Nya branschrekommendationer vid uthyrning

Rekommendationerna antogs 2009, reviderades en första gång 2018 och nu återigen under våren 2023. 

Studentbostadsföretagens branschrekommendationer för kö- och hyresvillkor vid uthyrning av studentbostäder syftar till att skapa en gemensam grund för både nya och befintliga studentbostadsaktörer att förhålla sig till.

– En översyn och anpassning sker vanligen med några års mellanrum och nu var det dags igen. Sedan förra versionen har t. ex. CSN förändrat sina regler vilket bör påverka branschrekommendationen, säger Claes Hjortronsteen, uthyrningschef AF bostäder, som deltog under revideringen.

Inför omarbetningen har alla medlemmar bjudits in att tycka till, revideringen har sedan genomförts med hjälp av en arbetsgrupp bestående av olika typer av medlemmar, spridda över landet.

– Mycket är redaktionellt men vi har också sett över strukturen. Det har bland annat lett till att vi numera utgår från en kort regeltext som utvecklas i kommentarer. Den tydligaste förändringen skulle jag nog ändå säga är en skärpning av studiekravet och kontrollen av detta. Samtidigt är det viktigt att understryka att det handlar om rekommendationer, avslutar Claes.

De väsentliga förändringarna i den senast reviderade versionen jämfört med tidigare är följande:

  • Åldersgränserna för att söka studentbostad har uppdaterats, nu 18-54 år. Orsaken är att åldersgränsen för studiebidraget höjts. (Avsnitt 1)
  • Villkoren för särskild förtur förtydligas för att bland annat bättre motsvara processen gällande funktionsnedsattas bostadsförtur. (Avsnitt 2)
  • Villkoren för doktoranders aktivitetsgrad skärps till 75 procent, för att motsvara studiekravet för studenter. (Avsnitt 3)
  • Möjligheterna att få förlängd dispens från studiekrav begränsas. Dispens medges nu för sex + ev 12 månader vid styrkta medicinska skäl. Tidigare medgavs möjlighet till förlängning med ytterligare 12 månader. Nytt är också skäl för dispens exemplifieras i kommentaren. (Avsnitt 5)

Du som är medlem hos oss har åtkomst till de fullständiga branschrekommendationerna här.