Sanningen är flerfärgad och den kan inte byggas bort

Politisk krönika 
8 oktober 2019

 
Är mediebilden sann? Är det verkligen så illa som rapporten visar?
I år var det många  medlemmar som var missnöjda med rapporteringen kring höstterminsstarten. Och visst var kritiken berättigad. Tydligast blev det på Gotland, där man två veckor in på terminen rapporterade om vakanser. En akut brist i augusti var överskott redan i mitten av september.

 

Samtidigt som en total bristsituation målades upp i media visade vår årliga kartläggning Studboguiden snarare en positiv trend och flera orter som rödlistades av andra definierades som balansorter av oss. Det finns all anledning att diskutera varför rapporterna skiljer sig så pass mycket åt. Men kanske än större anledning att kritisera den efterföljande debatten och den ensidiga politiska responsen som nästan uteslutande handlade om byggsubventioner.


Det är inte realistiskt att tro att vi kan bygga bort studentbostadsbristen vid höstterminstarten. 


Det är inte realistiskt att tro att vi kan bygga bort studentbostadsbristen vid höstterminsstarten. Det krävs också åtgärder som gör att vi kan utnyttja det befintliga beståndet bättre, såsom ett jämnare flöde av studenter och förbättrad rörlighet. Det kräver att alla inblandade samarbetar – här kan inte studentbostadsföretag lämnas ensamma med ansvaret. Lärosäten behöver planera lite annorlunda. Politiken bör ge förutsättningar för flexiblare kontraktsformer och effektivare studiekontroller. Dessutom behövs samverkan med lokala aktörer för att skapa trygga och prisvärda tillfälliga bostäder vid terminsstarten.

Men självklart behöver det också bli lättare att bygga studentbostäder, till exempel genom att frigöra mer mark, att planprocesser effektiviseras och att handläggningstider kortas. Genom att göra studentbostaden till en egen boendeform skulle vi dessutom kunna få ett mer anpassat regelverk som gör att vi kan bygga mer hållbara, ändamålsenliga och prisvärda bostäder till studenterna.


I vårt Almedalsseminarium i somras pratade bostadsministern om rörligheten och att det är högst relevant att definiera studentbostaden. 


Önskelistan är lång och även om jag är kritisk till bristen på åtgärder, upplever jag att vi börjar få gehör för våra frågor i de politiska leden. I vårt Almedalsseminarium i somras pratade bostadsministern om rörligheten och att det är högst relevant att definiera studentbostaden. Samtidigt hamnar dessa frågor i skymundan när 73-punktsprogrammet nu har högsta prioritet. För det enda bostadspolitiska förslag som är riktigt skarpt just nu är investeringsstödet. I oktobers nyhetsbrev kan du läsa vårt remissvar, där vi bland annat anmärker på bristen av förankring i studentbostadens specifika förutsättningar.

 

Just det är ett återkommande problem – okunskapen om studentbostäder hos beslutsfattare inom politik och myndigheter. Därför kommer vi från Studentbostadsföretagens håll framöver att ha ökat fokus på att sprida kunskap om studentbostadens specifika förutsättningar och den viktiga roll som studentbostäderna spelar för högre utbildning. Målet är att politiska reformer som är ämnade för studentbostäder faktiskt prickar rätt och gör en reell skillnad i våra medlemmars vardag och studenternas möjligheter. Så är alltför sällan fallet idag.

 

Stina Olén
Vd Studentbostadsföretagen