Digitalt möte om kollektiva studentboenden och Coronaviruset 

Tisdag den 17 mars anordnade vi ett videomöte där runt 20 medlemmar med korridorsboenden utbytte erfarenheter kring hur man tänker och agerar i samband med spridningen av Coronaviruset. Det är tydligt att det här är en osäker situation även för studentbostadsföretag, men också att det är värdefullt att samla branschen i de här frågorna.

Nästa tisdag, den 24/3 kl. 10.00, kommer vi att ha ett uppföljande möte, främst riktat till er som har kollektiva studentboenden. Önskar du delta på mötet, anmäl dig genom att mejla erica@studentbostadsforetagen.se

Det här är Smittskydd Västra Götalands rekommendation för att förebygga smitta:

1. God handhygien.
2. Torka av gemensamma ytor, gärna med engångstrasor.
3. Vid besök hemma hos smittad, stanna max 15 minuter och håll minst 2 meters avstånd.

När det gäller dagens möte var det medlemmarnas frågeställningar som styrde agendan. Här är en sammanfattning av det som togs upp:

Konstaterade fall och kommunikation
Några medlemsföretag har haft hyresgäster med konstaterad Coronasmitta. I de fall hyresvärden har fått kännedom om smitta har man haft dialog med berörda myndigheter. Informationen till berörda personer har skett via Smittskyddet i den aktuella regionen.

Det framgick på mötet att graden av oro hos hyresgästerna varierar: en del är lugna medan andra efterfrågar ytterligare åtgärder från hyresvärden. De flesta medlemsföretag anger att de följer myndigheternas rekommendationer och agerar utifrån dem. Ett inspel var att hyresvärden inte kan ta över myndigheternas ansvar men att det är viktigt att visa att man bryr sig, tar oron på allvar och har koll på situationen i den utsträckning det går.

Rutiner och hyresgästservice
Flertalet av medlemsföretagen berättar att de har börjat prioritera bland ärenden och felanmälningar och enbart utför de som är akuta och inte kan vänta. Man uppmanar hyresgästerna att i så stor utsträckning som möjligt kontakta kundservice via telefon eller mejl, och trycker på att inte göra fysiska besök när man känner sig sjuk.

I de fall personal behöver göra hembesök, för att till exempel åtgärda en felanmälan, är det flera som skapat rutiner och som ringer i förväg för att ställa kontrollfrågor. Någon har också tagit del av det lokala Smittskyddets rekommendationer vid hembesök.

Uppsägningstider och oro för kommande vakanser
Många internationella studenter har åkt tillbaka till sina hemländer i förtid, vilket väcker frågor om uppsägningstid. Här agerar medlemmarna lite olika. Merparten uthyrare håller sig till den ordinarie uppsägningstiden även om hyresgästen på förhand lämnar bostaden. Några har däremot valt att förkorta uppsägningstiden i de här fallen.

Planera för scenarier där undervisning ställs in
Många funderar också på hur man ska hantera kommande inflyttningar och hur uthyrningssituationen kommer att se ut framöver, inte minst bland de medlemsföretag som hyr ut till internationella studenter. Vissa medlemmar vittnar redan nu om vikande bokningar på kollektiva bostäder.

Idag meddelade regeringen att studenter kommer att få behålla sitt studiemedel om undervisningen avbryts till följd av Corona-spridningen. I dagsläget ställer högskolorna om till digital undervisning, men potentiellt kan undervisning komma att ställas in. I det fallet kan studenternas möjligheter att klara studiekraven som är förknippade med hyra av studentbostad påverkas. Studentbostadsföretagen vill därför uppmana sina medlemmar att redan nu planera för vad detta innebär och hur det interna regelverket eventuellt behöver anpassas för att hantera denna undantagssituation.

Gemensamma riktlinjer i Uppsala
Fastighetsägare av studentbostäder i Uppsala har tagit fram en gemensam riktlinje för att förhindra spridning av Coronaviruset. Här kan medlemmar ta del av dokumentet (inloggning till medlemssidorna krävs).

Tips!

Här är ytterligare åtgärder som medlemsföretagen har tagit till med anledning av Coronaviruset.

  • Gör endast nödvändiga åtgärder. Prioritera bland felanmälningarna och uppmana hyresgästerna att höra av sig via telefon eller mejl.
  • Ring hyresgästen innan ett hembesök och säkerställ att hen är frisk och kanske inte behöver vara hemma när besöket görs. använd alltid handskar.
  •  Uppmana de boende i korridor att göra scheman för matlagning. På så vis kan man minska antalet personer som samtidigt befinner sig i de gemensamma köken.
  • För de som bor i delat rum: Ha ett extra-/karantänrum där de som har varit ute och rest och/eller misstänker att de har smittats med Corona, tillfälligt kan vistas i.
  • Fyll på med städutrustning i korridorerna och uppmana till städning och god handhygien.