Aktuell bostads- och utbildningspolitik för studentbostäder – maj 2024

Ta reda på vad Boverkets förslag om nya byggregler för studentbostäder innebär samt vad som sker härnäst i den politiska processen. Dessutom en sammanfattning av övriga politiska frågor just nu.

Boverkets förslag om lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder

 

Det här vet vi om förslagen
I fjol fick Boverket i uppdrag att föreslå ”betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder” och den 30 april överlämnade man sina slutsatser till regeringen. Studentbostadsföretagen har arbetat flitigt för att tillsammans med våra medlemmar och andra intressenter göra relevanta inspel till utredningen. Det är därför glädjande att det i slutrapporten finns förslag på lättnader i framför allt tillgänglighetskraven, vilka innebär att 20 procent av studentbostäder behöver göras fullt tillgängliga enligt dagens krav, men att 80 procent får undantag. Undantaget innebär att badrumsstorlek och passagemått kan minskas, samt att förvaring kan placeras mer flexibelt i bostaden. Besökstillgänglighet ska dock garanteras och det finns krav på tillgänglig toalett ”i närheten”.

Går förslaget igenom kommer det innebära bättre möjlighet att bygga nya studentbostäder, men också att förädla det äldre beståndet genom om-, till-, och påbyggnationer. Det är första gången det finns ett skarpt förslag om lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder och Studentbostadsföretagen är överlag nöjda med förslaget, men tycker samtidigt att Boverket kunde gått längre. Till exempel borde fördelningen vara 5 procent fullt tillgängliga och 95 procent besökstillgängliga, som i Finland, och vid påbyggnad borde samtliga nya bostäder omfattas av lättnader. Studentbostadsföretagen anser också att man borde gått fram med lägre krav på säsongsförvaring. Genom kraftfullare förslag skulle man kunna uppnå ännu större effekt, särskilt på studenternas boendekostnader.

Utöver lättnader i tillgänglighetskraven föreslår Boverket att studentbostaden definieras i plan- och bygglagen (PBL) och att alla enskilda bostäder inte ska behöva ha rum vända mot en ljuddämpad sida. Läs mer nedan.

 

Vad händer nu?
Boverket föreslår ikraftträdande av de nya reglerna den 1 januari 2026. Det är ännu oklart om den tidsplanen kommer att hålla. Närmast väntas att regeringen skickar ut förslagen på remiss över sommaren och Studentbostadsföretagen och andra intressenter får därmed en ny möjlighet att lämna sina synpunkter. Under hösten blir det intern beredning inom regeringen som förhoppningsvis resulterar i en lagrådsremiss, därefter proposition och beslut i riksdagen. Processen kan dra ut på tiden, men Studentbostadsföretagen kommer att informera när det finns något nytt att rapportera.

 

Förslagen i korthet

  • Definiera studentbostaden i Plan- och bygglagen (PBL) och bredda nuvarande definition till att omfatta studerande vid all typ av eftergymnasial utbildning. Tidigare byggregler begränsade till högskola och universitet.
  • Införa möjlighet till undantag från krav på tillgänglighet och användbarhet för högst 80 procent av byggnadens studentbostäder vid uppförande. Som utgångspunkt styrs det inte i reglerna var de tillgängliga och användbara studentbostäderna ska placeras. Förslaget kommer även att bli utgångspunkt för ändring av byggnader som berör studentbostäder.
  • De studentbostäder som inte är tillgängliga och användbara ska kunna besökas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det gäller dock inte studentbostäder på våning som inte nås från marken i en byggnad med färre än tre våningar som saknar hiss eller annan lyftanordning.
  • Delningsbostäder för studenter omfattas av lättnaderna, men då gäller ”80/20-principen” inom bostaden, fördelat över boendeenheterna, i stället för i byggnaden som helhet.
  • Man anser att varje enskild bostad inte behöver ha rum vända mot en ljuddämpad sida, men säger samtidigt att de hälsomässiga konsekvenserna av en sådan ändring måste utredas vidare. Boverket föreslår därmed en översyn av trafikbullerförordningen, med syfte att undvika att planlösningar låses i planskedet.

 

Läs mer:

 

Ett urval av andra aktuella frågor:

 

  • Civilutskottet står bakom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden, där fastighetsägare ska få utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott. Till exempel ska ett hyresavtal kunna sägas upp om hyresgästen begår brott som försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning. Beslut väntas i riksdagen 22 maj och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2024.
  • Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas för statistikproduktion av bostadshyror i hyresbostäder. Redovisas senast 30 september 2025.
  • Boverket har fått i uppdrag att se över regelverket för ändring av detaljplaner och olagliga planbestämmelser, redovisas senast 30 september. Detta ingår i regeringens agenda med regelförenklingar. Man har även infört en mindre planeringsstimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder.
  • Studentbostadsföretagen har tidigare rapporterat att Universitetskanslerämbetet (UKÄ) efter en utredning föreslår att möjliggöra digitala studiekontroller. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut, varför Studentbostadsföretagen för dialog och på olika sätt arbetar för att lyfta frågan på regeringens agenda. Se exempelvis detta nyhetsinslag. Att digitalisera studiekontrollerna både vid antagning och pågående studier kommer underlätta arbetet med att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäder. Här ryms stora besparingar och stor samhällsnytta i samma reform.