Nytt förslag om en socialt hållbar bostadsförsörjning

Sänk tröskeln till en god bostad är titeln på utredningen vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredningen föreslår bland annat en ny bostadsförsörjningsplan och åtgärder som påverkar både stiftelser och allmännyttiga bostadsföretag.

Utredningen kommer fram till 25 förslag som ska bidra till att att sänka trösklarna för en egen bostad. Uppdraget har varit att ta fram åtgärder som dels tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadsförsörjningen och dels bidrar till effektiva och ändamålsenliga verktyg. Stort fokus läggs på ansvarsfördelningen mellan kommun och stat, där staten tydligare ska visa politisk viljeriktning samt hantera bostadsfrågan ur ett tvärsektionellt perspektiv.

Studentbostadsstiftelser lyfts upp som goda exempel 
Idéburna bostadsformer generellt och studentbostadsstiftelser specifikt lyfts upp i utredningen som ett sätt att underlätta för grupper som kan ha det svårt att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. Därför är ett av de skarpa förslagen att begreppet idéburna bostadsaktörer etableras i lag. På så sätt kan den typen av aktörer få bättre villkor och förutsättningar att bidra till bostadsförsörjningen. Att aktivt tilldela idéburna bostadsaktörer mark lyfts upp som ett kraftfullt verktyg för kommunerna att använda sig av.


Förslag från utredningen som påverkar studentbostadsbranschen:

  • En ny bostadsförsörjningslag som omfattar både statens och kommunernas uppgifter och introducerar ett nytt mål för bostadsförsörjningen om att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder.
  • Staten ska ta fram en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen i början på varje mandatperiod. Detta för att tydliggöra spelregler och åstadkomma effektiva åtgärder.
  • Allmännyttiga bostadsföretagen ska inte i samma utsträckning som för närvarande behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling.
  • Utredningen vill stärka den idéburna bostadssektorns ställning, bland annat genom att etablera begreppet idéburen bostadsaktör i lag och göra dem till en tydligare part i målet för bostadsförsörjning.
  • Hyresvärdar måste i större utsträckning motivera och vara transparenta med vilka krav de ställer på nya hyresgäster.
  • Bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna förmedla bostäder med social hänsyn.