Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Snart införs ett nytt stöd för energieffektivisering i bland annat studentbostäder. Med stödet finns möjlighet att med förbättrade ekonomiska villkor genomföra energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus för att minska klimatpåverkan och komma i kapp med eftersatt underhåll.

 

Det här kan ni söka stöd för:

 • Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
 • Stöd får inte ges till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.
 • Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

 

Vem kan söka stöd?

 • Stödet ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.
 • Ansökan om stöd ska avse en bestämd byggnad där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter.
 • Stöd får inte ges till en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
 • Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.

 

Stödnivå:

 • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.
 • De kostnader som inte har ett direkt samband med uppnåendet av en högre energieffektivitet är inte stödberättigande.
 • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).

 

Övrigt:

 • För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbets­förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.
 • Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum.
 • Budgetsiffran för 2021 är 940 miljoner kronor.
 • Stödet söks via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i det län som byggnaden är belägen handlägger och beslutar om stöd.