Heimstaden ökar farten i klimatarbetet med färdplan som möter Parisavtalet

Hur formar man sin verksamhet för att nå de klimatmål som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader? Heimstaden har hittat rätt och fått sina klimatmål godkända av The Science Based Targets initiative (SBTi), en global organisation som främjar ambitiöst klimatarbete utifrån forskningsbaserade mål. Katarina Skalare, koncernhållbarhetschef på Heimstaden berättar mer om vad det innebär och hur de möter de höga kraven. 

Vad innebär det att få klimatmålen godkända av Science Based Target?
– Det är en kvalitetsstämpel och betyder mycket vad gäller trovärdighet i vårt klimatarbete. Vi är glada och stolta att vi passerat nålsögat – att Science Based Targets Initiative (SBTi) har validerat och godkänt att våra mål är i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, det vill säga i linje med Parisavtalet. Vårt huvudmål är att minska utsläppen i Scope 1, Scope 2 och kategori 13 i Scope 3 (se mer vad varje scope innebär nedan) med 42 procent till 2030. Men vi har även ett så kallat ”supplier engagement”-mål där vi adresserar utsläpp som kopplas till nyproduktion, renoveringar och material.

Hur jobbar ni för att nå dessa mål?
– Vår klimatfärdplan inkluderar åtgärder som inköp av ursprungsmärkt förnybar el, bränslebyten, krav på energileverantörer att öka andelen förnybart bränsle i sin energimix, energieffektiviseringsåtgärder i våra fastigheter, samt uppmuntra hyresgäster att minska sin energianvändning. Heimstaden har lokala färdplaner för varje land som ska hjälpa oss att nå det företagsövergripande målet. Vi kommer att fokusera på nämnda åtgärder för att sänka våra koldioxidutsläpp. I utvalda byggnader kommer vi även att koppla bort fossilbaserad fjärrvärme till värmepumpar som drivs av ursprungscertifierad förnybar el. Dessa åtgärder kommer att öka levnadsstandarden för hyresgästerna och driva på stora utsläppsminskningar.

Genom vårt så kallade ”supplier engagement”-mål adresserar vi utsläpp från inköp av varor och tjänster i värdekedjan till exempel entreprenörer och varuleverantörer kopplat till nyproduktion, renoveringar, byggmaterial och övriga varor. Vi ställer krav på våra största leverantörer av entreprenader och material att de också ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Gör ni några speciella anpassningar till era studentbostäder för att nå målen?
– Vi arbetar på likartat sätt i alla våra fastigheter – i Sverige har vi stort fokus på energieffektivitet och arbetar brett med frågan i alla typer av hyresfastigheter inklusive studentbostäder.

Vad har du får tips till andra bostadsföretag som vill gå samma väg?
– Att de ska kartlägga sina Scope 1, Scope 2 och Scope 3 utsläpp så att de har en ”baseline” att utgå ifrån och därefter planera för adekvata åtgärder för att minska utsläppen. Använd gärna SBTi:s metodologi i planeringen.


Vad innebär det olika Scope:n?

  • Scope 1 – Egna utsläpp
    Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av Heimstaden
  • Scope 2 – Inköpt energi
    Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla som sker hos producenten
  • Scope 3 – Övriga utsläpp
    Omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2.