Aktuell bostads- och utbildningspolitik för studentbostäder – februari 2024

Det händer saker i politiken och från Studentbostadsföretagen pågår ett intensivt politiskt arbete för att kommande förslag, pågående utredningar och nya riktlinjer ska främja studentbostadsmarknaden på bästa sätt. Här sammanfattar och kommenterar vi det politiska läget för bostads- och utbildningspolitik som påverkar studentbostäder.

Senaste nytt om Boverkets utredning om studentbostäder
Som vi tidigare rapporterat har Boverket ett regeringsuppdrag att föreslå ”betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder”. Under vintern har Boverket remitterat ett antal förslag, vilka de nu håller på att bearbeta efter inkomna synpunkter. Studentbostadsföretagen har bland annat tillstyrkt förslagen att definiera studentbostaden i PBL och att tillåta mindre badrum i en andel av studentbostäder, men kritiserat förslaget att kräva en besökstoalett på varje våningsplan i nyproduktion. Studentbostadsföretagen för dialog med Boverket om förslagens konsekvenser och hur önskad effekt bättre kan uppnås, samt bidrar med faktaunderlag, bland annat gällande befintligt bestånd och kostnadsberäkningar. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2024. Medlemmar som är nyfikna på mer detaljer kring Boverkets förslag är varmt välkomna att kontakta kansliet.

Studentbostadsbranschens behov har hörsammats inför ny remissrunda
Hela omdaningen av Boverkets byggregler (BBR) pågår sedan flera år under namnet Möjligheternas byggregler. Vissa av förslagen till nya byggregler har nu omarbetats efter de omfattande remissrundorna som ägde rum förra året. Studentbostadsföretagens synpunkt att värna lättnader för studentbostäder har hörsammats och i det reviderade förslaget ingår nu en definition av studentbostad och en instruktion att tillåta kravlättnader för studentbostäder oavsett lägenhetsstorlek. Boverket skriver bland annat; ”vid utformning och dimensionering av studentbostäder får hänsyn tas till den specifika målgruppen och att den enskilde bor i bostaden under en avgränsad tid. Förslaget är inte begränsat till en specifik kvadratmetergräns, så som det är i BBR”. De nya remisserna i Möjligheternas byggregler ska besvaras senast 5 april. Ikraftträdande planeras till den 1 januari 2025.

Förslag om digitala studiekontroller nu på regeringens bord
Studentbostadsföretagen har tidigare rapporterat att Universitetskanslerämbetet (UKÄ) efter en utredning föreslår att möjliggöra digitala studiekontroller. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut, varför Studentbostadsföretagen för dialog och på olika sätt arbetar för att lyfta frågan på regeringens agenda. Se exempelvis denna debattartikel i Altinget, skriven tillsammans med studentkårer. Att digitalisera studiekontrollerna både vid antagning och pågående studier kommer underlätta arbetet med att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäder. Här ryms stora besparingar och stor samhällsnytta i samma reform.