Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten om nyproduktion syftar till att presentera trender och prognoser för hur nyproduktionen i landet ser ut, samt hur landets studentbostadsföretag ser på förutsättningarna för att nyproducera studentbostäder.

I korthet

  • Under 2018 färdigställdes 2 388 studentbostäder i Sverige. Byggandet 2019 förväntas hamna på ungefär samma nivå för att sedan öka stadigt de kommande åren.
  • Det är framförallt i Stockholmsområdet, där behovet är som allra störst, som det byggs. Stockholm väntas få drygt 5000 nyproducerade studentbostäder under perioden 2019-2022.
  • Även andra stora studieorter, som Göteborg, Uppsala och Lund, får ett rejält tillskott av studentbostäder de närmaste åren (cirka 1000 per ort 2019-2022).
  • Brist på mark, höga byggkostnader och långa planprocesser är fortfarande de främsta hindren för ytterligare ökad nyproduktion av studentbostäder.
  • På vissa orter vittnar studentbostadsföretag om en mättad marknad och anger det som ett skäl för att inte bygga nytt.

Tidigare lägesrapporter: