Så förebygger branschen psykisk ohälsa bland studenter

Den psykiska ohälsan är vanligare bland studenter än hos befolkningen i stort. Boendet spelar stor roll, men att som studentbostadsföretag hantera psykisk ohälsa är en balansgång mellan att göra tillräckligt och samtidigt hänvisa vidare till vård och expertis. Så här jobbar tre medlemsföretag med sina studentbostäder för att både förebygga och hantera psykisk ohälsa.

 

Tre exempel från branschen

Förebygga psykisk ohälsa
För att förbättra boendemiljön för studenter och förutsättningarna för ett trivsamt studentliv utvecklar ByggVesta studentbostäder med konceptet Live to Grow by ByggVesta. Genom konceptet vill vi göra det lite enklare för dem som bor hos oss att hitta vänner och känna trygghet och gemenskap. ByggVesta skapar förutsättningar för spontana möten genom att inreda mysiga gemensamma studierum, lounger eller gym och liknande, där det är lättare att träffa grannar och lära känna varandra.

Centralt för Live to Grow är också den närvarande förvaltningen, med områdesansvariga studenter som själva bor på området. De områdesansvariga sköter hyresadministration och har en nära kontakt med hyresgästerna för att skapa samhörighet, bland annat genom att anordna olika aktiviteter, som kommuniceras via en app som alla har tillgång till. De aktiviteter som innefattar mat, till exempel pizzakvällar eller sportevenemang på storbildskärm i kombination med att grilla, är populärt för studenter att delta i.

Hantera psykisk ohälsa
ByggVesta har tagit fasta på att det många gånger känns enklare att tala med en annan student om saker som känns svåra, på det sättet ökar de också känslan av trygghet och samhörighet för våra studenter. Genom sina områdesansvariga studenter lever och bor ByggVestas personal med studenterna och märker om något är fel ända ned till den enskilda individen.

Vid oro knackar de på dörren och frågar hur det är. Förutom en möjlighet att prata en stund kan de också vid behov diskutera eventuella problem att betala hyra, lägga upp en plan och naturligtvis hänvisa till elevhälsa och andra hjälpinstanser i samhället.

Förebygga psykisk ohälsa
AF Bostäder har länge satsat på friskvårdsaktiviteter för de anställda för att dels förhindra fysisk ohälsa men också för att förebygga psykisk ohälsa. De har sett positiva effekter för personalen och har därför tagit steget att utöka friskvårdssatsningen även till hyresgästerna, vilket redan visat sig vara väldigt uppskattat. AF Bostäder har i ett samarbete med LUGI motionsförening i Lund erbjudit hyresgästerna att delta i sportturneringar innefattande inomhus- och utomhusfotboll, volleyboll och innebandy. Företaget har för andra gången arrangerat sitt eget motionslopp Marathon marathon vilket fortsättningsvis blir ett årligt inslag.

Nu senast erbjöds hyresgästerna att vara med i en stegräknartävling som gick ut på att komma upp i ett snitt av 7000 steg per dag där de som uppnådde målet var med i en utlottning av fina priser. AF Bostäder försöker ge möjligheten och motivationen till fysisk aktivitet och till gemenskap för hyresgästerna. Dels för att det är en kul grej att göra med sina kursare, grannar och kompisar och för att det gynnar den psykiska hälsan.

Hantera psykisk ohälsa
Behandling av psykisk ohälsa kräver en viss kompetens som personalen på AF Bostäder inte besitter samtidigt som de vill hjälpa till på det sätt de kan. Med detta till grund har hela AF Bostäders personal genomgått en utbildning som kallas ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Utbildningen ger en kännedom om olika psykiska tillstånd och sjukdomar samt vad det innebär för individen som är drabbad. Med från utbildningen fick de även vetskapen om att alltid våga fråga när någon mår dåligt samt hur man kan gå till väga. Denna fördjupning i första hjälpen till psykisk hälsa har även mynnat ut i ett informationsprojekt kallat Hjälp! som har en egen sida på AF Bostäders webbplats och som spridits i olika sociala mediekanaler.

Hjälp! innehåller information om vad psykisk ohälsa kan vara samt var man kan söka hjälp. Inom projektet har AF Bostäder även gjort informationsfilmer som ligger upplagda på deras webb och som även de delats i sociala medier. Syftet med filmerna är att sprida mer kunskap om psykisk ohälsa samt var hyresgästerna kan söka hjälp till sig eller till någon i deras närhet.

Arbetet med att förebygga och hantera psykisk ohälsa fortgår och AF Bostäder försöker hela tiden utveckla projektet så att det kan hjälpa så många som möjligt.

Förebygga psykisk ohälsa
Akademiska Hus campusmiljöer ska stötta studenterna i studielivet som helhet. Genom att planera och bygga in strukturer och stöd kan de skapa förutsättningar som förebygger psykisk ohälsa. Att leva hållbart men också skapa förutsättningar till hållbar livskvalitet. Ordet kvalitet är en viktig nyckel som kopplar boendet till livet i stort och som till stor del skapas i relationen mellan det sociala livet och de byggda strukturerna – bostaden, byggnad, campus och staden. Det är här Akademiska hus ser att de som aktör verkligen kan påverka och främja ett socialt, hälsosamt och aktivt liv.

Akademiska Hus har flera mål – klimat, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål. Det vet att vi behöver bo fler på mindre yta, smartare och mer resurseffektivt i bostäder som stödjer sociala relationer och hållbara praktiker (alltså hållbar livsstil). De vill också göra det utan att kompromissa med kvalité och funktioner i boendet (alltså boendekvalitet). Att arbeta med delningsbostäder som en del av deras koncept och erbjudande ser de därför som en viktig del för att stödja gemenskap och minska ensamhet.

Hantera psykisk ohälsa
Akademiska Hus ska arbeta för social hållbarhet i sin helhet, och hur de arbetar med psykisk ohälsa när det väl händer är en viktig kunskap som de tycker att de behöver bli bättre på. Möjligheten att förhindra ohälsa är ofta störst i ett tidigt skede, och därför är det viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. Som fastighetsägare har Akademiska Hus ansvar för att vara observanta och agera direkt när ett behov av kontakt finns. Då säkerställer de i samverkan med sina blockhyresgäster att personer som behöver stöd får det. Gärna i form av någon de känner, kontakt med familj, vänner, eller kanske en lärare på skolan.

Akademiska Hus arbetar med en kultur att se varandra, i jobbet och i livet och på campus. Alla medarbetare har ett ansvar för att, på egen hand eller tillsammans med blockhyresgäster, lyfta risker. Konkret har de också kontinuerligt möten tillsammans med blockhyresgäst då de lyfter eventuellt behov av stöd, och på agendan ska nu punkten in: hur samverkar vi för att förebygga och arbeta med social hälsa!