Cirkulärt byggande för en hållbar framtid

Eftersom byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen har kraven ökat på branschen att bygga mer hållbart.  Vi kontaktade IVL Svenska Miljöinstitutet för att lära mer om cirkulärt byggande.

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar bland annat i att utveckla och implementera miljö och hållbarhetsarbetet i såväl nybyggnation som befintliga byggnadsbestånd hos både kommersiella fastigheter och privata och kommunala fastighetsförvaltare. Hos dem kan företag bland annat få stöd att sätta hållbarhetsmål för att bygga hållbart för framtiden. Johanna Andersson, senior projektledare på IVL berättar om vad cirkulärt byggande innebär och vad man kan göra för att lära sig mer om det:

– Cirkulärt byggande handlar om att se livscykelbaserat på bostäder och fastigheter, det är ett förhållningssätt som fokuserar på materialcykeln. Klimatfrågan är den stora drivkraften och att arbeta med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Det är fler och fler offentliga aktörer som efterfrågar cirkulärt byggande, säger Johanna.

Studentbostadsbranschen skulle kunna bidra och vara i framkant då den unga generationen är mer medvetna om klimatfrågan och har en annan syn på återanvänt material. Det är viktigt för studentbostadsbranschen eftersom det är en kostnadsfråga för studenterna och de är en kundgrupp som bryr sig om hållbarhet. Enligt en attitydundersökning som gjorts av studenter på Jönköping University bland befintliga och presumtiva unga hyresgäster har man kommit fram till att:

Det finns en positiv syn kring återbruk av material och produkter hos befintliga och framtida hyresgäster. Det är däremot inte motiverat hos hyresgästerna att välja en hyresrätt med återbrukade material framför en med nya material såvida det inte reflekteras i hyressättningen.

Ett hinder för branschen är att man inte har tillräcklig kunskap i ämnet cirkulärt byggande. Då kan man börja med att läsa mer på exempelvis Centrum för cirkulärt byggandes hemsida (CCBuild) där man kan hitta bra information om vad det innebär i praktiken. Tips på vilka upphandlingskrav som kan ställas och en hel del annat matnyttigt, säger Johanna.

Johanna Andersson hoppas att man i framtiden arbetat in cirkulärt byggande i sina vanliga processer och gått från pilotstadiet till att det blivit en naturlig del i byggprocessen.

Tre exempel där cirkulärt byggande tillämpas:

Läs mer:

Cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall, återbruka produkter eller att öka materialåtervinningen. Vad man kan göra är till exempel: återanvändning, använda resurseffektivare material, reducera byggavfall, använda sig av slutna kretslopp, men även arbeta med helt nya cirkulära affärsmodeller.