Bygglovsutredningen föreslår effektivare regelverk

De bostadspolitiska nyheterna duggar tätt och senast i raden är slutbetänkandet från Bygglovsutredningen. Utredningen har gjort en systematisk översyn av regelverket för bygglov och föreslår ett nytt kapitel i PBL som skapar ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk för plan- och byggprocessen. 

Förslaget syftar till att förbättra nuvarande system genom att öka förutsägbarheten, göra det mer konsekvent och minska otydligheten. Förslagen värnar fortsatt rättssäkerheten, allmänna och enskilda intressen samt ett långsiktigt hållbart byggande. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Några av de förslag som utredningen lyfter fram:

  • lovplikten blir mer områdesdifferentierad
  • lovplikten minskas utanför skyddade och särskilt värdefulla områden men behålls i stort sett inom skyddade och särskilt värdefulla områden
  • flera åtgärder ska varken kräva lov eller anmälan, exempelvis flertalet fasadändringar, tillbyggnader på totalt 30 kvm, nybyggnad av komplementbyggnader på totalt 30 kvm i ett område som omfattas av en detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område
  • alla nya bostäder ska omfattas av krav på bygglov för att tillgodose europarättsliga krav på rättssäkerhet sett till närboendes intressen, men också för att säkerställa krav på en god boendemiljö
  • ändringar avseende hur handläggningen av ärenden om lov ska ske.