Förslag om nya byggregler når inte ända fram

När regeringen tillsatte en utredning gällande lättnader i byggreglerna för studentbostäder blev den väl mottagen av studentbostadsbranschen. Äntligen kom en viktig åtgärd för att kunna bygga fler och mer ändamålsanpassade bostäder. Men det utkast till förslag som Boverket nu presenterar är inte tillräckligt offensivt för att nå ända fram.

– Boverket har inspirerats av Norge och Finlands tillgänglighetsregler, som har olika styrkor, men resultatet blir en blandning som inte faller väl ut. De nya reglerna måste gå att applicera i praktiken på ett sätt som minskar både kostnader och klimatpåverkan. Då är det viktigt att utredarna lyssnar på de som har erfarenhet av att bygga studentbostäder, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Studentbostadsföretagen konstaterar att det behövs ytterligare lättnader kring tillgängligheten för att förslagen ska få effekt. Måttkedjan hall-badrum måste kunna minskas och kravet på en besökstillgänglig toalett per våningsplan behöver tas bort. Det senare blir orimligt, särskilt i byggnader med få bostäder per våning där de sparade kvadratmetrarna i lägenheterna snabbt äts upp av besökstoaletten.

– För oss handlar detta om att byggreglerna ska möjliggöra att tillskapa fler kvalitativa och prisvärda bostäder, både genom om- och nybyggnation. Därför vill vi till exempel också att Boverket ska föreslå minskat krav på säsongsförvaring. Källarförråd är dyra att bygga och förvaringen kan lösas på ett mer kostnadseffektivt och flexibelt sätt för hyresgästen, säger Stina Olén.

Samtidigt pågår Boverkets generella omdaning av BBR, Möljigheternas byggregler, och det är viktigt att de nya reglerna samspelar med varandra. Positivt är att Boverket inom ramen för studentbostadsutredningen föreslår att definiera studentbostaden i PBL och något som är grundläggande för att det ska finnas acceptans i kommunerna för att applicera de nya kraven på nybyggda studentbostäder.

– Vi behöver fortsätta värna den lilla och den delade bostadens möjligheter att byggas när det nya byggregelverket träder i kraft. Därför är vi kritiska till att de nya klimat- och energikraven krockar med dagsljuskravet. I dagarna lämnar vi våra synpunkter på Boverkets förslag och ser fram emot mer dialog under utredningens gång och hoppas att de slutgiltiga förslagen blir mer kraftfulla, avslutar Stina Olén.

Vill du veta mer om Boverkets förslag och processen mot nya byggregler? Hör gärna av dig direkt till Stina Olén: stina@studentbostadsforetagen.se