Så jobbar studentbostadsbranschen i Coronatider

På tisdagen (24/3) hade vi ett uppföljande videomöte med studentbostadsföretag som har korridorsboende i sitt bestånd. Många av frågeställningarna från förra veckan kvarstod naturligtvis, men flera av medlemsföretagen vittnade ändå om ett relativt lugn bland de boende.
Coronavirusets snabba spridning har medfört raskt agerande från hela samhället och även studentbostadsföretag har tagit till en rad åtgärder. Då gemensamt boende, företrädesvis studentkorridorer, innebär särskilda utmaningar i den rådande coronaepedemin, bjöd vi redan förra veckan in våra medlemsföretag till digitalt erfarenhetsutbyte. På tisdagens uppföljande möte briefade deltagarna varandra om status och delade med sig av åtgärder man tagit till samt andra konkreta tips.

Både oro och lugn
Flera berättade att de, av naturliga skäl, möts av oro och frågor från de boende. Till exempel om det är nödvändigt att stanna på sitt rum även om man är frisk och från internationella studenter som känner osäkerhet och oro kring att Sverige hanterar krisen annorlunda än deras hemländer.

Men många delade också bilden att läget just nu är relativt lugnt, vilket delvis säkert kan förklaras av att många studenter – svenska men framför allt nationella – har lämnat sitt korridorsrum och åkt hem till hemlandet/-orten. Det här väcker frågor om förkortade uppsägningstider och anstånd av hyror. Här agerar man lite olika, men majoriteten håller sig till sina ordinarie rutiner men bevakar självklart utvecklingen.

Flera lärosäten lyfte att de känner oro och osäkerhet inför hur ett stort bortfall av internationella studenter till hösten skulle påverka deras verksamhet. Detta är något som Studentbostadsföretagen kommer att bevaka. Vi har också dialog med regeringen om lärosätenas möjlighet att hyra ut bostäder till bredare studentgrupper.

Gemensamma studierum
En specifik sak som lyftes av flera var gemensamma studierum. Flera hyresvärdar ser att dessa är mer välbesökta nu när universitet och bibliotek håller stängt. Man ser det som något positivt att kunna erbjuda studenterna detta när undervisningen nu är digital, men funderar kring hur man kan styra upp förhållningsregler och rutiner kring städning med mera.

Här är en lista med tips och åtgärder som lyftes på mötet:

  • Korridoren är att betrakta som en familj/enhet och blir en i korridoren sjuk riskerar resten att smittas.
  • Se över in- och utflyttningsrutinerna. Goda exempel som medlemsföretagen lyfte var att handsprita alla nycklar, undvika fysiska möten (till exempel genom att lägga nycklar i brevlådan) och att göra ett schema med ”slot-tider” vid in- och utflyttning. Detta för att minimera köbildning och att många människor vistas på samma yta samtidigt.
  • Många har uppmanat hyresgästerna, via bland annat e-postutskick och trapphusanslag, att enbart göra akuta felanmälningar och att i första hand göra dem digitalt eller via telefon. Det har hos många gett effekt i form av minskat antal ärenden och felanmälningar.
  • På grund av minskat antal felanmälningar har flera medarbetare fått mindre att göra. Här lyfts exempel på hur man istället låter dessa medarbetare hjälpa hyresgäster med handling, apoteksbesök med mera.
  • Ett medlemsföretag låter hälften av medarbetarna på utvalda avdelningar arbeta hemifrån, hälften på kontoret. Detta för att minska risken att många blir sjuka samtidigt och därmed säkerställa driften.