck på både studentlägenheter och korridorrum, men på de största studieorterna sticker korridorrummen ut. En del av förklaringen är att internationella studenter vanligtvis är en stor kundgrupp för korridorsrum. 75 procent av högskolorna har också upplevt ett lägre tryck på korridorsrum än normalt. För dem är den totala nedgången dock så stor att 50 procent också har haft ett lägre tryck på studentlägenheter under hösten.

Förväntningarna inför våren är att skillnaderna mellan bostadstyperna kommer att bestå. 50 procent av fastighetsägarna på de största studieorterna tror att söktrycket på studentlägenheter kommer att vara oförändrat och endast 5 procent tror att det kommer att minska. När det gäller korridorsrummen tror dock 18 procent att söktrycket kommer att vara lägre än normalt i vår. Bland högskolorna väntas dock ett minskat söktryck slå igenom för båda bostadstyperna. Fem av åtta högskolor förutspår minskat söktryck på studentlägenheter till våren och sex av åtta förväntar sig att söktrycket på korridorsboende blir lägre än normalt.


”I dagsläget har vi full beläggning men räknar med att det kommer bli många avbokningar”.

”Vild gissning, vi bara antar att de vi nu delat ut rum till inför nästa termin, ev kommer att avboka p.g.a. Corona-relaterade skäl.”.


* Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Lund, Uppsala, Umeå,