Rekordmånga studerar på distans ”ett nytt livsmönster att förhålla sig till”

Pandemin ledde till en rekordökning i antal antagna studenter till distansstudier. Nu visar det sig att antalet ökat ytterligare. Hur förändrar detta förutsättningarna gällande utbildning och studentbostäder? Vi frågade lärosäten, Universitets- och högskolerådet och en forskare i ämnet.

Likt distansarbete är trenden med fler studerande på distans ett faktum. Den akuta omsvängningen under pandemiåret 2020 ledde till att antalet antagna på distans landade på 110 314, en ökning på närmare 20 procent jämfört med föregående år. Efterkommande år har visat fortsatt höga siffror och under höstterminen 2023 skedde ett nytt antagningsrekord när 114 297 antogs till kurs eller program på distans.

Ebba Ossian Nilsson, forskare och ledamot på SVERD, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning, menar att distansutbildningens fotfäste är en del av ett nytt livsmönster.

– Människor idag, inte minst sedan COVID-19, kräver större flexibilitet avseende såväl studier som arbete och värderar tid och rum som kvalitetsfaktorer i större utsträckning, säger Ebba.

Ebba förklarar vidare att antalet antagna på distans kan fortsätta öka i framtiden. Hon poängterar dock att utvecklingen skiljer sig åt beroende på vilka grupper man tittar på särskilt vad gäller internationella respektive nationella studenter.

– Internationellt är detta en särskilt stark trend, där ses det som den enda vägen framåt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen om utbildning för alla. Nationellt ser jag däremot en mer försiktig attityd då distansbaserat åtminstone initialt är dyrare och kräver mer resurser.

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) har både antalet antagna och utbudet av utbildningar på distans ökat kontinuerligt sedan 2019. Vad som är drivande; efterfrågan eller utbud, vet de inte. Trenden för de senaste fem åren är tydlig, men hur det kommer att se ut kommande år vill de inte sia om.

 

 

Örebro och Umeå är båda studieorter med stora ökningar i antal distansstuderande

 

Skillnad på större och mindre studieorter

Fenomenet med ökade distansstudier återfinns på nästan samtliga studieorter i landet. Men ökningen av antalet antagna på distans är inte lika påtagligt på de större studieorterna som på de mindre eller medelstora orterna (se fullständig matris längst ner på sidan).

Örebro universitet är ett av lärosätena där siffrorna under höstterminen ökat stort. Något som Anna-Karin Andershed, prorektor på universitetet, menar går i linje med utbildningsstrategin.

– Det är en medveten strategi för att få större flexibilitet i utbildningsutbudet, samt bättre kunna tillgodose behovet av påfyllning för yrkesverksamma. Örebro universitet är dock alltjämt ett campusuniversitet. Vi gör en successiv förflyttning mot ett mer flexibelt utbildningsutbud. Det är ingen massiv omsvängning.

Umeå universitet får också ett större antal antagna, men här har distansbaserat länge varit en betydelsefull del av utbudet, förklarar vicerektor Cathrine Norberg.

– Umeå universitet har en lång tradition av distansutbildning och är en av de största aktörerna i Sverige vad gäller längre distansbaserad utbildning. Det finns generellt en efterfrågan på flexibla utbildningsformer, inte minst för att möta behoven i ett föränderligt arbetsliv, nära kopplat till ett livslångt lärande, menar Cahthrine. 

Olika bakomliggande faktorer

Att det totala utbudet av distansutbildningar har ökat är klargjort, men det betyder inte nödvändigtvis att alla lärosäten satsar på fler distansutbildningar. Två av fackhögskolorna på Jönköping University (JU), hänvisar i stället till omläggningar och ökningar på specifika utbildningar.

– Det är inte riktigt så enkelt att JU bara har ökat antalet distansutbildningar, det beror på vad man tittar på. Ett av JU:s största utbildningsprogram som går på distans är det behörighetsgivande tekniska basåret. Där har vi ökat antalet studenter, bland annat för att vi vill nå fler potentiella studenter så att de kan bli behöriga för högskolestudier, men det har inte blivit fler program.

De förklarar vidare att de har lagt till möjligheten att följa vissa program från olika lärcentra. Något som motiveras med att möjliggöra för fler grupper som annars inte skulle haft möjlighet att genomföra en högskoleutbildning.

 

Om ett lärosäte inte har kompetens och verktyg för att utföra distansutbildning med hög kvalitet
riskerar det att gå ut över eleverna vad gäller både resultat och mående

Hur påverkar distansutbildningarna studenternas hälsa och resultat?

Många undersökningar på hur distansutbildningar påverkar hälsan och resultaten hos studenter är kopplade till pandemin. Med det går alltjämt att identifiera både negativa och positiva aspekter vad gäller distansstudier idag.

– ­­Positivt är att fler individer kan ta del av vårt utbildningsutbud, men det är viktigt att komma ihåg att studier på distans kräver en lika stor arbetsinsats som en utbildning på campus. Genomströmningen är generellt sett högre för campusbaserad utbildning, menar Anna-Karin Andershed, Örebro universitet.

Även Ebba på SVERD anser att tillgängliggörandet av utbildning är viktigt och positivt, men hon ser samtidigt både utmaningar och hinder, här lyfter hon dels fram att studenter som redan har svårigheter kan få det ännu tuffare med den distansbaserade utbildningsformen och framför allt att kvalitetskriterierna för distans inte alltid efterföljs.

– Det finns inte heller ett utbrett ledarskap som kan distansutbildning, sådant kan leda till sämre förutsättningar för studenterna, när det inte egentligen är utbildningsformen det är fel på, säger Ebba på SVERD.

Utöver kvaliteten kan andra problem uppstå, exempelvis i förhållande till ergonomi, kontaktytor och psykosocial miljö i allmänhet. Saker som Martin Hersén, samordnare Mälardalens universitet, har identifierat.

– Positivt med distansstudier är att studenterna själva kan styra sin tid mer och studera var de vill. Det kan ge en större känsla av valfrihet. Grupparbeten blir dock svårare för vissa och lättare för andra beroende på område och deltagare. Framför allt gynnas de kreativa processerna i grupparbete av närvaro vilket inte digitala lösningar eller hybridmöten skapar samma förutsättningar för. Även den psykosociala arbetsmiljön är svårare att säkerställa, säger Martin.

Hur påverkar distansstudierna studenternas flyttmönster?

Hur fler studerande på distans kommer att påverka antalet studenter som flyttar till studieorterna är svårt att sia om. I Mälardalens fall har distansstudier varit positivt för universitetet då det har bidragit till att fler studerar kurser och annat som inte finns på egna orten, vilket lockar nya målgrupper.

– Tyvärr har det också gjort att det är färre som flyttar till städerna Västerås och Eskilstuna vilket är negativt för närområdet i utebliven konsumtion och boende, påpekar Martin.

Och vid frågan om huruvida en fortsatt ökning kommer påverka antalet studenter som väljer Mälardalens universitet som studieort råder en viss osäkerhet.

– Det kommer nog att kunna vara fler som väljer att studera på Mälardalens universitet genom att distansstudier är möjliga i större omfattning men det resulterar även i mindre antal som fysiskt flyttar till eget boende i Västerås eller Eskilstuna, svarar Martin.

Cathrine vid Umeå universitet är av en annan uppfattning. Hon menar flexibla undervisningsformer är ett sätt att nå ut till fler studenter och därigenom bidra till samhällets utveckling. Utöver det påverkas inte nämnvärt studenternas flytt till campusmiljön, åtminstone inte i deras fall.

– Jag är övertygad om att Umeå som studieort är och även fortsättningsvis kommer att vara ett attraktivt val för studenter med tanke på det breda utbud av utbildningar av mycket hög kvalitet som erbjuds här i en samlad campusmiljö.

Vid flera av de mindre studieorterna återfinns inte en lika stark övertygelse om en attraktiv studieort oavsett förändringar. Maria Strand, chef på avdelningen för utbildningsstöd på Högskolan i Gävle understryker betydelsen av att ha en bra miljö med självstudieutrymme som campusstudenter har i högre utsträckning än studenter på distans. Hon lyfter även fram bostadsgarantin som ska göra det enklare för studenter att flytta till orten.

– En sak som vi har kännedom om är att möjligheten att få en bostad i en stad där lärosäte finns etablerat gör viss skillnad för den som söker sig till en ny stad. Där finns just nu goda möjligheter i just Gävle – vi har också ett gott samarbete med Gävle kommun som erbjuder en form av bostadsgaranti.

Antagningsstatistik och lärosätenas fullständiga svar

 

 

  Antagna
  HT2022 HT2023
Blekinge tekniska högskola 2 431 2 667
Distans 1 547 1 764
Normal 892 907
Chalmers tekniska högskola 3 372 3 822
Distans 350 728
Normal 3 027 3 104
Enskilda Högskolan Stockholm 480 503
Distans 284 311
Normal 214 205
Försvarshögskolan Stockholm 429 601
Normal 429 601
Gymnastik- och idrottshögskolan 519 679
Distans 62 234
Normal 458 462
Göteborgs universitet 20 766 21 527
Distans 6 469 6 978
Normal 15 009 15 317
Handelshögskolan i Stockholm 336 318
Normal 336 318
Högskolan Dalarna 10 424 11 333
Distans 7 855 8 975
Normal 2 698 2 490
Högskolan i Borås 6 176 6 425
Distans 4 212 4 606
Normal 2 000 1 854
Högskolan i Gävle 11 645 12 259
Distans 8 220 9 280
Normal 3 583 3 146
Högskolan i Halmstad 6 948 6 608
Distans 4 178 3 831
Normal 2 832 2 849
Högskolan i Skövde 3 600 3 429
Distans 2 116 2 091
Normal 1 537 1 396
Högskolan Kristianstad 7 666 7 817
Distans 6 582 6 796
Normal 1 100 1 031
Högskolan Väst 4 619 6 522
Distans 2 768 4 468
Normal 1 880 2 110
Johannelunds teologiska högskola 54 36
Distans 30 24
Normal 24 12
Jönköping University 5 215 5 752
Distans 2 407 3 046
Normal 2 826 2 726
Karlstads universitet 13 296 12 802
Distans 6 139 6 028
Normal 7 415 6 967
Karolinska institutet 3 135 3 732
Distans 1 295 1 986
Normal 1 905 1 807
Konstfack 109 125
Distans 12 12
Normal 97 113
Kungl. Tekniska högskolan 5 207 5 742
Distans 954 1 529
Normal 4 365 4 309
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 247 331
Distans 84 30
Normal 188 315
Linköpings universitet 11 881 12 677
Distans 5 658 6 606
Normal 6 350 6 245
Linnéuniversitetet 22 174 24 778
Distans 13 029 15 912
Normal 9 621 9 321
Luleå tekniska universitet 10 121 9 307
Distans 6 957 6 487
Normal 3 471 3 099
Lunds universitet 19 945 21 135
Distans 6 679 7 789
Normal 13 983 14 193
Malmö universitet 10 097 11 607
Distans 3 286 4 352
Normal 7 098 7 543
Marie Cederschiöld högskola 237 289
Normal 237 289
Mittuniversitetet 11 514 12 358
Distans 9 780 10 695
Normal 1 781 1 704
Mälardalens universitet 10 828 11 673
Distans 4 764 5 981
Normal 6 353 6 023
Newmaninstitutet 285 283
Distans 245 239
Normal 52 60
Röda korsets högskola 198 185
Normal 198 185
Sophiahemmet Högskola 135 145
Normal 135 145
Stockholms konstnärliga högskola 258 240
Distans 68 98
Normal 205 155
Stockholms universitet 26 335 27 152
Distans 8 504 9 886
Normal 18 970 18 418
Sveriges Lantbruksuniversitet 5 310 5 071
Distans 1 165 1 022
Normal 4 401 4 303
Södertörns högskola 6 297 6 490
Distans 1 798 2 070
Normal 4 569 4 497
Umeå universitet 26 793 27 195
Distans 13 902 14 874
Normal 13 637 13 163
Uppsala universitet 28 378 28 220
Distans 9 473 9 718
Normal 20 154 19 727
Örebro universitet 11 284 12 224
Distans 1 144 1 909
Normal 10 216 10 427
Totalsumma 257 378 265 550

 

Varför har ni ökat antalet distansutbildningar? 

Generellt har vi inte ökat antalet program som genomförs i distansform.

Hur ser det ut framåt? Kommer ni att fortsätta satsa mer på distansutbildningar? 

Vi känner oss för stunden nöjda med den uppdelning på genomförandet av våra program men, behov och önskemål kan givetvis styra vissa delar. Exempelvis planerar vi för att kurser inom livslångt lärande kan behöva genomföras med hjälp av distansform, för att kunna möjliggöra för så många som möjligt att delta.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte?

Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön för era studenter, i så fall hur? 

I vårt arbete med ”Arbetsmiljö för våra studenter” jobbar vi med att täcka in frågor för såväl studenter på campus som studenter som läser mer på distans. Frågorna kan se olika ut men, det som är positivt för studenter på distans är också positivt för våra studenter på campus så frågorna kan inte separeras till att bara gälla för studenter som valt den ena formen.

För vissa fungerar det utmärkt att få läsa mer på egen hand – som distansformen kan erbjuda och för andra är möjligheten att få träffas fysiskt på campus ett bättre alternativ.

För den som läser på campus finns flera delar som vi kan arbeta med på ett annat sätt när det gäller den fysiska studie/arbetsmiljön såsom grupprum, självstudieutrymmen med mera. Det är en stor skillnad jämfört med vad studenter som läser på distans kanske har tillgång till om de inte väljer att använda sig av exempelvis ett lärcentra.

Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka hur många studenter som väljer Gävle som studieort? 

En sak som vi har kännedom om är att möjligheten att få en bostad i en stad där lärosäte finns etablerat gör viss skillnad för den som söker sig till en ny stad. Där finns just nu goda möjligheter i just Gävle – vi har också ett gott samarbete med Gävle kommun som erbjuder en form av ”Bostadsgaranti”.

Två av fyra av JU:s fakutleter har svarat  

Varför har ni ökat antalet distansutbildningar? 

Det är inte riktigt så enkelt att JU bara har ökat antalet distansutbildningar, det beror på vad man tittar på. Vissa delar JU:s utbildningsportfölj har snarare minskat omfattningen av distansutbildning.

En av JU:s största utbildningsprogram som går på distans är det behörighetsgivande tekniska basåret. Där har vi ökat antalet studenter, bland annat för att vi vill nå fler potentiella studenter så att de kan bli behöriga för högskolestudier, men det har inte blivit fler program. På liknande sätt har vi från HT 2023 lagt till möjligheten att också följa programmet till röntgensjuksköterska och en av varianterna av biomedicinsk analytiker från olika lärcentra. Men det handlar framförallt om att vi vill möjliggöra för fler grupper, som annars inte skulle sökt till högskola, att få en högskoleutbildning.

Hur ser det ut framåt? Kommer ni att fortsätta satsa mer på distansutbildningar? 

Oklart. I nuläget har vi inte sådana planer.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte? 

Det positiva är att flexibiliteten för studenterna ökar. Det mest negativa är att avhoppen från programmet är större än från campusprogrammen.

Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön för era studenter, i så fall hur? 

Generellt blir den sämre. Det saknas möjlighet till kontakt med studiekamrater och ett studentliv på plats.

Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka hur många studenter som väljer Jönköping som studieort? 

Vet ej.

 

Varför har ni ökat antalet distansutbildningar?

Årets statistik är inte klar ännu men andelen distansutbildningar för Mittuniversitetet har varit konstant senaste åren. Läs gärna mer i Mittuniversitetet årsredovisning som du hittar på vår web Årsredovisning | miun.se

Hur ser det ut framåt? Kommer ni att fortsätta satsa mer på distansutbildningar? 

Utveckling av all utbildning fortgår det vill säga både distansutbildningar och campusutbildningar. Distansutbildningar är en viktig del i utbildningsutbudet men lärosätet jobbar även med ett projekt som kallas framtidens campus. I projektet arbetar universitet för att utveckla campus och man ser över utbildningar som ges på plats. Vi vill ha attraktivt och levande campus men det innebär på intet sätt en minskad ambitionen för vår distansutbildning.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte? 

Distansstudier ger möjligheter för fler att studera. Det främjar livslångt lärande. Distansstudier kan underlätta för studenter som befinner sig i en livssituation med familj, som bor i glesbygd eller har andra omständigheter som inverkar på möjligheterna att ta del av en traditionell universitetsutbildning. Några större negativa effekter med distansstudier ser inte Mittuniversitetet. Men självklart påverkar studiealternativ delar som tex inflyttning till campusorter, studiegemenskap och studentlivsengagemang.

Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön och studieresultaten för era studenter, i så fall hur? 

Det är känt att genomströmningen vid distansstudier är lägre än vid campusstudier. Studiemiljön bland distansstudenter har inte enskilt undersökt men i Studentenkäten som genomfördes våren 2023 undersöktes områdena förutsättningar, studentinflytande, likavillkor, nöjdhet och rekommendation. Det sammanvägda medelvärdet indikerar att distansstudenter vid Mittuniversitetet är mer nöjda än campusstudenter.

Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka antalet studenter som väljer Sundsvall eller Östersund som studieort, i så fall hur? 

Troligen inte, se tidigare svar.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte? 

Studentbostäderna har inte blivit lika uthyrda under pandemin som det var innan. Pandemin gjorde att många utbildningar ställdes om till distansstudier. Detta har bidragit till att det har varit lättare för studenterna att få studentbostad vilket också har gjort att fler valt Mälardalens universitet som studieort. Distansstudier har varit positivt för universitetet då det har bidragit till att fler studerar kurser och annat som inte finns på egna orten vilket lockar nya målgrupper. Tyvärr också gjort att det är färre som flyttar till städerna Västerås och Eskilstuna vilket är negativt för närområdet i utebliven konsumtion och boende.

Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön för era studenter, i så fall hur? 

Distansstudier gör att det är svårare att kontrollera och bidra till en bra studiemiljö då det är studenterna själva som ansvarar för belysning och ergonomi runt sin arbetsplats. Även den psykosocial arbetsmiljön är svårare att säkerställa.

Positivt med distansstudier är att studenterna själva kan styra sin tid mer och studera var de vill. Det kan ge en större känsla av valfrihet, vilket är positivt. Grupparbeten blir dock svårare för vissa och lättare för andra beroende på område och deltagarna. Framför allt de kreativa processerna i grupparbete gynnas av närvaro vilket inte digitala lösningar eller hybridmöten skapar samma förutsättningar för.

 Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka antalet studenter som väljer Västerås eller Eskilstuna som studieort? 

 Kommer nog att kunna vara fler som väljer att studera på Mälardalens universitet genom att distansstudier är möjliga i större omfattning men det resulterar även i mindre antal som fysiskt flyttar till eget boende i Västerås eller Eskilstuna

Varför har ni ökat antalet distansutbildningar?

Umeå universitet har en lång tradition av distansutbildning och är en av de största aktörerna i Sverige vad gäller längre distansbaserad utbildning, så distansutbildning är inget nytt fenomen för oss. Det finns generellt en efterfrågan på flexibla utbildningsformer, inte minst för att möta behoven i ett föränderligt arbetsliv, nära kopplat till ett livslångt lärande. För individer som av olika anledningar inte har möjlighet eller inte vill gå en campusutbildning kan en distansutbildning vara ett bra alternativ.

Hur ser det ut framåt? Kommer ni att fortsätta satsa mer på distansutbildningar?

Vi kommer även framgent ge utbildningar på såväl campus som distans för att tillgängliggöra utbildning för ett brett spektrum av individer.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte?

Positivt är att fler individer kan ta del av vårt utbildningsutbud, men det är viktigt att komma ihåg att studier på distans kräver en lika stor arbetsinsats som en utbildning på campus. Genomströmningen är generellt sett högre för campusbaserad utbildning.

Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön för era studenter, i så fall hur?

Att studera på distans är ju en annan studieform än studier på campus, som också innebär att studiemiljön är annorlunda. Studier på distans innebär att det inte är lika lätt att ta del av de aktiviteter som ett universitet i fysisk form har att erbjuda. Mötet med andra studentgrupper och lärare är av naturliga skäl mer begränsat vid distansstudier. Men även distansstudier kan skilja sig åt både i längd och form, och många distansstudenter samlas utanför campus nära eller i sin hemort för att studera tillsammans, exempelvis på lärcentra. Många distansutbildningar har också inslag av moment som äger rum på campus.

Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka antalet studenter som väljer Umeå som studieort?

Att erbjuda flexibla undervisningsformer är ett sätt att nå ut till fler studenter och därigenom bidra till samhällets utveckling. Jag är övertygad om att Umeå som studieort är och kommer även fortsättningsvis att vara ett attraktivt val för studenter med tanke på det breda utbud av utbildningar av mycket hög kvalitet som erbjuds här i en samlad campusmiljö.

Varför har ni ökat antalet distansutbildningar? 

Det är en medveten strategi (se Utbildningsstrategi) för att få större flexibilitet i utbildningsutbudet, samt bättre kunna tillgodose behovet av påfyllning för yrkesverksamma. Örebor universitet är dock alltjämt ett campusuniversitet.

Hur ser det ut framåt? Kommer ni att fortsätta satsa mer på distansutbildningar? 

Vi gör en successiv förflyttning mot ett mer flexibelt utbildningsutbud. Det är ingen massiv omsvängning.

Vad har ni sett för positiva och negativa effekter kopplat till distansstudier på ert lärosäte? 

Örebro universitet är ett campusuniversitet i den meningen att vi betonar vikten av att studenter och lärare träffar varandra, och att studenter träffar både sina studiekamrater och studenter vid andra utbildningar. Det är en del av att vara ett universitet.

 Ser ni att distansstudier påverkar studiemiljön för era studenter, i så fall hur? 

Se förra frågan.

 Uppskattar ni att en ökning av distansstudier kommer att påverka antalet studenter som väljer Örebro som studieort? 

Ja.