Investeringsstödet - detta gäller 

Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för investeringsstödet för hyres- och studentbostäder. Här ger vi en överblick kring de aktuella bestämmelserna, som gäller från den 1 februari 2020.
 
Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren. Investeringsstöd har funnits till och från under många år. Den stödmodell som finns idag är på flera sätt lik den som gällde till och med 31 december 2018. Bland annat är stöd- och normhyresnivåer desamma. Däremot gäller till exempel nya förutsättningar för hur stödet fördelas.


Investeringsstödet i korthet 

  • Investeringsstödet är uppdelat i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Fördelningen ska ske med 75 procent till storstadsregionerna och 25 procent till övriga landet
  • Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd.
  • Grundvillkoret att byggnaden har låg energianvändning, ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) med tillämpningsföreskrifter i Boverkets byggregler. För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet. När det gäller energikrav så gäller i vissa fall äldre bestämmelser och det finns också övergångsbestämmelser mellan olika versioner av BBR. För att få reda på vad som gäller i just ert fall, läs mer om energikraven här.
  • För stöd till vanliga hyresrätter gäller också krav på att man bygger en viss andel smålägenheter och att man erbjuder kommunens bostäder till sociala kontrakt. Studentbostäder är dock undantagna dessa krav.

Stödnivåer och ekonomiska ramar 

År 2021 finns 3,125 miljarder kronor i anslagna medel. Anslaget för 2022 har beräknats till drygt 4 miljarder och för 2023 till 4,9 miljarder kronor.
 
Här följer de högsta möjliga stödbelopp som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna:
 

  • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
  • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd. Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

När man utökar antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan man få en påbyggnadsbonus utöver grundstödet. Detta gäller om minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent.


Högsta tillåtna normhyra 

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader. Här följer den högsta tillåtna normhyra som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:
 

  • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
  • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 1 350 kronor i övriga landet.

Källa Boverket