Inför valet 2022: Tre röster från branschen

Enklare byggregler, tillgång till Ladok, definition i lagstiftningen och planer för ett långsiktigt byggande. Det är några av de saker som kommer fram när vi frågar tre personer från branschen om vad de vill se politikerna hugga tag i efter valdagen den 11 september. Håller du med?

Medverkar gör Mattias Carrass, Vd på Stockholms Studentbostäder, Thomas Lilja, Vd på Studentbostäder i Linköping och Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

 


Mattias Carras,

Vd Stockholms studentbostäder

Studentbostaden är en viktig komponent för att Stockholm och Sverige ska bli en starkare kunskapsnation. Det vi framför allt efterfrågar av nästa regering är genomförandekraft. Vi har haft en bra dialog med politiken om de frågor vi tar upp nedan och nu behöver vi mer handling för att kunna skapa fler studentbostäder på bästa sätt.

Enklare byggregler och lagstiftningen
Idag är det delvis för snårigt och ineffektivt att bygga vilket skapar hinder, problem och dyrare bostäder för studenterna. Arbetet med ”moderna byggregler” och nu Boverkets arbete med ”möjligheternas byggregler” har som syfte att leda till att förenkla och effektivisera byggreglerna, men behöver ytterligare fördjupas. Studentbostaden är en bostadsform som ska gälla för studier som sker under en relativt kort och begränsad tidsperiod. Självklart ska studentbostaden vara för alla och en bostad som är trygg och säker. Men delar i befintligt regelverk bör ses över för att vi ska kunna bygga fler, kostnadseffektivare samt yteffektivare bostäder. Vissa byggregler behöver således förändras, men att lyfta studentbostaden till en helt egen kategori är att föredra. Studentbostaden är en unik bostadsform och behöver därför ett eget regelverk för byggande.

Långsiktigt byggande av studentbostäder
Sverige kommer behöva studentbostäder även i framtiden och då behöver vi säkerställa att det som byggs som studentbostad idag också är det imorgon. Kommuner behöver ställa krav vid markupplåtelse, som också följs upp, för studentbostäder att fastighetsägaren kan garantera att bostaden kommer förbli studentbostad, annars riskerar studentbostadsbeståndet att minska på sikt.

Stärkt betalningsförmåga för högkostnadsregioner
Bostadsmarknaden i Stockholm är extrem och liknar ingen annan i Sverige, och inte minst Stockholmsregionen är dessutom dyr att leva i. Därför behöver vi se till att betalningsförmågan höjs för studenter som bor på platser där det är dyrt att bo.

Ladok
För att studentbostaden verkligen ska vara en studentbostad behöver krav ställas på att enbart studenter får bo (så kallad boprövning) i en sådan avsedd bostad. Då behöver regeringen tillse att det finns verktyg för att kunna genomföra kontroller, till exempel genom Ladok.


Thomas Lilja

Vd, Studentbostäder i Linköping

Studentbostadens betydelse för samhällets utveckling är en viktig fråga som möjliggör högre utbildning. Jag hoppas att nästa regering ska ta upp frågor inom flera områden för att förbättra tillgången på studentbostäder till dagens och morgondagens studenter. Här är fyra exempel:

Undanta allmännyttiga bolag från LOU
Lagen om offentlig upphandling är i grunden en bra lagstiftning som jag tror har bidragit till goda affärsförhållanden. Däremot ser vi att allmännyttiga bostadsbolag som måste nyttja LOU inte längre kan göra lika bra affärer som privata fastighetsägare. Branschutredningar visar att kostnaderna för att bygga nya hyresrätter är 10 procent dyrare med LOU än utan. För att möjliggöra konkurrens på lika villkor, vilket i förlängningen handlar om att ge studenterna rimliga hyror, vore det bra om allmännyttiga bostads- och studentbostadsbolag undantas från lagstiftningen.

Ge studentbostadsbolag access till Ladok
En studentbostad har begränsningar i hur länge och på vilka villkor man som hyresgäst får bo i bostaden. Att bo kvar utan att bedriva aktiva studier låser upp bostäder för studenter i behov av bostad. Som studentbostadsaktör lägger vi mycket resurser på att kontrollera våra kunders studieintyg. En integration med LADOK skulle innebära att vi får en säkrare och mer effektiv metod för detta. Universitetskanslerämbetet har av regeringen ett uppdrag att se över just det här och jag hoppas att frågan om studentbostadsföretags tillgång till dessa uppgifter kommer vara aktuell för diskussion, det kommer gynna tillgången på studentbostäder.

Förenkla möjligheterna till byggande
Detaljplaner blir idag ofta både för detaljfokuserade och oflexibla, vilket resulterar i dyra byggprojekt. Min erfarenhet är att i flera fall där detaljplanen inte varit styrd har det skapats bra projekt till rimliga kostnader med nöjda hyresgäster. Det har också skapat fler bostäder när vi kunnat ta hjälp av entreprenören för att utforma projekten. Mindre styrda detaljplaner medför också ett ökat industriellt byggande som, utan att tumma på kvalitet, skapar effektivare byggprocesser och kapar kostnader. Fler flexibla detaljplaner ger enligt mig fler studentbostäder med lägre hyresnivåer.

Inför särkrav i bygglagstiftningen för studentbostäder
Alla ska ha möjlighet till en studentbostad, men långt ifrån alla behöver en tillgänglig bostad. Om studentbostaden kan undantas vissa tillgänglighetskrav kan vi bygga fler yteffektiva bostäder samtidigt som vi tillgodoser behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder. Det kan till exempel göras genom att bygga tillgängliga bostäder i alla byggnader och på varje våningsplan för att ge valmöjligheter till den som behöver. Att bygga mer yteffektivt innebär dels fler bostäder på samma markyta eller fler gemensamma ytor som ökar den sociala samvaron. I vårt grannland Norge har man länge kunnat bygga studentbostäder med olika grad av tillgänglighet med gott resultat och där bör vi i Sverige kunna ta efter.


Stina Olén

Vd, Studentbostadsföretagen

Som branschorganisation jobbar vi dagligen för att förbättra förutsättningarna för att skapa och förvalta studentbostäder. För oss är studentbostaden en nyckel för tillväxt och något som möjliggör en jämlik tillgång till högre utbildning. Här är tre åtgärder som behöver få fokus under kommande mandatperiod om studenternas bostadssituation ska förbättras.

Definiera studentbostaden i lagstiftningen
Studentbostaden är en speciell bostadstyp för en specifik målgrupp. De som bor i studentbostäder är olika på många sätt, men gemensamt är en kort boendetid och en begränsad ekonomi. Genom att definiera studentbostaden i lagstiftningen kan vi skapa ett regelverk som gör att branschen kan bygga bostäder som passar studentmålgruppen bättre. Studenter efterfrågar såväl mindre och billigare bostäder som större delningsbostäder – men både bygg- och uthyrningsregler hindrar. Vi menar att ett mer anpassat och flexibelt regelverk inte bara skapar fler studentbostäder, det skapar också bättre och mer hållbara studentbostäder. Framförallt ger det möjlighet att anpassa bostadens kvaliteter efter både studenternas önskemål och plånbok.

Skapa fler tillgängliga bostäder med effektiva studiekontroller
En av politikens lägst hängande frukter för att ge studenter en studentbostad är att möjliggöra digitala studiekontroller. På så vis kan vi säkerställa att det bor studenter i studentbostäderna. Vi har medlemsföretag som frigör mångdubbelt fler bostäder vid studiekontroller varje år än vad den mest offensiva nyproduktionen kan göra. Men dagens regelverk gör det svårt och dyrt att genomföra studiekontrollerna. Med digital åtkomst kan automatiska studiekontroller underlättas och fler bostäder frigöras till nya studenter – redan till nästa terminsstart. Sju av åtta riksdagspartier håller med och vi förväntar oss ändring under kommande mandatperiod.

Se studentbostaden som en hållbar investering i staden
En stad där studenter trivs är en stad som investerar i framtiden. Studenterna ger tillväxt, kompetensförsörjning och är avgörande för konkurrenskraften – både nationellt och internationellt. Men då måste de också ha någonstans att bo. Idag tar landets studentbostadsföretag ett stort samhällsansvar för att attrahera ny arbetskraft till städerna och göra svenska universitet internationellt attraktiva. Lärosäten, kommuner, regioner och staten behöver se studentbostäder som en hållbar investering i framtiden och ge studentbostadsaktörer bästa möjliga förutsättningar för sitt samhällsuppdrag. Det gäller såväl lokal markpolitik, högskolornas prognoser och nationell lagstiftning.