Högt tryck på studentbostäder och osäkert inför framtiden

Efter antagningsbeskeden väntas en stor tillströmning till studentstäderna och det kan återigen bli svårt för många studenter att få ett boende vid terminsstart. Samtidigt riskerar det ekonomiska läget och fallande byggtakt leda till att ännu fler studenter står utan bostad i framtiden.

Fler studentbostäder väntas möta årets behov något bättre jämfört med föregående år. Men studentbostadsbristen inför höstterminstarten är fortfarande påtaglig, speciellt i de populäraste studieorterna. Det visar Studentbostadsföretagens årliga enkät med 49 svarande studentbostadsaktörer från olika delar av landet. Tre av fyra anger att läget nu är oförändrat gentemot föregående år.

– Vi har byggt ikapp en del av bristen, men just vid terminsstarten är det tufft på flera håll. Och vi vet att unga tyvärr väljer bort utbildningar på grund av oro för att hitta en bostad. Därför behöver kommunerna prioritera studentbostadsbyggande, men också se till att det finns effektiva lösningar för att hantera de tillfälliga efterfrågetopparna kring terminsstarten, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Det var i Ungdomsbarometerns rapport från april, utförd på uppdrag av Studentbostadsföretagen, som det framgick att en av fyra studenter väljer bort lärosäten till följd av bostadsbrist eller oro för att inte hitta en boende. Oftast är det de stora studieorterna som studenterna väljer bort.

Samhällsekonomin pressar läget ytterligare

Enkätsvaren ger en delvis splittrad bild av hur stor efterfrågan på studentbostäder är och det är tydligt att efterfrågan varierar mellan olika typer av bostäder och områden. I årets undersökning syns dock en överhängande oro inför framtiden. Dels för att byggandet stannar av och dels för att studenterna kan bli fler framöver.

– Konjunkturnedgången, de höga byggkostnaderna, inflationen och det osäkra ränteläget påverkar möjligheten att bygga studentbostäder. I branschen finns höga ambitioner, men nu är läget mörkt. Därför behövs tydliga politiska satsningar för att stimulera studentbostadsbyggandet, avslutar Stina Olén.