Aktuell bostads- och utbildningspolitik för studentbostäder – december 2023

Det händer saker i politiken och från Studentbostadsföretagen pågår ett intensivt politiskt arbete för att kommande förslag, pågående utredningar och nya riktlinjer ska främja studentbostadsmarknaden på bästa sätt. Här sammanfattar och kommenterar vi det politiska läget för bostads- och utbildningspolitik som påverkar studentbostäder.

Boverket utreder kravlättnader för studentbostäder
Inom Boverket pågår regeringsuppdraget att föreslå ”betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder”. Studentbostadsföretagen tar en aktiv roll med inspel till utredningen och har nu tagit del av Boverkets första utkast till förslag där man bland annat föreslår att tillåta mindre badrum i en andel av studentbostäder. Nästa anhalt i projektet är ett dialogmöte den 19 december, där såväl studentbostadsföretag som andra intressenter är inbjudna. Uppdraget ska redovisas senast 30 april 2024. Medlemmar som vill engagera sig i utredningen eller är nyfikna på innehållet är varmt välkomna att kontakta kansliet.

Utredare föreslår digitala studiekontroller
Den förra regeringen gav Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att inom ramen för en bredare utredning också granska möjligheten till digitala studiekontroller. Studentbostadsföretagen har gjort tydliga inspel till utredningen och kan konstatera att utredaren har lyssnat. När UKÄ den 19 december lämnar sin rapport föreslår man att möjliggöra digitala kontroller, både med hjälp av Ladok och antagningssystemet NyA. Därefter är det upp till regeringen att fatta beslut, varför Studentbostadsföretagen för dialog med regeringen om detta. Att digitalisera studiekontrollerna både vid antagning och pågående studier kommer underlätta arbetet med att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäder. Här ryms stora besparingar och stor samhällsnytta i samma reform.

Ett urval av aktuella initiativ och utredningar:

  • Nytt direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD): Det nya EU-direktivet handlar om att förbättra den genomsnittliga energiprestandan över hela bostadsbeståndet. För bostadshus ska minskningen ligga på i snitt 16 procent till 2030 och till mellan 20 till 22 procent till 2035. Läs mer här.
  • Nya byggregler ersätter BBR: Det har kommit in många remissvar på Boverkets förslag till nya byggregler. Tidplanen för ikraftträdande flyttas därför fram ett halvår till den 1 januari 2025. Läs mer om projektet Möjligheternas byggregler.
  • Bättre förutsättningar för presumtionshyra: Som följd av hovrättsdomarna om begränsning av hyreshöjningarna under presumtionstiden har regeringen tagit initiativ till en utredning som ska föreslå ändringar för att göra presumtionshyressystemet mer attraktivt igen och därigenom stärka förutsättningarna för nyproduktion av hyresrätter. Utredningen som ska redovisas senast 2 september 2024, ska bland annat ta ställning till hur hyror bör kunna ändras under presumtionstiden, bedöma om det bör införas en möjlighet till tvistlösning gällande presumtionshyror motsvarande den som finns för tvister om bruksvärdeshyror, samt bedöma om det bör införas en möjlighet för parterna att avtala om hyrestillägg och -avdrag vid till- och frånval. Läs mer här.
  • Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden: Utredningen har bland annat lämnat förslag på hur lägenhetsregistret ska utvecklas och användas samt granskat tillämpningen av blockhyreshyresavtal. Studentbostadsföretagens synpunkter har hörsammats. Läs mer här.