Aktuell bostads- och utbildningspolitik för studentbostäder

Det händer saker i politiken och från Studentbostadsföretagen pågår ett intensivt politiskt arbete för att kommande förslag, pågående utredningar och nya riktlinjer ska främja studentbostadsmarknaden på bästa sätt. Här sammanfattar och kommenterar vi det politiska läget för bostads- och utbildningspolitik som påverkar studentbostäder.

Vaga riktlinjer aviserades i höstas
Den nya regeringen har hittills varit återhållsam med besked om bostadspolitiken, men signalerar att fokus kommer att ligga på det ägda boendet och regelförenklingar. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har talat svepande om allt från tillgänglighet till planprocesser, men framför allt poängterat att man vill öka tillgången till byggbar mark, i synnerhet för att stimulera småhusbyggande. Samtidigt har den snabba konjunkturvändningen och den kraftfulla inbromsningen i bostadsbyggandet satt frågorna i nytt ljus. På Studentbostadsföretagen pressar vi på regeringen om behovet att stimulera studentbostadsbyggandet i dessa allt tuffare tider.

Fokus på regelförenklingar – vilka och hur fortfarande oklart
Av regeringens uttalanden kan vi anta att det kommer att startas ett antal nya utredningar under mandatperioden, inte minst med fokus på regelförenklingar. Regeringen har visserligen valt att avbryta några utredningar i förtid, men låter de flesta fortlöpa. En av de satsningar som fortgår är Boverkets byggregelöversyn, ”Möjligheternas byggregler”, där myndigheten skapar en ny regelmodell. Kravnivåerna ska inte ändras, men föreskrifterna uppdateras bland annat så att de består av färre regler och är formulerade som funktionskrav. De nya författningarna ska träda i kraft 1 juli 2024. Studentbostadsföretagen har dialog med Boverket och andra intressenter för att påverka särskilt viktiga kapitel såsom bostadsutformning och tillgänglighet. Under våren 2023 väntas Boverket skicka ut sina förslag på remiss.

Viktig utredning om studiekontroller
En annan viktig utredning under året är ”Översyn av förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor”, som genomförs av Universitetskanslerämbetet. Det här är en utredning som kommit till stånd bland annat på grund av Studentbostadsföretagens idoga arbete att lyfta den så kallade Ladok-frågan på dagordningen. Utredningen ska bland annat undersöka om och hur studentbostadsföretag kan få tillgång till uppgifter från Ladok och antagningssystemet. En utredning med potential att öppna upp för digitala och automatiserade studiekontroller med andra ord.

Ett urval av pågående utredningar: 

  • Utredningen Ordning och reda på hyresmarknaden, ska bland annat kartlägga möjligheter att hålla information om hyresbostäder uppdaterad. Redovisas i oktober.
  • Boverket ska lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Redovisas i maj.
  • Regeringsuppdrag att se över möjligheterna att säga upp hyresgäst på grund av brottslig verksamhet i lägenheten eller närområdet. Redovisas i september.
  • Utredningen Framtidens yrkeshögskola, ska bland annat lämna förslag på hur ett gemensamt system för ansökan till yrkeshögskolan kan utformas. Redovisas i juni.
  • Uppdrag till länsstyrelserna att rapportera vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande.
  • En förstudie om riksintressen. Redovisas i september

Kommentar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen 

Fastighetssektorn är en av de mest drabbade branscherna i det nya ekonomiska läget och bostadsbyggandet bromsar in. Samtidigt är behovet att bygga studentbostäder betydande, framför allt på våra största studieorter. Men om det redan var tufft att få ihop kalkylerna i studentbostadsbyggande, så innebär ett undandraget investeringsstöd och ett pressat ekonomiskt läge att det nu blir det nu än svårare. Därför behöver regeringen sätta in åtgärder nu.

Sverige är idag det enda land i Norden som varken har byggstimulanser eller regellättnader för studentbostäder. Det håller inte. Ett redan pressat läge kan inom några år förvärras betydligt. En lågkonjunktur innebär vanligtvis en ökning av antalet sökande till högre utbildning, vilket riskerar att göra trycket på studentbostadsmarknaden ännu större.

I vår dialog med riksdag, regering, myndigheter och andra beslutsfattare i vår, kommer vi att lägga mycket fokus på hur studentbostadsbyggandet kan stimuleras, men våra andra huvudfrågor har också en given plats på agendan. Vårt påverkansarbete sker i en bredd av aktiviteter, från dialog med ungdomsförbund till ministrar, från enskilda möten till riksdagsseminarier.

Jag har sedan valet i september haft samtal med samtliga partier och kontakten fortsätter, liksom samarbetet med andra relevanta organisationer och myndigheter. Grunden för vårt påverkansarbete är emellertid alltid medlemmarnas röster. De inspel vi får från er om hur olika regler påverkar er verksamhet, vilka förutsättningar ni skulle önska och så vidare är ovärderliga för att driva arbetet framåt. Vill du diskutera någon fråga, hör gärna av dig!