Studentbostadsmarknaden i Sverige

Välkommen till vår sida om läget på studentbostadsmarknaden i Sverige. Här presenteras läget i sin helhet på ett generellt, nationellt plan – men också för respektive ort där det är företagen själva som ger sin bild. 

Har du några frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss!

Läget i landet

Det är rekordhöga siffror för antagna till höstterminens studier och enligt årets kartläggning ökar antalet orter med studentbostadsbrist sedan i fjol. Samtidigt har tillgången på studentbostäder generellt förbättrats och på många håll i landet är utsikterna goda att få en studentbostad under hösten. Orsakerna är nyproduktion och i vissa fall förändringar i studentunderlaget. Den vikande konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna att bygga studentbostäder riskerar dock att backa den positiva utvecklingen och slå hårt mot framtida generationer av studenter.

Akut brist nu, men ljusare i höst
På de flesta orter är det brist på studentbostäder vid höstterminsstarten, men sen lättar trycket under hösten. I år har Studboguiden utökats med en månads-översikt som visar de stora svängningarna på marknaden. Det extrema trycket vid höstterminsstarten är klassiskt men inte en självklarhet. Genom fler programstarter på våren, effektivare studiekontroller och andra åtgärder skulle tillgången till bostäder för studenter kunna underlättas och företagens vakanskostnader minskas.

Svängningar i efterfrågan
Att analysera studentbostadsmarknaden har nog aldrig varit så komplext som nu. De lokala variationerna är stora. På många orter märks en minskad efterfrågan på korridorboende, samtidigt som andra kollektiva boendeformer lockar mer. Det är därmed generellt längre kötid till studentlägenheter, stora som små. Studenternas förändrade preferenser gör att det på flera orter finns behov att bygga om eller uppgradera det äldre korridorsbeståndet, projekt som är svåra att få ihop av såväl ekonomiska och regelmässiga skäl. Samtidigt har lägesfaktorn och hyresnivåerna också stor inverkan på efterfrågan och det kan därför finnas byggbehov även på orter med mer balans över året.

Efterfrågan över året
Nedan är en redovisning av hur studentbostadsaktörerna upplevde läget månadsvis för korridorrum och övriga boendeformer under juni 2022 maj 2023. Sammanställningen visar på en stor variation under året och att svårigheter att få bostäder vid terminsstart inte innebär en brist över hela året, det kan till och med gå över i ett överskott med stort antal vakanser framåt april och maj. Marknaden är som mest balanserad i oktober/november. I diagrammen syns också att bristen på korridorsboende avtar snabbare under hösten jämfört med övriga bostäder.

 

Läget på orterna

Informationen om marknadsläget i landet och på respektive ort är hämtad från Studboguiden 2023 och nyckeltalen för varje ort är framtagna av Evidens under 2023.

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 1 150
Antal internationella studenter: 246

Borlänge märks ett visst överskott på både korridorrum och övriga studentbostäder och Stora Tunabyggen beskriver att efterfrågan inte helt återhämtat sig efter pandemin. Nästa år flyttar högskolan till nya lokaler i centrala Borlänge, vilket man antar kommer att påverka efterfrågan på de befintliga studentbostäderna, som då kommer att hamna i ett sämre läge i förhållande till campus. Det finns behov att bygga nya studentbostäder centralt.

Källa: Studentbostadsföretagen, Stora Tunabyggen

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 4 076
Antal internationella studenter: 529

I Borås är tillgången på studentbostäder god. De senaste årens nyproduktion har vänt situationen från brist till balans vid terminsstart. Jämfört med föregående år har marknadstrycket i Borås minskat. Bostäder i Borås erbjuder försttillkvarn på alla sina studentbostäder och ser inte behov att bygga fler studentbostäder i dagsläget.

Källa: Studentbostadsföretagen, Bostäder i Borås

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 3 281
Antal internationella studenter: 242

Under vårterminen 2023 har Bostad Eskilstuna noterat en minskad efterfrågan på studentbostäder, vilket de tror beror på det rådande samhällsekonomiska läget, då studenter inte väljer att flytta hemifrån i samma utsträckning. Bostad Eskilstuna uttrycker ett behov att förnya delar av studentbostadsbeståndet på orten för att bättre motsvara studenternas efterfrågan. Bostad Eskilstuna tillämpar bostadsgaranti vid både höstoch vårterminstart och brukar ha flera lägenheter lediga inför terminsstart.

Källa: Bostad Eskilstuna

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 1 407
Antal internationella studenter: 809

I Falun är tillgången på bostäder för studenter god. Kopparstaden beskriver att vakanser uppstått tidigare än föregående läsår, vilket kan vara ett tecken på vikande efterfrågan. Liksom för de flesta högskolor ökar dock antalet antagna till Högskolan i Dalarna i år, vilket kan ge en annan utveckling framöver.

Källa: Kopparstaden

 

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 3 183
Antal internationella studenter: 458

Det är fortsatt god tillgång på studentbostäder i Gävle. Gavlegårdarna upplever ett kontinuerligt överskott, medan K2A upplever marknaden mer balanserad. Aktörerna ser inget behov att bygga fler studentbostäder.

Källa: Gavlegårdarna, K2A

Antal studentbostäder: >10 000
Antal nationella studenter: 36 344
Antal internationella studenter: 5 358

I Göteborg är trycket på studentbostadsmarknaden högt inför höstterminsstarten och studier visar att studenter väljer bort stadens universitet på grund av oro för bostadssituationen. Det råder brist på studentbostäder och behovet att bygga fler är stort, främst i centrala delar av Göteborg. Trycket på marknaden är högt året runt med enbart en viss avmattning under april och maj månad. Minskad efterfrågan märks då framför allt på korridorsrum. 

Källa: Chalmers Studentbostäder, SGS Studentbostäder

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 4 937
Antal internationella studenter: 729

I Halmstad är det brist på studentbostäder och det finns behov att bygga fler. Trycket är som högst mellan september och februari, medan marknaden är mer balanserad på våren. Marknaden beskrivs som tuff, inte minst för internationella studenter.

Källa: Halmstads Fastighets AB, HSK fastigheter

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 2 153
Antal internationella studenter: 412

I Helsingborg är det generell balans för både korridorrum och övriga studentbostäder och Helsingborghem AB upplever att de kan tillgodose efterfrågan.

Källa: Helsingborgshem AB

 

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 6 836
Antal internationella studenter: 1 479

Situationen i Jönköping är relativt balanserad sett över hela året, men det kan vara svårt att hitta studentbostad under höstterminen. Högskolan har bostadsgaranti för kategorier av internationella studenter och tillgodoser bostadsbehovet. Det finns därmed enbart ett begränsat byggnationsbehov, med ett större tryck på förnyande snarare än utökande av bostadsbeståndet. De senaste årens nyproduktion har markant förbättrat tillgången på studentbostäder på orten.

Källa: Högskolan i Jönköping, Studentbostäder i Norden, Vätterhem

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 3 622
Antal internationella studenter: 809

Tillgången på studentbostäder i Kalmar är god och Kalmarhem anser att marknaden är i balans. Man anger att antalet internationella studenter håller på att återhämta sig efter pandemin och förväntar sig ytterligare ökad efterfrågan inför nästa år. Kalmarhem lyfter också behovet av mer varierat bostadsbestånd och ser behov av att tillskapa fler större studentbostäder där familj kan bo ihop, samtidigt som man märker ett minskat intresse för korridorboende.

Källa: Kalmarhem

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 182
Antal internationella studenter: 47

Till följd av minskad aktivitet i den lokala högskolan så har Karlshamn ett överskott på studentrum året om. Blekinge Tekniska Högskola fattade tidigare i år beslut om att samla all verksamhet i Karlskrona från 2025, vilket betyder att högskolan lämnar Karlshamn. Kommunen planerar dock att fortsätta med annan utbildning i lokalerna och det är därmed oklart hur efterfrågan på studentbostäder kommer att påverkas framöver. Karlshamsbostäder tillämpar bostadsgaranti.

Källa: Karlshamnsbostäder

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 2 091
Antal internationella studenter: 719

I Karlskrona är det brist på studentbostäder vid höstterminsstarten, men resten av året är läget mer balanserat. Karlskronahem anser inte att det finns ett byggbehov, medan Studentbostäder i Norden ser behov av fler studentbostäder på orten.

Källa: AB Karlskronahem, SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >2500
Antal nationella studenter: 6 432
Antal internationella student: 607

Tillgången på studentbostäder i Karlstad är god efter de senaste årens nyproduktion. Studentbostadsaktörerna i staden ser inte behov att bygga fler studentbostäder för närvarande. Staden har också ett lätt överskott sett till korridorrum.

Källa: K2A, KBAB, SBS Studentbostäder i Norden

 

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 110
Antal internationella studenter: 6

I Kiruna råder det, precis som ifjol, viss brist på studentbostäder och det kommunala bolaget Kirunabostäder tror inte att de kommer kunna erbjuda alla nya studenter en bostad i tid till terminsstart. Både K2A och Kirunabostäder ser ett behov att bygga fler studentbostäder, bland annat till följd av stadsomvandlingen.

Källa: K2A, Kirunabostäder

 

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 3 101
Antal internationella studenter: 406

Situationen i Kristianstad kännetecknas av balans och trycket på studentbostäder är stabilt. Studentbostäder i Norden ser behov av att förnya studentbostadsbeståndet för att bättre möta studenternas efterfrågan.

Källa: SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >5000
Antal nationella studenter: 12 737
Antal internationella studenter: 1 916

I Linköping är det brist på studentbostäder, särskilt vid terminsstart. Därefter balanseras marknaden något. Precis som på flera orter märks en avtagande efterfrågan på korridorrum under läsåret.

Källa: Byggvesta, Heimstaden, Studentbostäder i Linköping AB

Antal studentbostäder: >2000
Antal nationella studenter: 4 391
Antal internationella studenter: 700

Luleås studentbostadsmarknad är i balans sett över hela året. Det är dock brist inför höstterminstarten, då nya studenter behöver bostäder som äldre studenter fortfarande har kvar till följd av exempelvis omtentor. Ingen av studentbostadsaktörerna ser behov av ytterligare nybyggnation. Trycket på korridorrum i Luleå är, liksom i många städer betydligt lägre och det är lättare för studenter att snabbt få ett korridorrum, jämfört med en studentlägenhet.

Källa: Heimstaden, Lulebo, Luleå Tekniska Universitet, Rikshem, SBS Studentbostäder i Norden

 

Antal studentbostäder: >10 000
Antal nationella studenter: 22 232
Antal internationella studenter: 4 950

I Lund är trycket på studentbostäder högt inför höstterminsstarten och i våras visade Ungdomsbarometerns studie att högskolestudenter väljer bort Lunds universitet på grund av oro för bostadssituationen. Men förutsättningarna att få studentbostad har stadigt förbättrats på senare år och läget är därmed alltmer balanserat. I år har ett större antal studentoch hyresbostäder färdigställts och det ger god chans att få en egen studentbostad under höstterminen. För nybörjarstudenter från orter utanför pendlingsavstånd finns dessutom ett särskilt ”novischlotteri”, där AF Bostäder i år kunde erbjuda 900 bostäder till höstterminsstarten. Trots ett förbättrat läge finns dock ett fortsatt behov att bygga nya studentbostäder i Lund samt att förnya delar av det äldre beståndet för att möta framtidens efterfrågan och erbjuda fler en studentbostad i attraktiva lägen.

Källa: AF Bostäder, Bopoolen, K2A, SBS Studentbostäder i Norden

 

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 13 130
Antal internationella studenter: 1 877

I Malmö råder det brist på studentbostäder, med ett särskilt högt söktryck mellan augusti och oktober, vilket gäller även för korridorsrum. Det är dock lättare att hitta studentbostad nu jämfört med föregående år, på grund av att Basecamp och MKB tillför sammanlagt cirka 700 nya studentbostäder inför terminsstart. I Malmö har lägesfaktorn stor betydelse för söktrycket på studentbostäderna. I centrala Malmö finns det en klar brist på studentbostäder, medan det i andra delar finns en god tillgång. Flera aktörer vittnar om behov att bygga fler studentbostäder centralt.

Källa: Basecamp, Heimstaden, MKB, SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 3 420
Antal internationella studenter: 438

I Norrköping väntas marknaden vara relativt balanserad i och med att SBS färdigställer cirka 200 studentbostäder i närtid. Byggbehovet anses därefter begränsat. Studentbo har noterat en minskad efterfrågan till följd av färre antal studenter på Campus Norrköping på senare år. Det finns också ett överskott av korridorum i staden.

Källa: Studentbo i Norrköping

 

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

Situationen i Norrtälje kännetecknas av balans och tillgången till bostad för studenter är god. Det ökade söktrycket som uppstod under pandemin på grund av distansstudierna kvarstår. Campus Roslagen förväntar sig ökad efterfrågan på studentbostäder.

Källa: Campus Roslagen

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 361
Antal internationella studenter: 24

Tillgången till bostäder till studenter är god i Piteå. PiteBo, stadens enda studentbostadsföretag, upplever ett kontinuerligt överskott på studentbostäder och anser därmed att det inte finns behov att bygga fler studentbostäder i staden. PiteBo tillämpar bostadsgaranti.

Källa: AB Pitebo

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 216
Antal internationella studenter: 35

Studentbostadsmarknaden i Skellefteå är mer balanserad än i fjol, men med ett särskilt högt tryck vid terminsstart. Den genomsnittliga kötiden över året verkar ligga på mellan några dagar till ett par veckor. Skebo flaggar dock för att det kan bli ett par månaders väntetid i samband med terminsstarten.

Källa: Skebo

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 3 577
Antal internationella studenter: 479

Skövdebostäder rapporterar om kontinuerligt underskott av studentbostäder i Skövde, vilket gör det svårt för studenter att få tag i bostad. Det finns behov att bygga fler studentbostäder. Till korridorrummen råder det dock ett mindre tryck och utbudet av korridorrum upplevs vara i balans med efterfrågan.

Källa: Skövdebostäder

Antal studentbostäder: >20 000
Antal nationella studenter: 61 449
Antal internationella studenter: 10 522

I Stockholm är trycket på studentbostäder högt inför höstterminsstarten och i våras visade Ungdomsbarometerns studie att högskolestudenter väljer bort universiteten i Stockholm på grund av oro för bostadssituationen. Samtidigt har köerna kortats på senare år, vilket märks hos Bostadsförmedlingen och de studentbostäder som förmedlas där. Efterfrågan och kötid fortsätter dock att variera stort mellan olika studentbostäder, främst utifrån läge och hyresnivå. Flera aktörer upplever också att det är svårt att nå ut med objekten till studenterna, vilket bidragit till vissa vakanser. Detta blir särskilt påtagligt då nyproducerade bostäder tillförs mitt under termin. I Stockholm finns behov att bygga fler campusnära studentbostäder, men att få ihop kalkylerna i projekten och samtidigt kunna erbjuda hyresnivåer som passar studenter är särskilt utmanande i Stockholm.

Källa: ByggVesta, Huge Bostäder, K2A, JM, SBS Studentbostäder i Norden, SSSB, Stockholmshem, Stockholms universitet, Svenska Bostäder

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 1 723
Antal internationella studenter: 276

I Sundsvall är tillgången till studentbostad god för studenter. Söktrycket varierar mycket efter läge och bostadstyp. Det finns visst behov att uppdatera delar av beståndet, men ingen av aktörerna ser behov att bygga fler nya studentbostäder.

Källa: K2A, Mitthem

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 4 323
Antal internationella studenter: 424

Marknaden i Trollhättan beskrivs som ”stabil” av Eidar, Trollhättans kommunala bostadsbolag. De tillämpar bostadsgaranti och menar att det finns goda möjligheter för studenter att hitta bostad på orten. Det finns pågående byggnationsprojekt i Trollhättan och SBS rapporterar att det även finns ett behov av att förnya bostadsbeståndet, även om de inte ser behov att bygga fler studentbostäder på orten.

Källa: AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >7 000
Antal nationella studenter: 12 556
Antal internationella studenter: 2 174

I Umeå är det högt tryck på studentbostäder och det råder brist året runt. För att lindra den mest akuta bristen vid höstterminsstarten har kommunen inför HT23 finansierat en akutrumsförmedling för studenter vid Umeå Universitet och SLU. I Umeå märks en minskad efterfrågan på korridorrum och därför pågår en omvandling av delar av det äldre beståndet till enskilda lägenheter.

Källa: Bostaden i Umeå , Campus X via Riksbyggen, Heimstaden, K2A

Antal studentbostäder: >12 500
Antal nationella studenter: 25 849
Antal internationella studenter: 4 456

I Uppsala är det fortsatt brist på studentbostäder, men den sammantagna bilden är att läget har förbättrats på senare år tack var nyproduktion. I Uppsala lyfter man också fram behovet av studiekontroller och fler bostäder för unga nyexaminerade som viktiga verktyg för att fler studentbostäder ska frigöras i tid till terminsstarten när trycket är som störst. I Uppsala liksom stora delar av landet är söktrycket mindre för korridorrum, där situationen stundom pendlar mot balans, men trots det är helhetsbilden att det råder brist på studentbostäder i Uppsala.

Källa: Heimstaden, K2A, Norrlandsgårdarna, Rikshem, SUSbo, Uppsalahem, Västmanland-Dala, Waldenströmska, Östgötagården

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

Vid höstterminsstarten är marknaden pressad, men tillgången på bostäder till studenter är förhållandevis god och sett över hela året är marknaden relativt balanserad.

Källa: Varbergstranan Stenfastigheter AB

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

I Visby råder det fortsatt brist på studentbostäder hela året. Utbudet är relativt litet och kan inte möta efterfrågan och det finns därmed ett tydligt behov att bygga fler studentbostäder i Visby.

Källa: K2A

Antal studentbostäder: >1 500
Antal nationella studenter: 3 907
Antal internationella studenter: 379

Under vårterminen 2023 har Bostad Västerås noterat en minskad efterfrågan på studentbostäder, vilket de tror beror det rådande samhällsekonomiska läget, då studenter inte väljer att flytta hemifrån i samma utsträckning. Bostad Västerås uttrycker ett behov att förnya delar av studentbostadsbeståndet på orten för att bättre motsvara studenternas efterfrågan.

Källa: Bostad Västerås

Antal studentbostäder: >4 000
Antal nationella studenter: 6 233
Antal internationella studenter: 1 458

De senaste åren har det färdigställts en del nya bostäder för studenter i Växjö, men även många vanliga hyresrätter i mindre storlekar, vilket har bidragit till att studenter nu har goda möjligheter att få tag i en studentbostad inför terminsstart. Den långsiktiga trenden är också att distansutbildningar ökar vid lärosätet, vilket tillsammans med det ökade utbudet på bostäder har förstärkt utmaningarna med vakanser hos ortens studentbostadsföretag.

Källa: Vidingehem

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 9 296
Antal internationella studenter: 468

Sett över hela året är studentbostadsmarknaden i Örebro i balans, vilket innebär en återhämtning efter pandemin då färre studenter sökte studentbostad och flera aktörer upplevde överskott. Tillgången på studentbostäder är god, även om brist kan uppstå ett par månader kring höstterminsstarten.

Källa: K2A, SBS Studentbostäder i Norden, Örebrobostäder

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 1 767
Antal internationella studenter: 140

Tillgången på studentbostäder i Östersund är god och sett över året finns en balans mellan utbud och efterfrågan. Precis som på många andra orter är efterfrågan på studentbostäder lägre på vårterminen. Östersundshem uppger att det var ett ökat tryck på bostäder vid andra antagningsbeskedet, men att de klarade att hålla bostadsgarantin.

Källa: Östersundshem