Branschen ekonomiska nyckeltal – en allt viktigare kunskap i en orolig omvärld

Branschens årliga ekonomiska nyckeltalsanalys är för många medlemsföretag en tillgång med stor potential. Analysen erbjuder unik benchmark mot andra studentbostadsföretag i allt från finansiella nyckeltal till genomsnittlig förbrukning och kostnad för el, värme och vatten. Nyckeltalen kan därmed bidra till att identifiera både svagheter och besparingsområden. 

Drivande i branschens arbete med att utveckla nyckeltalen är ekonomicheferna på tre av landets större stiftelser; AF Bostäder i Lund, Stockholms studentbostäder och SGS Studentbostäder i Göteborg. För dem är jämförelsen både mot branschen i stort och internt en av de viktigaste nyttorna.

– Nyckeltalen är viktiga för att kunna jämföra vilka risker vi ser i vår stiftelse jämfört med andra samt för att identifiera besparingar, säger Victor Alm, ekonomichef på SGS Studentbostäder.

I ett ekonomiskt osäkert läge har nyckeltalen fått en än viktigare roll som underlag för att analysera och utveckla företagens utveckling. De ger en indikation på den egna ekonomiska situationen och hur den står sig i förhållande till marknaden i stort. Nyheter i årets rapport är till exempel genomsnittlig ränta och räntetäckningsgrad, vilket är högaktuellt med tanke på den ekonomiska utvecklingen i landet. 

– Nu när osäkerheten i omvärlden har ökat så har vissa nyckeltal, till exempel de avseende vårt ränteläge, blivit mycket viktiga i samarbetet med banker och finansiella företag, säger Jan Karlsson, ekonomichef på Stockholms studentbostäder.

Förbättrar driftsekonomin
Genom att täcka in allt från hyresintäkter till vattenförbrukning ger nyckeltalen ett unikt underlag för att jämföra intäkter, kostnader och förbrukning. Utformningen av rapporten gör det dessutom enkelt att identifiera inom vilka områden som skiljer ut sig gentemot hela branschen och företag i samma kommun/region, beståndsstorlek och ägarform.

– Vi använder nyckeltalen i vårt målstyrningsarbete, i rapporteringen till styrelsen och för benchmark mellan våra fastigheter för att utreda och förbättra vår driftsekonomi. Det ger en grund för att arbeta med erfarenhetsåterföring och förbättringar, menar Jan Karlsson.

Nyckeltalen är en viktig pusselbit i många delar av verksamheten, framförallt kan det göra skillnad i förvaltningskostnader då man både inom sitt eget företag och i branschen kan se vilka områden som sticker ut och få insikt i var besparingar finns att göra.

– Det är ett effektivt sätt att jämföra oss med branschen i Sverige och i vårt fall även specifikt med de andra stiftelserna med liknande bestånd. Sticker vi ut i jämförelsen på någon post blir det en bra signal på att vi ska följa upp varför vi avviker. Kanske det skapar en kontaktyta gentemot annat medlemsföretag för att stämma av, säger Mats Rudenschöld, ekonomichef på AF Bostäder.


Kort om Studentbostadsföretagens ekonomiska nyckeltal

  • Tas fram varje vår för föregående räkenskapsår
  • I 2022 års rapport deltog 23 medlemsföretag som tillsammans representerar 60 procent av föreningens studentbostäder
  • För att delta i nyckeltalsrapporten behöver inputformuläret skickas in senast 21 april.
  • Som medverkande företag får man en specifik företagsrapport där nyckeltal jämförs mot liknande aktörer
  • Nyckeltalsrapporten är kostnadsfri för medlemmar