Nya bullerregler till sommaren

Det är mycket buller i debatten dessa dagar. Inte minst beroende på att alliansen pressat på regeringen att ändra bullerförordningen avseende trafikbuller vid bostadsbyggande till ett högre gränsvärde än dagens nivåer. Vi har sammanfattat vad som hänt, kommer att hända och hur det påverkar studentbostadsbranschen. 

Något förenklat kan man säga att de mest attraktiva platserna att bygga studentbostäder också är bullerutsatta områden utifrån de riktvärden som gäller idag. Det vill säga i lägen nära lärosätena, som ofta också är centrala lägen på studieorterna, vilket (ofta) medför högst normalt trafikerade stadsgator med bilar, transporter, kollektivtrafik, etc. Områden där det redan finns massor med äldre och oftast väldigt eftertraktade bostäder men där den sammanlagda bullernivån ändå riskerar att överskrida dagens gränsvärden för trafikbuller vid fasad. För det är just buller vid fasad som är problemet, inne i lägenheterna är det i regel inga som helst problem att med råge uppfylla kraven som gäller för en tyst ljudnivå även om det bullrar ordentligt på utsidan. Vidare är problemet ofta som störst när det gäller små lägenheter eftersom högt buller på en sida av lägenheten kan kompenseras med en tyst, bullerdämpad sida. Bygger man enkelsidiga lägenheter där hela lägenheten vetter mot den bullerutsatta sidan blir det genast svårare att klara de gränsvärden som råder.

Regelverk utgår från öppna fönster
Men om det går att bygga lägenheter som är tysta invändigt, vad är då problemet med att det bullrar på utsidan? Svaret är att regelverket utgår från att man ska kunna öppna fönstret utan att för mycket buller kommer in i lägenheten. Varför man ska kunna öppna fönstret härleds troligen till äldre dagar eftersom det till skillnad mot bullernivån inte tycks finnas någon koppling till exempelvis hälsa när det gäller möjligheten att öppna fönstret. För med dagens moderna ventilation är det till och med så att man riskerar att försämra inomhusmiljön om man öppnar fönstret eftersom man då exempelvis släpper in luftföroreningar och pollen som ventilationen filtrerar bort.

Leder till fördyrande anpassningar
Dagens trafikbullerförordning och effekterna ovan bidrar till att försvåra byggandet av studentbostäder. I de mest extrema fallen innebär det att mark inte kan bebyggas med studentbostäder överhuvudtaget. Men mer vanligt är att man tvingas till en rad anpassningar av bebyggelsen som innebär att man inte kan utnyttja marken på det mest effektiva sättet. Exempelvis genom placeringen eller utformningen av byggnaden vilken påverkar hur många bostäder det går att bygga. Men det medför också krav om i vissa fall komplicerade och dyra installationer för att dämpa bullret på olika delar av fastigheten vilket också fördyrar projekten. Slutligen påverkar reglerna också hur lägenheterna kan utformas, där det mest tydliga exemplet är att mindre lägenheter ofta får ge plats åt större för att klara gränsvärdena för trafikbuller vid fasaden. Detta är slutsatser som det råder mer eller mindre konsensus kring i bostadsbranschen, samtidigt som det är delvis motsatta slutsatser till de Boverket kom fram till i sin senaste utredning av frågan

Buller är dock skadligt om man utsätts för det i för stora doser över tid, om det tycks inget tvivel råda. Men samtidigt konstaterade Folkhälsomyndigheten på den hearing om buller som anordnades i riksdagen 23 mars att ljudnivån som enligt dagens regelverk är gränsen som måste uppfyllas inne i lägenheten inte anses utgöra någon hälsofara. Vilket gör att man kan fundera på om det relevanta egentligen inte borde vara att endast ha ett krav för ljudnivån inomhus. Samtidigt som man kan fråga sig hur relevanta dagens forskningsresultat kring effekter av buller i bostäder är för det nybyggda beståndet som uppenbarligen till stor del faller utanför de slutsatser som dras då de utan undantag uppfyller kraven inne i lägenheterna.

Nya regler förenklar byggandet
När bostadsministern nu meddelat att riktvärdena för buller kommer att höjas med 5 dBA till 60 respektive 65 dBA för bostäder större respektive mindre än 35 kvm (enligt vad som framkommit tills nu) från 1 juli kommer det göra det lättare att bygga studentbostäder. Hur mycket lättare är svårt att säga. Men den höjning av riktvärdena som skedde för snart två år sedan har enligt våra medlemmar bidragit till att underlätta nyproduktionen något. Troligt är inte att höjda riktvärden för buller ensamt skulle leda till tusentals fler bostäder. Men buller är en fråga som tillsammans med många andra bidrar till att försvåra nybyggnationen av exempelvis små studentbostäder vilket innebär att förändring som bara förväntas ge små effekter ändå får ses som positivt.