Het debatt när studentbostadspolitik diskuterades i riksdagen

På ett frukostseminarium i riksdagen anordnat av Studentbostadsföretagen och Sveriges förenade studentkårer, diskuterades aktuell studentbostadspolitik. Det blev en diskussion som hettade till när ideologiska grundvalar speglades i konkreta frågor om tillgänglighet och byggstimulanser.

På scenen stod fyra parter med olika intressen och politisk tillhörighet; branschen, studenterna, regeringsparti och opposition. Men trots olika utgångslägen finns en samlad bild av att studentbostaden är viktig för högre utbildning och att det behövs åtgärder – framförallt för att kunna tillskapa fler studentbostäder som efterfrågas av studenter. Det är istället vilka åtgärder som splittrar aktörerna.

Förenklade byggregler – en polariserande fråga
Den nyligen tillsatta utredningen om bland annat buller- och tillgänglighetskrav för studentbostäder var en av seminariets huvudämnen. Intresseorganisationerna Studentbostadsföretagen och Sveriges förenade studentkårer är eniga om att utredningen i sig är positiv eftersom den lyfter studentbostadsfrågan, men bland de politiska partierna syns tydliga skillnader.

Malcolm Momodou Jallow (V), ordförande i civilutskottet, menar att lägre tillgänglighetskrav skapar ett exkluderande samhälle och att studenter inte ska behöva bo sämre än andra. Han påpekar att det redan idag går att bygga litet, men att bostadsföretagen inte nyttjar detta. Fredrik Malm (L), ordförande i utbildningsutskottet, menar tvärtom att en förenklad byggprocess är vägen framåt för att skapa fler och billigare studentbostäder. Han understryker också att studentbostaden är en genomgångsbostad och därmed kan ha andra krav än det vanliga bostadsbeståndet.

Studentbostadsföretagen är positiva till en förenkling av byggreglerna som kan ge både fler, billigare och bättre utformade studentbostäder. Vd Stina Olén menar att det är nuvarande tillgänglighetskrav som gör att man inte nyttjar nuvarande byggregler för att bygga litet – till exempel blir badrummen en för stor andel av bostadsytan. Jacob Färnert, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, är i grunden positiv till utredningen eftersom den lyfter studentbostadsfrågan. Dock anser han att utredningen behöver bedrivas med stor försiktighet för att värna samtliga studenters intresse.

Vill återinföra investeringstödet
Istället för ändrade byggregler ser delar av oppositionen ekonomiska byggstimulanser som vägen framåt. Både Malcom Momodou Jallow och Leif Nysmed (S), ledamot i civilutskottet, menar att vi måste ta ett gemensamt ansvar och ekonomiskt risktagande för att skapa fler studentbostäder. De hade helst sett att investeringsstödet, som regeringen tog bort vid årsskiftet, återinförs. Fredrik Malm menar att det finns en övertro på stimulanser och att de ofta hamnar fel. För Liberalerna är istället en förenklad byggprocess på flera plan den främsta lösningen.

Både Studentbostadsföretagen och Sveriges förenade studentkårer är positiva till att utforska en ny stimulans för nyproduktion av studentbostäder. Det tidigare investeringsstödet användes på flera studentbostadsprojekt, samtidigt som dess utformning skapade vissa problem, framförallt i storstadsregionerna. Med radikalt sämre ekonomiska förutsättningar för byggandet är det viktigt att titta på hur riktade insatser kan bidra till att återuppta en hög byggtakt.

Viktigt att hitta vägen framåt
Trots tydliga skillnader visar diskussionen under seminariet att det finns en vilja och ambition att skapa åtgärder för studentbostadsmarknaden. Alla ser vikten av studentbostaden för en jämlik och attraktiv högre utbildning. Framförallt är det positivt att det nu pågår utredningar om både byggregler och studiekontroller med stor potential att framöver förbättra förutsättningarna för att bygga och förvalta studentbostäder.