Remiss: Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning

Studentbostadsföretagen har lämnat svar på remissen om Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. Ambitionerna i riktlinjerna är bra, men bör höjas.  

Sammanfattningsvis är det positivt att Stockholms stad pekar ut studenter som en särskild målgrupp, men ambitionen gällande studentbostäder bör skruvas upp. I remissvaret påtalar Studentbostadsföretagen bland annat vikten av att frigöra mark i campusnära lägen och att behålla den halverade tomträttsavgälden för studentbostäder, samt att staden bör främja flexiblare tolkning av byggreglerna.

Studentbostadsföretagen lyfter också en rad åtgärder som inte rör nyproduktion av studentbostäder, såsom att verka för ett jämnare flöde av studenter under året och samarbeten för att lösa efterfrågetoppar vid terminsstarterna.