Bostadspolitiska förslag i budgetpropositionen

I början av september presenterades budgetpropositionen för 2021 med flera förslag som berör studentbostadsbranschen, men det rör sig om allmän bostadspolitik. Regeringen verkar förlita sig starkt på investeringsstödet. Studentbostäder nämns inte någonstans i budgeten, mer än indirekt i beskrivningarna av ökat anslag till investeringsstödet. Här samlar och kommenterar vi förslagen. 

– När man bygger ut högskolan så rimmar det illa att inte någonstans i budgeten nämna satsningar på bostäder för studenter. Det kommer indirekt via förstärkningar av investeringsstödet, men från branschens håll efterfrågar vi också åtgärder som ger en bättre funktion på marknaden. Till exempel automatiserade studiekontroller som gör att vi kan frigöra fler bostäder till nya studenter, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Läs mer om de olika budgetförslagen nedan:

Fler utbildningsplatser under 2021
Regeringen föreslår medel som möjliggör för nära 19 000 nya utbildningsplatser vid högskola och universitet för 2021. Antalet sökande till högskolan är rekordhögt och regeringen möter upp med både fler platser på längre utbildningar och med fler platser på kortare kurser och vidareutbildning. Förslaget innebär att lärosätena tillförs drygt 1,7 miljarder kronor under 2021 motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter, varav cirka 5 500 är permanenta. Hur fördelningen ser ut över terminer och läsår är i ännu oklart och upp till respektive lärosäte att fördela. På länken nedan finns mer information om antalet nya utbildningsplatser per lärosäte.

Regeringen ökar anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande
I syfte att bygga fler bostäder föreslår regeringen en förstärkning av investeringsstödet under kommande år. Bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Regeringen tillför medel till stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus
Regeringen föreslår 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar. Det är i primärt avsett att vara ett stöd till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder. Sådana åtgärder är ofta integrerade med renoveringsåtgärder och kommer därför även att kunna bidra till att renoveringar av flerbostadshusen genomförs. Regeringen föreslår att stödet ska omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023. En närmare utformning av stödet utarbetas under hösten.

Förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna
Åldersgränsen för rätt till studiemedel föreslås höjas för att förbättra möjligheterna till att vidareutbilda eller omskola sig. Reformen gäller studier från och med 2022 och beräknas kosta 119 miljoner kronor årligen. Det finns ännu ingen uttalad ny åldersgräns, men tidigare har regeringen diskuterat en höjning från 50 till 56 år. Förslaget innebär även förändrade återbetalningsregler.

Fler budgetåtgärder för en effektivare stadsutveckling och ett ökat bostadsbyggande
Förstärkning av arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen
Privat initiativrätt för en snabbare detaljplaneprocess
Utredning av Business Improvement Districts (BID)