Debatt: Säkerställ att studentbostäder går till studenter

Bristen på bostäder hindrar unga från att utbilda sig. Att bygga mer är viktigt, men minst lika viktigt är att de studentbostäder som faktiskt finns, hyrs ut till just studenter. För att säkerställa detta måste studiekontroller göras regelbundet.

Debattartikeln publicerade på GP debatt 5 mars

Att kontrollera att någon verkligen studerar är en snabb och enkel åtgärd som skulle kunna ge stor effekt redan till nästa termin. Vi uppmanar Matilda Ernkrans och Märta Stenevi att ta tillfälle i akt att tillsammans förbättra bostadssituationen för landets studenter.

Studentbostäderna ska vara den snabbrörliga delen av bostadsmarknaden, som kan erbjuda en bostad kort efter att studenten fått sitt antagningsbesked. Så är ofta inte fallet idag. Trots en förbättring de senaste åren råder fortfarande bostadsbrist på de flesta studieorter varje höstterminsstart och på de större studieorterna är läget ansträngt hela året. Oro över möjligheterna att hitta bostad kan gå ut över såväl den psykiska hälsan som studieresultat och gör att vissa avstår sin drömutbildning.

Frigöra bostäder
För att lösa bostadsbristen för studenter behöver vi frigöra bostäder till nya studenter. Olovligt kvarboende efter avslutade studier är tyvärr ett utbrett problem och störst är problematiken i städer där den ordinarie bostadsmarknaden är extra svår. Nya studenter ska dock inte bli lidande för bostadsmarknadens övriga problem.

Att studentbostäder går till studenter säkerställs genom studiekontroller där hyresvärden kontrollerar att hyresgästen tagit ett visst antal poäng föregående termin. Idag saknas struktur och förutsättningar att genomföra studiekontroller säkert och effektivt. Det förekommer fusk med intyg och hyresgäster drar ut på processen. Dessutom saknas tydliga incitament att göra studiekontroller för en hyresvärd av studentbostäder även om branschen trots detta genomför studiekontroller efter bästa förmåga.

Resultatet blir att studenter blir utan bostad, då de bebos av icke-studenter. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Märta Stenevi, nytillträdd bostadsminister, behöver nu uppmärksamma denna fråga. SFS och Studentbostadsföretagen kräver att:

– Ladok-förordningen uppdateras med en skrivelse som möjliggör att även bostadsföretag kan ta del av uppgifter i syfte att säkerställa att studiekrav uppfylls. Undantag och särskilda skäl kommer att behandlas av hyresvärden vilket redan görs idag.

– Lagstiftningen ändras och tydliggör att studiekrav är en förutsättning för att bostaden ska klassificeras som studentbostad, exempelvis genom att studentbostaden och kopplingen till aktiva studier anges som undantag från besittningsskyddet i hyreslagens 46:e paragraf.

Detta skulle möjliggöra digitala, effektiva och kvalitetssäkrade kontroller som säkerställer att studentbostäderna uppfyller sitt syfte.


Linn Svärd, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer
Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen