Studentpanel - ta reda på vad studenterna tycker

Tillsammans med Origo Group har vi tagit fram branschens egen Studentpanel. Genomför korta och snabba enkäter för att få bättre förståelse för era hyresgästers önskemål och behov.
 
Vad efterfrågar studenter för funktioner i ett studierum?
Hur vill kommande kunder betala hyran?
Vilka kringtjänster är mest intressanta?

 
Studentpanelen är ett verktyg för er att använda när ni vill ställa frågor till nuvarande eller kommande kunder som ger riktning, kunskap och idéer. Genom panelen kan ni göra mindre undersökningar kring specifika ämnen eller för specifika målgrupper, det innefattar både era nuvarande hyresgäster eller andra intressanta målgrupper runt om i landet. Det finns även möjligheter att göra mer kvalitativa undersökningar genom fokusgrupper online.


Hur går det till?

Ni erbjuds ett abonnemang där det ingår tre undersökningar per år. Origo Group rekryterar studenter till Studentpanelen bland era befintliga hyresgäster. Studentpanelen ingår i Origo Groups nätverk av paneler och deltagarna kan därmed även få besvara andra enkäter än från sin hyresvärd under året. Origi Group är dock restriktiva med vilka enkättyper som studenterna kan få delta i (t.ex. ej rörande tobak, alkohol eller känsliga ämnen). Origo Group ansvarar för att panelen underhålls, support för respondenter samt att studenterna får ersättning för sitt deltagande. För dig som vill göra undersökningar kan du välja vilka grupper ur panelen du vill ställa dina frågor till, det behöver alltså inte bara vara era nuvarande hyresgäster.
 
Medlemsföretag som deltar kan genomföra gemensamma enkätundersökningar, exempelvis om ett medlemsföretag vill ”haka på” ett annat medlemsföretag med samma enkät och då kunna dela varandras resultat sinsemellan.
 
Under abonnemangsåret bjuder vi även in de som deltar till en halvdagsträff för att diskutera ny kunskap och reflektioner kring de undersökningar man genomfört.


Pris och anmälan

Abonnemangskostnad: 4 000 kronor/år
Rörlig kostnad: 10 kronor per enkätsvar till respondenter rekryterade specifikt för studentpanelen och 25 kronor per enkätsvar till respondenter i Origo Groups ordinarie panel.
 
Alla priser är exklusive moms
 
Ingår i priset

  • Rekrytering, underhåll och ersättning till panelen
  • Tre enkäter á 10 frågor
  • Rapport med grafer (Power Point)

Tilläggstjänster

  • Konsultation kring frågeframtagning: 1 500 kronor/timme
  • Rörlig kostnad per fem ytterligare frågor: 5 kronor
  • Rådatafil från undersökning: 2 500 kronor
  • Ytterligare enkätundersökning (upp till tio frågor) utöver de tre som ingår i abonnemang: 7 500 kronor
  • Resultatuppdelningar för bakgrundsuppgifter (t.ex. kön, ålder): 1 500 kronor per bakgrundsuppgift
  • Fokusgrupper online: offereras separat utifrån omfattning

Samtliga priser är exklusive moms.


Ta del av studentpanelen

För mer information eller teckna ett abonnemang, kontakt vår medlemsansvariga Erica Sjölin:
 


Mer information

Rekrytering av panel
Ni förser Origo Group med en uppdaterad hyresgästlista en gång per år i excelformat med namn och e-postadresser. Origo Group skickar sedan en inbjudan via mejl till samtliga hyresgäster om att få möjlighet att delta i Studentpanelen. Vi uppskattar på förhand att cirka 10 procent av hyresgästerna kommer vilja bli medlemmar i panelen. Vid rekrytering hämtas ett antal bakgrundsuppgifter in (kön, ålder, postnummer). Rekryteringen görs årsvis under oktober månad.
 
Enkätundersökningar
Beställaren meddelar Origo Group vilka frågor som ska ingå i aktuell enkätundersökning och hur många svar som efterfrågas. Undersökningarna omfattar upp till totalt tio enkätfrågor (inklusive både huvud- och delfrågor). Det enda som tillkommer är en rörlig kostnad på 10 kronor per enkätsvar. Möjlighet finns att beställa enkätundersökningar med fler frågor.
 
Origo Group programmerar webbenkät och gör enkätutskick till studenterna via mejl. E-postinbjudan består av en standardtext som påminner studenterna om deras anonymitet, hur man kontaktar support, den uppskattade längden av intervjun, vilket incitament kommer att erhållas efter avslutad undersökning, samt undersökningslänken och länk för att avböja medverkan.
 
Datainsamlingen pågår normalt under cirka två veckor. Efter datainsamlingen sammanställer Origo Group resultatet på totalnivå (samtliga svarande) i en enkel PowerPoint-rapport med grafer. Rapporten levereras senast fem arbetsdagar efter avslutad datainsamling. Utförligare rapportering kan beställas separat.
 
Panelmedlemmarna kan själva välja när och hur ofta de vill svara på enkäter men minst tio dagar ska förflyta innan en person återigen kan bli inbjuden att delta i en ny undersökning.
 
Underhåll av panel
Origo Group ansvarar för att panelen hålls uppdaterad vad gäller personer som inte längre vill vara med i panelen, support till respondenter, belöning till studenter etc.
 
För att uppnå en god representativitet hos panelen och nå ut till ett stort och representativt urval av målpopulationen är det viktigt att det finns en kompensation som är rättvis och motiverar aktivt deltagande under en lång period. Denna ersättning motsvarar en poäng (cirka 1 krona) per minut av beräknad intervjulängd och betalas till paneldeltagarens personliga panelkonto. Medlemmen kan sedan begära kompensationen antingen via PayPal (en online plånbok från vilken det går att handla på nätbutiker eller överföra betalning till sitt bankkonto) eller donera det till välgörenhet.