Ny förordning för universitet och högskolors möjlighet att hyra ut studentbostäder

Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av lärosätenas möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand. Översynen har resulterat i ett förslag till ny förordning som föreslås träda i kraft 1 januari 2023.  Här sammanfattar vi de viktigaste delarna av förslaget, som bland annat innebär lika regler för alla och möjlighet att hyra ut bostäder till fler student- och forskargrupper.

Förutsättningarna för universitet och högskolor att hyra ut bostäder i andra hand till studenter har under flera år varit kortsiktiga och ojämna med olika regler för olika lärosäten. Som branschorganisation har vi tillsammans med lärosätesmedlemmar länge påpekat att långsiktiga och förutsägbara villkor behöver komma på plats. En del av det arbetet har varit att påvisa kopplingen mellan bostad och lärosätenas internationella attraktivitet, och det är därför glädjande att det som bakgrund till den nya förordningen nämns att brist på bostäder hindrar högskolans internationalisering och påverkar lärosätenas möjligheter att rekrytera studenter och forskare.

Överlag är det positivt att det nu kommer konkreta åtgärdsförslag för att få till en mer långsiktig spelplan för våra lärosätens bostadsverksamheter och på Studentbostadsföretagen kommer vi tillsammans med aktuella medlemsföretag ta frågan vidare under sommaren och hösten.


Det nya förslaget i korthet:

  • Statliga universitet och högskolor ska fortsatt ha möjlighet att hyra bostadslägenheter och upplåta dessa i andra hand under en begränsad tid. För att inte snedvrida konkurrensen föreslås samma regler gälla för alla statliga universitet och högskolor.
  • De grupper av studenter och forskare som kan hyra bostad blir fler. Förutom studenter inom utbytesprogram och gästforskare innefattas i det nya förslaget även studenter på grundnivå eller avancerad nivå som är skyldiga att betala studieavgifter, studenter på forskarnivå (doktorander) och forskare anställda vid lärosätet.
  • Det ska endast vara tillåtet för de statliga universiteten och högskolorna att hyra bostäder om det är bostadsbrist och en andrahandsuthyrning av bostäderna till studenter och forskare är nödvändig för att säkerställa internationaliseringen vid lärosätet eller rörligheten bland forskare. De nya kraven följer av EU:s regler om statligt stöd och är en förutsättning för att universiteten och högskolorna ska kunna använda anslagsmedel för att ersätta kostnader i uthyrningsverksamheten som inte täcks av avgifter.
  • Universitet och högskolor ska kunna ta ut en avgift när de hyr ut bostäder i andra hand och att avgiften ska beräknas så att den täcker lärosätets egna kostnader. Avgiften får dock inte vara högre än skälig hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken.
  • De statliga universitet och högskolor som hyr bostadslägenheter föreslås få möjlighet att använda anslagsmedel för att ersätta kostnader för hyresavtal och andra kostnader för att kunna hyra ut lägenheterna i andra hand.
  • Lärosäten ska redogöra för uthyrningsverksamheten i sin årsredovisning. Kostnader och intäkter som är hänförliga till uthyrningsverksamheten ska särredovisas från övrig verksamhet.
  • Den nya förordningen och ändringarna i förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Den nya förordningen ska som utgångspunkt inte tillämpas i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet, men ska tillämpas i fråga om förlängning av ett sådant avtal.