Konsumentverket granskar återigen studentbostadskontrakt

Uppdaterad 191114

Just nu granskar Konsumentverket studentbostadsbranschens hyreskontrakt. Med anledning av detta vill vi påminna om resultatet av den förra granskningen samt uppmärksamma er på myndighetens ändrade ställningstagande angående begränsningar av antal boende i korridorsrum.

 Det var under 2017 som Konsumentverket först lade fram ett PM, där man anmärkte på ett antal avtalsvillkor som förekom i våra medlemsföretags hyreskontrakt. Flera av myndighetens invändningar var relevanta, men Studentbostadsföretagen hävdade att man gjorde fel i att kritisera hyresvärdarnas möjlighet att begränsa antalet boende i korridorsrum. Efter dialog backade Konsumentverket på denna punkt.

En uppföljande granskning har nu startat. Vilka hyresvärdar som omfattas är oklart, men det är möjligt att det blir en blandning av de som tidigare granskats och sådana som ej granskats tidigare. Samtliga villkor som Konsumentverket tidigare anmärkt på synas, med undantag för villkor om att begränsa antal boende i korridorsrum.

Om du vill veta mer, finns all tidigare information samlad nedan. Självklart är du också välkommen att kontakta kansliet med eventuella frågor och funderingar.

—————

Information publicerad 181204

Inom kort inleder Konsumentverket en ny granskning av studentbostadsbranschens hyreskontrakt. Det var i fjol som myndigheten först lade fram ett PM, där man anmärkte på ett antal avtalsvillkor som förekom i våra medlemsföretags hyreskontrakt.

Vi vill informera om kommande granskning och väljer därför att på nytt uppmärksamma innehållet i Konsumentverkets granskning från 2017.

Konsumentverkets tidigare granskning av branschens hyreskontrakt
I mars 2017 lade Konsumentverket fram en granskning av ett tiotal medlemsföretags hyreskontrakt, där myndigheten anmärker på ett antal avtalsvillkor som de menar strider mot hyreslagen. Dessa villkor ingår i fyra områden:

 • Villkor som begränsar rätten till renoveringsåtgärder och liknande
  Konsumentverket har bland annat anmärkt på villkor som kräver att hyresgästen utför egna arbeten på fackmässigt vis eller använder vissa specifika tillvägagångssätt vid upphängning av tavlor med mera.
 • Villkor som berör hyresgästens vårdplikt och användning avseende tillhörande uteplatser
  Konsumentverket har anmärkt på vissa villkor gällande ansvar för uteplatser, till exempel där villkoren hävdar hyresgästens ansvar trots att det faller inom ramen för hyresvärdens underhållsplikt.
 • Villkor som föreskriver solidariskt ansvar för skador på till hyresobjektet hörande gemensamma utrymmen
  Konsumentverket har anmärkt på formuleringar som innebär att hyresgästerna blir solidariskt ansvariga för skador i till exempel gemensamma kök. Svårigheten att utkräva enskilt skadeståndsansvar gör det inte möjligt att utkräva solidariskt ansvar, utan skador i gemensamhetsutrymmen är problematiska i detta hänseende.
 • Villkor som reglerar hyresgästens användning av lägenheten avseende besökare, sammanboende och liknande
  Konsumentverket anmärkte på villkor som begränsar hyresgästens rätt att permanent inhysa utomstående personer i enkelrum med tillgång till gemensamma kök. Efter diskussion om denna punkt och skriftlig framställan från föreningens sida, har Konsumentverket valt att backa i denna fråga. Läs mer om detta nedan.

Kommentar:
Studentbostadsföretagens bedömning är att konsumentverkets synpunkter är riktiga gällande de tre första punkterna. När det gäller den sista punkten gör studentbostadsföretagen och Konsumentverket olika bedömningar. Vi menar att denna typ av villkor är förenlig med hyreslagens bestämmelser – läs mer i nästa stycke.

 

Studentbostadsföretagens bemötande
Studentbostadsföretagen tog kontakt med ansvarig jurist vid Konsumentverket när granskningen kom till vår kännedom. Tidigare generalsekreterare försökte få till ett möte med myndigheten, men detta drog av olika anledningar ut på tiden. Under våren 2018 anlitade föreningen Rune Thomsson, jurist och seniorkonsult med gedigen erfarenhet inom hyreslagstiftning, att utreda frågan om möjlighet att begränsa antalet boende i enkelrum. I denna fråga har föreningen alltså en annan uppfattning än Konsumentverket. Vi hävdar att permanent sammanboende i enkelrum redan på förhand kan antas medföra men för hyresvärden. Detta innebär att men inte ska behöva uppstå och bevisas för att en hyresvärd ska kunna vidta åtgärder och hindra sammanboende i korridorsrum.

I september i år träffade föreningens vd och ordförande representanter för Konsumentverket. Med stöd av Thomssons PM har vi påverkat myndighetens ställningstagande gällande den aktuella frågan, vilket innebär att våra medlemsföretag fortsatt kan ha villkor som begränsar antalet boende i enkelrum. Kommande granskning från Konsumentverket kommer således inte att behandla denna fråga.