Kommentar till ny standard för bostadsutformning

Många studenter efterfrågar små, billiga bostäder i centrala lägen. Att vi bygger ännu mer yteffektivt och tätt är också en förutsättning för att göra bostadsbyggandet mer hållbart. Därför är Studentbostadsföretagen kritiska till förslag som utan närmare konsekvensanalys driver upp bostadsstorleken, såsom i fallet med de nya standardmåtten.

Svenska institutet för standarder, SIS, har nyligen tagit fram ett förslag till uppdaterad standard för bostadsutformning, innehållandes ändringar av invändiga mått i bostäder. Standarden är visserligen inte lag, men eftersom många allmänna råd till föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR) hänvisar till denna standard, hanteras de i praktiken ofta som krav. Standarden kan därför antas ha stor påverkan på nyproduktion av studentbostäder.

De ändringar som föreslås, innebär att en rad invändiga mått förändras på sådant vis att boytan måste utökas. Att bygga och förvalta större bostäder driver kostnader, vilket leder till högre hyror för studenterna. Större bostäder innebär också en ökad resursförbrukning, både vid produktion och under drift. Att innermåtten ändras påverkar vidare förutsättningarna för industriellt byggande, eftersom både produktion och transporter kommer behöver anpassas.

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det motivet ska dock ställas i relation till klimatmålen och behovet att ställa om till ett mer kostnadseffektivt och hållbart bostadsbyggande. I synnerhet för studentbostäder haltar logiken – viljan att förbereda alla bostäder för hemtjänst med mera, ställs mot möjligheter till ökad boendekvalitet och tillgång på studentbostäder. För studenterna är det ett lätt val. De vill ha prisvärda, hållbara och kvalitativa bostäder i bra lägen, vilket är en tillräckligt stor utmaning i dagens läge, med nuvarande standarder.

Den boendeform våra medlemsföretag erbjuder är en genomgångsbostad och den kundgrupp de har är inte ett genomsnitt av befolkningen. Det finns således inga behov av allomfattande lösningar för till exempel vårdarbete i hemmet. I kontrast till SIS nya standardmått, föreslår Studentbostadsföretagen därför en mer flexibel utformning av studentbostäder än vad som idag är möjligt.

Idag tillåter Boverkets byggregler, BBR, vissa avsteg från nuvarande standarder om studentbostaden inte överstiger 35 kvm. Vi behöver se mer av anpassade råd och regler för utformning av studentbostäder oavsett bostadsstorlek. Det handlar till exempel om möjligheten att utforma bostäder så att studenter kan dela lika på en större lägenhet. För att möjliggöra ett mer anpassat regelverk måste studentbostaden definieras i lagstiftningen, som en genomgångsbostad, där hyresförhållandet bland annat villkoras utifrån studiekrav. Först då kan standarder utformas för att möjliggöra ännu bättre och mer klimatsmarta bostäder för våra studenter.

Till detta är på plats avråder vi från implementering av de föreslagna standarderna, vilket vi också framfört i vårt remissvar till SIS.