Marknadsläge

  • Läget på studentbostadsmarknaden varierar stort över året. På grund av den stora tillströmning av studenter i samband med terminsstarter, framförallt höstterminen, är efterfrågan mycket högre på hösten än under våren.  
  • Det varierar också över landet, vilket beror på flera faktorer. Till exempel antal studentbostäder och studenter, läget på den övriga bostadsmarknaden samt hur lärosäten lägger upp sin utbildning.
  • Efterfrågan är väldigt olika för korridorer och övriga studentbostäder. Kötiderna är korta och på flera orter finns tillgängliga korridorrum under hela året, även under höstterminsstarten. 

Läget i landet

På flera håll runt om i landet är sudentbostadsmarknaden balanserad över hela året. Under en stor del av året finns tillgängliga studentbostäder för den som söker hos de flesta aktörer på de flesta studieorter. På grund av flera marknadsfaktorer, som ökad nyproduktion, bättre studiekontroller och fler studenter som studerar på distans har det blivit lättare att få studentbostad jämfört med några år sedan.

Däremot är läget svårare precis vid terminsstart, då efterfrågan är hög och det därför kan krävas längre kötid för att få en studentbostad. Inför höstterminen 2024 anger 37 procent av landet studentbostadsaktörer att nya studenter med stor säkerhet kommer bli erbjuden en studentbostad till höstterminsstarten. 34 procent anger att möjligheten finns medan 29 procent säger att det är omöjligt. Detta avser aktörer, inte studieorter, och en närmare analys visar att det finns aktörer med stor möjlighet att få studentbostad redan till terminsstart på de flesta studieorter.

 

Läget över året

Antal orter med brist, balans eller överskott på korridorbostäder respektive övriga studentbostäder. Sammanställningen visar på en stor variation under året och att svårigheter att få bostäder vid terminsstart inte innebär en brist över hela året. Avser perioden juni 2022 – maj 2023.

Källa: Studentbostadsföretagen. 


 

Läget på orterna

Informationen om marknadsläget i landet är uppdaterade under våren 2024. Källor anges under respektive ort. Nyckeltalen för varje ort är framtagna av Evidens under 2023.

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 1 150
Antal internationella studenter: 246

Borlänge märks ett visst överskott på både korridorrum och övriga studentbostäder och Stora Tunabyggen beskriver att efterfrågan inte helt återhämtat sig efter pandemin. Högskolan flyttar till nya lokaler i centrala Borlänge till hösten, vilket man antar kommer att påverka efterfrågan på de befintliga studentbostäderna, som då kommer att hamna i ett sämre geografiskt läge i förhållande till campus. Stora Tunabyggen har förvärvat ett hostel som gjorts om till 13 st studentrum i centrala Borlänge.

Källa: Stora Tunabyggen

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 4 076
Antal internationella studenter: 529

I Borås är tillgången på studentbostäder god. De senaste årens nyproduktion har vänt situationen från brist till balans vid terminsstart. Jämfört med föregående år har marknadstrycket i Borås minskat. Bostäder i Borås erbjuder först–till–kvarn på alla sina studentbostäder och ser inte behov att bygga fler studentbostäder i dagsläget.

Källa: Bostäder i Borås

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 3 281
Antal internationella studenter: 242

Bostad Eskilstuna har noterat en minskad efterfrågan på studentbostäder, vilket de tror beror på det rådande samhällsekonomiska läget, då studenter inte väljer att flytta hemifrån i samma utsträckning. Bostad Eskilstuna uttrycker ett behov att förnya delar av studentbostadsbeståndet på orten för att bättre motsvara studenternas efterfrågan. Bostad Eskilstuna tillämpar bostadsgaranti vid både höst–och vårterminstart och brukar ha flera lägenheter lediga inför terminsstart.

Källa: Bostad Eskilstuna

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 1 407
Antal internationella studenter: 809

I Falun är tillgången på bostäder för studenter god. Kopparstaden beskriver att vakanser uppstått tidigare än föregående läsår, I Falun är tillgången på bostäder för studenter god. Kopparstaden beskriver att vakanser uppstått tidigare på året sedan praktien för studenter kommit igång igen. Liksom för de flesta högskolor ökar dock antalet antagna till Högskolan i Dalarna i år, vilket kan ge en annan utveckling framöver. Kopparstaden ser även att många kurser är digitala och på distans, vilket gör att de framöver noga följer utvecklingen på Högskolan Dalarna för att inte landa i ett för stort utbud av studentlägenheter i Falun.

Källa: Kopparstaden AB

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 3 183
Antal internationella studenter: 458

Det är fortsatt god tillgång på studentbostäder i Gävle. Gavlegårdarna upplever ett kontinuerligt överskott, medan K2A upplever marknaden mer balanserad. Aktörerna ser inget behov att bygga fler studentbostäder.

Källa: Gavlegårdarna, K2A

Antal studentbostäder: >10 000
Antal nationella studenter: 36 344
Antal internationella studenter: 5 358

I Göteborg är trycket på studentbostadsmarknaden högt inför höstterminsstarten och studier visar att studenter väljer bort stadens universitet på grund av oro för bostadssituationen. Det råder brist på studentbostäder och behovet att bygga fler är stort, främst i centrala delar av Göteborg. Trycket på marknaden är högt året runt med enbart en viss avmattning under april och maj månad. Minskad efterfrågan märks då framför allt på korridorsrum.

Källa: Chalmers Studentbostäder, SGS Studentbostäder

Antal studentbostäder: >1000
Antal nationella studenter: 4 937
Antal internationella studenter: 729

I Halmstad är det brist på studentbostäder och det finns behov att bygga fler, vilket HFAB prospekterar för. Trycket är som högst mellan september och februari, medan marknaden är mer balanserad på våren. Marknaden beskrivs som tuff, inte minst för internationella studenter.

Källa: Halmstads Fastighets AB

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 2 153
Antal internationella studenter: 412

I Helsingborg är det generell balans för både korridorrum och övriga studentbostäder och Helsingborghem AB upplever att de kan tillgodose efterfrågan. De ser också att studenter säger upp lägenheter tidigare under läsåret, vilket de kopplar till lågkonjunkturen och att studenter ser över sina kostnader.

Källa: Helsingborgshem AB

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 6 836
Antal internationella studenter: 1 479

Situationen i Jönköping är relativt balanserad sett över hela året, men det kan vara svårt att hitta studentbostad under höstterminen. Högskolan har bostadsgaranti för kategorier av internationella studenter och tillgodoser bostadsbehovet. Det finns därmed enbart ett begränsat byggnationsbehov, med ett större tryck på förnyande snarare än utökande av bostadsbeståndet. De senaste årens nyproduktion har markant förbättrat tillgången på studentbostäder på orten.

Källa: Högskolan i Jönköping, Vätterhem och SBS Studentbostäder I Norden

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 3 622
Antal internationella studenter: 809

Tillgången på studentbostäder i Kalmar är god och det allmännyttiga bostadsbolaget Kalmarhem anser att marknaden under våren 2024 har haft utmaningar med vakanser hos ortens studentbostadsföretag.

Utmaningarna med vakanser har gett Kalmarhem möjlighet att se över hur de ska kunna erbjuda studentboende för fler intressenter som kan bedömas uppfylla kriterierna för att få bo i studentbostad i och med justerade villkor. De har därför under våren valt att förändra sina kriterier och bland annat tillåta distansstudier oavsett studieort samt förändrat villkoren så att kravet på heltidsstudier förändrats till att nu innebära att halvtidsstudier är godkänt som villkor för att få bo i studentbostad.

Intresset är fortsatt mindre för korridorsboende, men Kalmarhem tror att de ständigt ökande internationella studenterna som numera uppfyller villkoren för att få ingå i höstens studentbostadsgarantin kan innebära ett uppsving i efterfrågan.

Källa: Kalmarhem

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 182
Antal internationella studenter: 47

Till följd av minskad aktivitet i den lokala högskolan så har Karlshamn ett överskott på studentrum året om. Blekinge Tekniska Högskola lämnar Karlshamn 2025. Däremot pågår nu rekrytering av nya studenter till Hyper Island, som valt att flytta sin verksamhet från Karlskrona till Campus Karlshamn. En utbildning är redo att starta i höst och Hyper Island arbetar för att kunna erbjuda ytterligare YH-utbildningar i Karlshamn framöver. Därmed är det fortfarande oklart hur stor efterfrågan på studentbostäder kommer att vara. Karlshamsbostäder tillämpar bostadsgaranti.

Källa: Karlshamnsbostäder

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 2 091
Antal internationella studenter: 719

I Karlskrona är det brist på studentbostäder vid höstterminsstarten, men resten av året är läget mer balanserat. Karlskronahem anser inte att det finns ett byggbehov, medan Studentbostäder i Norden ser behov av fler studentbostäder på orten.

Källa: Karlskronahem och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >2500
Antal nationella studenter: 6 432
Antal internationella student: 607

Tillgången på studentbostäder i Karlstad är god efter de senaste årens nyproduktion. Studentbostadsaktörerna i staden ser inte behov att bygga fler studentbostäder för närvarande. Staden har också ett lätt överskott sett till korridorrum.

Källa: KBAB, K2A och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 110
Antal internationella studenter: 6

I Kiruna råder det, precis som ifjol, viss brist på studentbostäder och det kommunala bolaget Kirunabostäder tror inte att de kommer kunna erbjuda alla nya studenter en bostad i tid till terminsstart. Över året finns det dock nästan alltid tillgängliga studentbostäder hos någon av stadens aktörer och det finns inget omedelbart behov av fler studentbostäder. Dock finns ett eventuellt långsitkigt behov i och med stadsomvandlingen.

Källa: Kirunabostäder, K2A

Antal studentbostäder: <500
Antal nationella studenter: 3 101
Antal internationella studenter: 406

Situationen i Kristianstad kännetecknas av balans och trycket på studentbostäder är stabilt. Studentbostäder i Norden ser behov av att förnya studentbostadsbeståndet för att bättre möta studenternas efterfrågan.

Källa: SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >5000
Antal nationella studenter: 12 737
Antal internationella studenter: 1 916

I Linköping är det högt söktryck på studentboenden under perioden augusti till oktober. Efter dessa månader sjunker trycket och det blir lättare att hitta bostad.. Precis som på flera orter märks en avtagande efterfrågan på korridorrum under läsåret, men aktörerna jobbar för att göra korridorerna mer attraktiva och skapa ett utbud som möter studenternas behov.

Källa: Byggvesta, Heimstaden, Studentbostäder i Linköping AB

Antal studentbostäder: >2000
Antal nationella studenter: 4 391
Antal internationella studenter: 700

Luleås studentbostadsmarknad är i balans sett över hela året. Luleås studentbostadsmarknad är i balans sett över hela året med ett överskott på våren. Det är dock viss brist inför höstterminstarten, då nya studenter behöver bostäder som äldre studenter fortfarande har kvar till följd av exempelvis omtentor. I slutet av augusti/september. Ingen av studentbostadsaktörerna ser behov av ytterligare nybyggnation. Trycket på korridorrum i Luleå är, liksom i många städer betydligt lägre och det är lättare för studenter att snabbt få ett korridorrum, jämfört med en studentlägenhet.

Källa: Lulebo, LTH, K2A, Heimstaden och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >10 000
Antal nationella studenter: 22 232
Antal internationella studenter: 4 950

I Lund är trycket på studentbostäder högt inför höstterminsstarten och Ungdomsbarometerns studie visar att högskolestudenter väljer bort Lunds universitet på grund av oro för bostadssituationen. Men förutsättningarna att få studentbostad har stadigt förbättrats på senare år och läget är därmed alltmer balanserat. Det finns nu god chans att få en egen studentbostad under höstterminen, i synnerhet korridorsrum. För nybörjarstudenter från orter utanför pendlingsavstånd finns dessutom ett särskilt ”novischlotteri”, där AF Bostäder erbjuder ca 900 bostäder till höstterminsstarten. Inför läsåret 24/25 färdigställer också AF Bostäder, Lunds nation och Helsingkrona nation tillsammans ett par hundra nya studentbostäder. Trots ett förbättrat läge finns dock ett fortsatt behov att bygga nya studentbostäder i Lund samt att förnya delar av det äldre beståndet för att möta framtidens efterfrågan och erbjuda fler en egen studentlägenhet i attraktiva lägen.

Källa: AF Bostäder, K2A och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 13 130
Antal internationella studenter: 1 877

Malmö har ett högt söktryck på studentbostäder mellan augusti och oktober, men under året är marknaden som helhet balanserad. Läget och hyran har stor betydelse för söktrycket på studentbostäderna över hela staden och i centrala Malmö finns det en klar brist på studentbostäder som möter studenternas efterfrågan.

Källa: MKB Fastighets AB, Malmö universitet, Heimstaden och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 3 420
Antal internationella studenter: 438

I Norrköping är tillgången på studentbostäder god och marknaden är balanserad med ett visst överskott. Under hösten 2023 tillkom 200 studentbostäder och byggbehovet anses därefter begränsat. Studentbo i Norrköping har noterat en minskad efterfrågan till följd av färre antal studenter på Campus Norrköping på senare år. Det finns också ett överskott av korridorum i staden.

Källa: Studentbo i Norrköping

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

Studentbostadssituationen i Norrtälje kännetecknas av balans över hela året och för studenter som söker bostad är tillgången god.

Källa: Campus Roslagen

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 361
Antal internationella studenter: 24

Tillgången till bostäder till studenter är god i Piteå. PiteBo, stadens enda studentbostadsföretag, upplever en bra balans och tidvis överskott på studentbostäder och anser därmed att det inte finns behov att bygga fler studentbostäder i staden. PiteBo tillämpar bostadsgaranti.

Källa: PiteBo

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 216
Antal internationella studenter: 35

Studentbostadsmarknaden i Skellefteå är mer balanserad än i fjol, men med ett särskilt högt tryck vid terminsstart. Den genomsnittliga kötiden över året verkar ligga på mellan några dagar till ett par veckor. Skebo flaggar dock för att det kan bli ett par månaders väntetid i samband med terminsstarten.

Källa: Skebo och Heimstaden

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 3 577
Antal internationella studenter: 479

Studentbostadsmarknaden i Skövde känns mer balanserad än tidigare år då det under våren frigjorts över 300 studentbostäder, bland annat genom studiekontroller. Dessutom sker ytterligare ett tillskott genom nästan 40 nyrenoverade studentbostäder.

Trycket under höstterminen är högre än under resten av året, men vårens mer balanserade läge kan göra att det lättare att få studentbostad denna hösttermin än tidigare. Till korridorrummen råder det dock ett mindre tryck och utbudet av korridorrum upplevs vara i balans med efterfrågan.

Källa: Skövdebostäder

Antal studentbostäder: >20 000
Antal nationella studenter: 61 449
Antal internationella studenter: 10 522

I Stockholm är trycket på studentbostäder högt inför höstterminsstarten och Ungdomsbarometerns studie visar att högskolestudenter väljer bort universiteten i Stockholm på grund av oro för bostadssituationen. Samtidigt har köerna kortats på senare år, vilket märks hos Bostadsförmedlingen och de studentbostäder som förmedlas där. Efterfrågan och kötid fortsätter dock att variera stort mellan olika studentbostäder, främst utifrån läge och hyresnivå. Stadens studentbostadsföretag upplever en stor skillnad mellan innerstad/campusnära läge och övriga Stockholm. Flera aktörer upplever också att det är svårt att nå ut med objekten till studenterna, vilket bidragit till vissa vakanser. Detta blir särskilt påtagligt då nyproducerade bostäder tillförs mitt under termin. I Stockholm finns behov att bygga fler campusnära studentbostäder, men att få ihop kalkylerna i projekten och samtidigt kunna erbjuda hyresnivåer som passar studenter är särskilt utmanande i Stockholm.

Källa: AB Stockholmshem, ByggVesta, Familjebostäder, Heimstaden, Huge Bostäder, K2A, Robutz, Stockholms Studentbostäder, Studentbostäder i Norden, Svenska Bostäder, Åke Sundvall.

Antal studentbostäder: >1 000
Antal nationella studenter: 1 723
Antal internationella studenter: 276

I Sundsvall är tillgången till studentbostad mycket god för studenter. Söktrycket varierar mycket efter läge och bostadstyp. Det finns visst behov att uppdatera delar av beståndet, men ingen av aktörerna ser behov att bygga fler nya studentbostäder.

Källa: Mitthem, K2A

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 4 323
Antal internationella studenter: 424

Marknaden i Trollhättan beskrivs som ”stabil” av Eidar, Trollhättans kommunala bostadsbolag. De tillämpar bostadsgaranti och menar att det finns goda möjligheter för studenter att hitta bostad på orten. Det finns pågående byggnationsprojekt i Trollhättan och SBS rapporterar att det även finns ett behov av att förnya bostadsbeståndet, även om de inte ser behov att bygga fler studentbostäder på orten.

Källa: AB Eidar Trollhättans bostadsbolag och SBS Studentbostäder i Norden

Antal studentbostäder: >7 000
Antal nationella studenter: 12 556
Antal internationella studenter: 2 174

I Umeå är det högt tryck på studentbostäder och det råder brist under vissa delar av året. För att lindra den mest akuta bristen vid höstterminsstarten har kommunen inför höstterminsstarten finansierat en akutrumsförmedling för studenter vid Umeå Universitet och SLU. I Umeå märks en minskad efterfrågan på korridorrum och därför omvandlar Bostaden i Umeå delar av det äldre beståndet till små lägenheter med eget kök.

Källa: Bostaden i Umeå , Campus X via Riksbyggen, Heimstaden, K2A

Antal studentbostäder: >12 500
Antal nationella studenter: 25 849
Antal internationella studenter: 4 456

I Uppsala är tillgången på studentbostäder under höstterminen bättre än de senaste åren. Det är svårt men långt ifrån omöjligt att som ny student bli erbjuden en studentbostad under höstterminen och till början av våren bör alla som sökt bostad kunnat få ett förstahandskontrakt. Korridorrum blir tillgängliga snabbare under läsåret än enskilda lägenheter och har generellt sett kortare kötider.

I Uppsala lyfter man fram behovet av studiekontroller och fler bostäder för unga nyexaminerade som viktiga verktyg för att fler studentbostäder ska frigöras i tid till terminsstarten när trycket är som störst. Med över 30 aktörer på studentbostadsmarknaden är det också viktigt att hitta gemensamma plattformar för att informera studenter om möjliga boendealternativ.

Källa: Heimstaden, K2A, Norrlandsgårdarna, SUSbo, Uppsalahem, Västmanland-Dala, Waldenströmska, Östgötagården

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

Vid höstterminsstarten är efterfrågan på studentbostäder i Varberg mycket hög, men tillgången på bostäder till studenter är förhållandevis god och sett över hela året är marknaden relativt balanserad.

Källa: Varberg stenfastigheter

Antal studentbostäder: Uppgift saknas
Antal nationella studenter: Uppgift saknas
Antal internationella studenter: Uppgift saknas

I Visby råder det fortsatt brist på studentbostäder hela året, även om det varit ett något mer balanserat läge under våren 2024. Utbudet är relativt litet och kan inte möta efterfrågan och det finns därmed ett tydligt behov att bygga fler studentbostäder i Visby.

Källa: K2A

Antal studentbostäder: >1 500
Antal nationella studenter: 3 907
Antal internationella studenter: 379

Bostad Västerås har noterat en minskad efterfrågan på studentbostäder, vilket de tror beror det rådande samhällsekonomiska läget, då studenter inte väljer att flytta hemifrån i samma utsträckning. Bostad Västerås uttrycker ett behov att förnya delar av studentbostadsbeståndet på orten för att bättre motsvara studenternas efterfrågan.

Källa: Bostad Västerås

Antal studentbostäder: >4 000
Antal nationella studenter: 6 233
Antal internationella studenter: 1 458

De senaste åren har det färdigställts en del nya bostäder för studenter i Växjö, men även många vanliga hyresrätter i mindre storlekar, vilket har bidragit till att studenter nu har goda möjligheter att få tag i en studentbostad inför terminsstart. Den långsiktiga trenden är också att distansutbildningar ökar vid lärosätet, vilket tillsammans med det ökade utbudet på bostäder har förstärkt utmaningarna med vakanser hos ortens studentbostadsföretag.

Källa: Heimstaden, Studentbostäder i Norden, Vidingehem

Antal studentbostäder: >3 000
Antal nationella studenter: 9 296
Antal internationella studenter: 468

Sett över hela året är studentbostadsmarknaden i Örebro i balans, vilket innebär en återhämtning efter pandemin då färre studenter sökte studentbostad och flera aktörer upplevde överskott. Tillgången på studentbostäder är god, även om vissa aktörer står utan vakanser under hela året och brist kan uppstå kring höstterminsstarten.

Källa: K2A, SBS Studentbostäder i Norden, Örebrobostäder

Antal studentbostäder: >500
Antal nationella studenter: 1 767
Antal internationella studenter: 140

Tillgången på studentbostäder i Östersund har varit i balans mellan utbud och efterfrågan.
Vi ser en förändring i våra intresseanmälningar som visar på ökat intresse för egna bostäder, medans annonserna för lägenheter med delat kök inte får lika mycket kärlek och håller sig tillgängliga längre tid på annonstorget. Vi har klarat bostadsgarantin tidigare år, och ser fram emot att fortsatt kunna erbjuda studenterna den tryggheten för att välkomna dem till Östersund.

Källa: Östersundshem AB